По­ли­ци­ја пре­ки­ну­ла еми­то­ва­ње Џоке­ра у Атини

Tanjug
По­ли­ци­ја пре­ки­ну­ла еми­то­ва­ње Џоке­ра у Атини

АТИ­НА - Грчка по­ли­ци­ја пре­ки­ну­ла је двије про­је­кци­је фил­ма "Џокер" у Ати­ни, на­кон што су пред­ста­вни­ци грчког Ми­нис­тар­ства кул­ту­ре до­би­ли ин­фор­ма­ци­ју да филм гле­да­ју ма­ло­ље­тници.

По­ли­ци­ја је оби­шла два би­ос­ко­па у ис­тој ноћи, и са про­је­кци­је изве­ла 19 дје­це, од ко­јих је че­тво­ро би­ло у пра­тњи ро­ди­те­ља, пре­но­си бри­сел­скји пор­тал Ју­ро­нјуз.

Филм са Хо­аки­мом Фе­ни­ксом у гла­вној уло­зи, и ко­ји го­во­ри о живо­ту Бе­тме­но­вог про­ти­вни­ка Джоке­ра, у Грчкој ни­је до­зво­љен за де­цу млађу од 17 го­ди­на.

Та одлу­ка је пос­та­ла гла­вна вест на­рочито ка­да је објав­лје­но да би на осно­ву за­ко­на ра­дни­ци би­ос­ко­па мо­гли да бу­ду кажње­ни са 10.000 евра.

Због бур­не реа­кци­је ја­внос­ти, и грчка ми­нис­тар­ка кул­ту­ре Ли­на Мен­до­ни кри­ти­ко­ва­ла је зва­нични­ке ко­ји су у би­ос­ко­пе по­сла­ли по­ли­ци­ју.

"Узне­ми­рио ме је при­ти­сак на ма­ло­ле­тни­ке и њи­хо­ве ро­ди­те­ље", ре­кла је ми­нис­тар­ка.

Филм "Џокер" пре­ми­јер­но је при­ка­зан почет­ком окто­бра, а го­во­ри о про­па­лом ко­ме­ди­ја­шу ко­га изо­ла­ци­ја на дну друш­тве­не лес­тви­це у Го­та­му на­во­ди на "са­мо­дес­тру­кци­ју и крај­ње уби­лачко пу­то­ва­ње".

Филм је иза­звао кон­тро­вер­зе због ве­личања на­сил­ног про­та­го­нис­те.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана