Pos­tao mi­li­oner dru­gi put

Agencije
Pos­tao mi­li­oner dru­gi put

Je­dan sta­no­vnik Ma­sačuset­sa dva pu­ta is­pra­znio je ka­su lu­tri­je u toj ame­ričkoj državi.

Ralf Ro­uds do­bio je mi­li­on do­la­ra na lu­tri­ji Ma­sačuset­sa, sa ti­ke­tom ko­ji je ku­pio na je­dnoj pum­pi.

On je u ma­ju pro­šle go­di­ne osvo­jio is­ti iznos na lu­tri­ji, a oda­brao je ta­da da po­di­gne 650.000 do­la­ra u ke­šu odmah, umjes­to da unovčava ček na 50.000 do­la­ra go­diš­nje to­kom 20 go­di­na. Ro­uds još ni­je odlučio na šta će po­tro­ši­ti no­vac do­bi­jen sa­da.

Ovo ni­je usa­mlje­ni slučaj po­no­vnog do­bit­ka na lu­tri­ji. Na Flo­ro­di je je­dan čovjek 2013. go­di­ne osvo­jio tri mi­li­ona do­la­ra na lu­tri­ji po­što je pret­ho­dne go­di­ne izvu­kao ti­ket ko­ji mu je do­neo 10 mi­li­ona. Je­dan Fran­cuz osvo­ijio je po mi­li­on evra 2016. i 2018. go­di­ne igra­jući is­tu na­gra­dnu igru.

Sta­tis­ti­ka kaže da je mo­gućnost da se ne­što ova­ko de­si je­dan pre­ma 16 hi­lja­da mi­li­jar­di.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana