Lje­po­ta kao ga­ran­ci­ja uspje­ha: Ka­ko šmin­ka "po­maže" u po­slu?

Agencije
Lje­po­ta kao ga­ran­ci­ja uspje­ha: Ka­ko šmin­ka "po­maže" u po­slu?

Šmin­ka po­maže žena­ma da is­ta­knu svo­ju lje­po­tu, pri­kri­ju ma­ne, a da­je im i dos­ta sa­mo­po­uz­da­nja baš on­da ka­da im naj­vi­še tre­ba.

Sko­ro 62 od­sto žena u is­točnom dij­elu Evro­pe na po­slu se osjeća sa­mo­uvje­re­ni­je dok je na­šmin­ka­no, re­zul­ta­ti su je­dnog is­traživa­nja u Šved­skoj. Sličan re­zul­tat za­beilježen je i na glo­bal­nom ni­vou, gdje od sko­ro 6.500 ispi­ta­ni­ka 71 od­sto da­je is­ti od­go­vor: ulje­pša­no li­ce po­zi­ti­vno utiče na sa­mo­po­uz­da­nje u to­ku ra­dnog vre­me­na.

Da­nas sve vi­še vre­me­na po­svećuje­mo ka­ri­je­ri i tru­di­mo se da bu­de­mo izu­ze­tno uspje­šni. Pi­ta­nje po­di­za­nja sa­mo­po­uz­da­nja sa ci­ljem pos­ti­za­ea što bo­ljih re­zul­ta­ta pos­ta­lo je važno u svim sfe­ra­ma po­slo­va­nja i ra­zličitim in­dus­tri­ja­ma. Spo­ljaš­nji iz­gled igra značaj­nu ulo­gu ka­da je u pi­ta­nju men­tal­no sta­nje, pa bri­ga o se­bi ima je­dnu od ključnih ulo­ga u sa­mo­ra­zvo­ju i za­do­volj­stvu.

"Sva­ki čovek želi da iz­gle­da le­po. Stru­ktu­ru na­šeg bića čini, osim emo­ti­vnog, du­ho­vnog, ma­te­ri­jal­nog de­la, ta­ko­zva­ni self, pos­to­ji i je­dna­ko važan es­tet­ski deo. On obe­zbeđuje da se osećamo za­do­vo­ljno u na­šem te­lu ta­ko da možemo da ura­vno­težimo na­šu po­tre­bu da bu­de­mo važni, vo­lje­ni i po­tre­bni. Ka­ko u sve­tu vla­da asi­me­tri­ja i na­ša per­cep­ci­ja je usme­re­na na nju, mi ko­zme­ti­kom pos­tižemo da se dru­gi lju­di osećaju ma­nje ili vi­še pri­ja­tno u na­šem druš­tvu", re­kla je za psi­hi­ja­tar Anđel­ka Kla­re­vić.

Ona je do­da­la i da sa­ma oso­be ko­je ko­ris­te šmin­ku, ugla­vnom su to žene, osećaju veće sa­mo­po­uz­da­nje i sa­mo­za­do­vo­lje­nje ka­da ima­ju šmin­ku na li­cu, pa se ko­mu­ni­ka­ci­ja sa dru­gim lju­di­ma spon­ta­ni­je vo­di ako je oso­ba si­gur­ni­ja u es­tet­ski dio se­be.

Ima­jući u vi­du da in­dus­tri­ju lje­po­te pre­dvo­de žene, je­din­stve­ni ko­zme­tički proi­zvo­di do­se­gli su no­ve vi­si­ne u ko­ji­ma sva­ki tip kože do­bi­ja ade­kva­tnu ne­gu, upra­vo pre­ma is­kus­tvu.

Ovo is­traživa­nje ot­kri­lo je da naj­veći broj ispi­ta­ni­ka u Is­točnoj Evro­pi, oko 28 od­sto, sa­mo je­dan do dva da­na na po­sao ide bez šmin­ke, a ne­što ma­nje, oko 26 od­sto, sva­kog da­na na po­sao ide sa šmin­kom na li­cu. Pre­ma za­ključci­ma žena sa na­šeg po­dručja, ali i glo­bal­no, po­slo­vni uspje­si se gra­de na po­svećenos­ti i sa­mo­po­uz­da­nju, a po­la­zna tačka na ovom pu­tu je upra­vo bri­ga o se­bi, lje­po­ti i nje­zi kože.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana