На "Јутјубу" осва­ну­ла до са­да нео­бјав­ље­на Прин­с­ова пје­сма "I Feel For You"

Agencije
На "Јутјубу" осва­ну­ла до са­да нео­бјав­ље­на Прин­с­ова пје­сма "I Feel For You"

Сви фа­но­ви му­зи­ке ле­ген­дар­ног Прин­са би­ли су оду­шев­ље­ни ка­да су ви­дје­ли да се на "Јутјубу" на­шла ње­го­ва до са­да нео­бјав­ље­на пје­сма и то по­во­дом 40. го­диш­њи­це пје­вачевог дру­гог ал­бу­ма ко­ји но­си је­днос­та­ван на­зив "Prince".

Акус­тични де­мо сни­мак пје­сме "I Feel For You" објав­љен је у чет­вртак на свим стриминг пла­тфор­ма­ма и као ли­ми­ти­ра­но ви­нил из­да­ње с акус­тичном вер­зи­јом пје­сме на А стра­ни и ори­ги­нал­ним сту­диј­ским сним­ком на Б стра­ни.

Сни­мак је нас­тао у зи­му с 1978. на 1979. го­ди­ну, от­при­ли­ке у ври­је­ме ка­да се Прин­с при­пре­мао за свој со­ло де­би у теа­тру Ка­при у сје­вер­ном Мине­апо­ли­су, на­во­ди се на пје­вачевој веб стра­ни­ци.

По­тпу­но про­ду­ци­ра­ни сту­диј­ски сни­мак син­гла "I Feel For You" на­шао се на ал­бу­му "Prince", ко­ји је објав­љен 19. окто­бра 1979. Он је за­узео де­се­то мјес­то на љес­тви­ци Билборд 100 1984. го­ди­не ка­да је Чака Кан изве­ла обра­ду ове пје­сме на свом со­ло ал­бу­му.

Вер­зи­ја Чаке Кан осво­ји­ла је два Гремија, укључујући и нај­бо­љу Р&Б пје­сму ко­ју је Прин­с на­пи­сао.

Објав­љи­ва­ње но­ве акус­тичне вер­зи­је плоче до­ла­зи три го­ди­не на­кон смрти Прин­са у апри­лу 2016. го­ди­не од случај­ног пре­до­зи­ра­ња опиои­дним фен­та­ни­ли­ном.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана