Grčka najbolja u Zvorniku

D.D.
Grčka najbolja u Zvorniku

ZVOR­NIK – Tim Grč­ke bio je naj­u­spje­šni­ji u generalnom plasmanu na te­kvon­do "Gran pri­ju Srp­ski so­ko" ko­ji je proteklog vikenda odr­žan u Zvor­ni­ku. Osvo­ji­li su ukup­no osam zlat­nih, pet sre­br­nih i šest bron­za­nih me­da­lja.

Dru­go mje­sto osvo­jio je ukra­jin­ski Fe­niks (8-3-11), a tre­će  mjesto pripalo je do­ma­ćinu takmičenja Srp­skom so­kolu sa šest zlat­nih, osam sre­br­nih i de­vet bron­za­nih me­da­lja.

Po ostva­re­nim re­zul­ta­ti­ma naj­bo­lji tak­mi­ča­ri u ka­te­go­ri­ja­ma su bi­li: Ivan Sa­vin (Fe­niks), An­drea Vla­čić (Srp­ski so­ko), Ni­ko­laj Ko­nov (Nekst, Bu­gar­ska), Mi­o­na Iva­ni­še­vić (Baj­sa, Srbija), Jor­dan Jor­da­nov (Nekst Bu­garska), Te­re­za Ka­fon­ko­va (Are­na, Če­ška), Sr­đan Si­mić (Srp­ski so­ko), Ana Jan (Slo­ve­ni­ja), Lju­bo­mir Lu­kić (Tae Lo, Sr­bi­ja), Ana Ar­či­po­va (Grč­ka).

-Zadovoljstvo nam je istaći da smo dobili pohvale od svih učesnika turnira koji su potvrdili svoj dolazak i naredne godine. Zahvaljujemo se na odzivu svim timovima, kao i Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, kao  i Gradskoj upravi Zvornik na podršci – ističu organizatori.

Na gran pri­ju je uče­stvo­va­lo 420 tak­mi­ča­ra iz 44 klu­ba (15 ze­ma­lja).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

Galerija
© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana