Ље­по­та као га­ран­ци­ја успје­ха: Ка­ко шмин­ка "по­маже" у по­слу?

Agencije
Ље­по­та као га­ран­ци­ја успје­ха: Ка­ко шмин­ка "по­маже" у по­слу?

Шмин­ка по­маже жена­ма да ис­та­кну сво­ју ље­по­ту, при­кри­ју ма­не, а да­је им и дос­та са­мо­по­уз­да­ња баш он­да ка­да им нај­ви­ше тре­ба.

Ско­ро 62 од­сто жена у ис­точном диј­елу Евро­пе на по­слу се осјећа са­мо­увје­ре­ни­је док је на­шмин­ка­но, ре­зул­та­ти су је­дног ис­тражива­ња у Швед­ској. Сличан ре­зул­тат за­беиљежен је и на гло­бал­ном ни­воу, гдје од ско­ро 6.500 испи­та­ни­ка 71 од­сто да­је ис­ти од­го­вор: уље­пша­но ли­це по­зи­ти­вно утиче на са­мо­по­уз­да­ње у то­ку ра­дног вре­ме­на.

Да­нас све ви­ше вре­ме­на по­свећује­мо ка­ри­је­ри и тру­ди­мо се да бу­де­мо изу­зе­тно успје­шни. Пи­та­ње по­ди­за­ња са­мо­по­уз­да­ња са ци­љем пос­ти­за­еа што бо­љих ре­зул­та­та пос­та­ло је важно у свим сфе­ра­ма по­сло­ва­ња и ра­зличитим ин­дус­три­ја­ма. Спо­љаш­њи из­глед игра значај­ну уло­гу ка­да је у пи­та­њу мен­тал­но ста­ње, па бри­га о се­би има је­дну од кључних уло­га у са­мо­ра­зво­ју и за­до­вољ­ству.

"Сва­ки човек жели да из­гле­да ле­по. Стру­кту­ру на­шег бића чини, осим емо­ти­вног, ду­хо­вног, ма­те­ри­јал­ног де­ла, та­ко­зва­ни селф, пос­то­ји и је­дна­ко важан ес­тет­ски део. Он обе­збеђује да се осећамо за­до­во­лјно у на­шем те­лу та­ко да можемо да ура­вно­тежимо на­шу по­тре­бу да бу­де­мо важни, во­лје­ни и по­тре­бни. Ка­ко у све­ту вла­да аси­ме­три­ја и на­ша пер­цеп­ци­ја је усме­ре­на на њу, ми ко­зме­ти­ком пос­тижемо да се дру­ги љу­ди осећају ма­ње или ви­ше при­ја­тно у на­шем друш­тву", ре­кла је за пси­хи­ја­тар Анђел­ка Кла­ре­вић.

Она је до­да­ла и да са­ма осо­бе ко­је ко­рис­те шмин­ку, угла­вном су то жене, осећају веће са­мо­по­уз­да­ње и са­мо­за­до­во­ље­ње ка­да има­ју шмин­ку на ли­цу, па се ко­му­ни­ка­ци­ја са дру­гим љу­ди­ма спон­та­ни­је во­ди ако је осо­ба си­гур­ни­ја у ес­тет­ски дио се­бе.

Има­јући у ви­ду да ин­дус­три­ју ље­по­те пре­дво­де жене, је­дин­стве­ни ко­зме­тички прои­зво­ди до­се­гли су но­ве ви­си­не у ко­ји­ма сва­ки тип коже до­би­ја аде­ква­тну не­гу, упра­во пре­ма ис­кус­тву.

Ово ис­тражива­ње от­кри­ло је да нај­већи број испи­та­ни­ка у Ис­точној Евро­пи, око 28 од­сто, са­мо је­дан до два да­на на по­сао иде без шмин­ке, а не­што ма­ње, око 26 од­сто, сва­ког да­на на по­сао иде са шмин­ком на ли­цу. Пре­ма за­кључци­ма жена са на­шег по­дручја, али и гло­бал­но, по­сло­вни успје­си се гра­де на по­свећенос­ти и са­мо­по­уз­да­њу, а по­ла­зна тачка на овом пу­ту је упра­во бри­га о се­би, ље­по­ти и ње­зи коже.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана