Му­зи­чар Бо­јан Ма­џар пред­ста­вио сингл "Моћ­ни по­не­де­љак": Ма­ла пје­сма о ве­ли­ком при­ја­тељ­ству

Г.С.
Му­зи­чар Бо­јан Ма­џар пред­ста­вио сингл "Моћ­ни по­не­де­љак": Ма­ла пје­сма о ве­ли­ком при­ја­тељ­ству

Пје­вач ба­ња­луч­ког ро­кен­рол бен­да "Фју­жна пру­га" Бо­јан Ма­џар (под псе­у­до­ни­мом Здо­је) у са­рад­њи са му­зи­чар­ком Кри­сти­ном Мо­цо­њом об­ја­вио је свој пр­ви сингл "Моћ­ни по­не­де­љак".

Ка­фе "Рок сим­фо­ни­ја" био је мје­сто про­мо­ци­је пје­сме, а при­сут­ни су има­ли при­ли­ку да ужи­ва­ју у ан­плагд вер­зи­ји пје­сме, те да по­гле­да­ју и спот.

Текст за пје­сму и ре­жи­ју спо­та пот­пи­су­је Бо­јан Ма­џар, бит је ра­дио Ог­њен Ба­бић Ба­бац, аран­жман Дра­ган Мо­цо­ња и Бо­јан Ма­џар, за микс и ма­стер син­гла био је за­ду­жен Мар­ко Ти­ца, а иза ка­ме­ре и у мон­та­жи на­шао се Ве­дран Шев­чук Алф. Ги­тар­ске ди­о­ни­це пот­пи­су­је Дра­ган Мо­цо­ња.

"Моћ­ни по­не­де­љак" на­стао је то­ком изо­ла­ци­је, а по­све­ће­н је Ма­џа­ре­вој пр­вом љу­ба­ви - реп му­зи­ци.

- Реп му­зи­ка је мо­ја пр­ва љу­бав те сам од­лу­чио да се у 31. го­ди­ни жи­во­та, на­кон ду­го­го­ди­шњег ба­вље­ња ро­кен­ро­лом, по­све­тим и пр­вој љу­ба­ви. Бес­крај­но сам сре­ћан што је упра­во Кри­сти­нин во­кал овој пје­сми дао по­зи­тив­ну но­ту, ле­пр­ша­вост и по­ру­ку, јер смо и при­ват­но ја­ко бли­ски, а сва ље­по­та му­зи­ке и је­сте у то­ме што се њо­ме ба­вим са дра­гим и бли­ским љу­ди­ма, од ко­јих сва­ко­днев­но учим - ре­као је Ма­џар.

"Моћ­ни по­не­де­љак", ка­ко ис­ти­че Бо­јан, јед­на је ма­ла пје­сма о ве­ли­ком дру­гар­ству, о еки­пи у ко­јој је све мо­гу­ће, па та­ко и по­сто­ја­ње моћ­ног по­не­дјељ­ка, за ко­ји је у до­слов­ном сми­слу за­ду­жен Мар­ко Ти­ца.

- За­то бих ову пје­сму на­звао на­шом, а не сво­јом, јер је сва­ко ко је уче­ство­вао у ње­ном на­стан­ку дао ма­ли дио се­бе и учи­нио је на­шом - об­ја­снио је Ма­џар и до­дао да на но­вом ма­те­ри­ја­лу уве­ли­ко ра­ди, те да пу­бли­ка уско­ро мо­же оче­ки­ва­ти но­ви сингл и спот.

Му­зи­чар­ка Кри­сти­на Мо­цо­ња са­гла­сна је с тим да је пе­ри­од изо­ла­ци­је, по­ред вре­ме­на за нај­бли­же, био и пе­ри­од у ко­јем се ро­ди­ла ин­спи­ра­ци­ја за не­ке но­ве про­јек­те.

- Бо­јан је сво­је из­ван­ред­не спо­соб­но­сти за игру ри­је­чи­ма уто­пио у но­во­на­ста­ли хит. Ко­ли­ко је по­не­дје­љак мо­ћан у на­шој ода­бра­ној еки­пи, от­кри­ва упра­во ова пје­сма. По­ред ква­ли­тет­ног сми­сла за ху­мор, ква­ли­тет­не ме­ло­ди­је и за­ба­ве, за­и­ста смо сви ужи­ва­ли у са­мом про­це­су на­стан­ка и пре­зен­та­ци­је овог му­зич­ког пр­вен­ца - ка­за­ла је она.

Та­ко­ђе, на­гла­си­ла је да јој је из­у­зет­на част и за­до­вољ­ство да ди­је­ли­ так­то­ве "Моћ­ног по­не­дељ­ка".

- Пје­сма је пра­во освје­же­ње и по­тре­бан да­шак по­зи­тив­не енер­ги­је ко­ја нам не­до­ста­је сви­ма у те­ку­ћој го­ди­ни. Она је ап­со­лут­но до­ма­ћи, ин­тер­ни и лич­ни омаж све­му оно­ме што ми је­смо и на сва­ко слу­ша­ње нам из­ма­ми осми­јех на ли­це па се на­да­мо да ће исто чи­ни­ти и слу­ша­о­цу. Ис­пра­ти­ће­мо пре­ми­је­ру и ра­ђа­ње "Моћ­ног по­не­дељ­ка" и са си­гур­но­шћу на­пу­ни­ти ба­те­ри­је и кре­а­тив­ни дио мо­зга за му­зич­ке по­сла­сти­це ко­је тек сли­је­де - ис­та­кла је Кри­сти­на.

По­ред син­гла "Моћ­ни по­не­де­љак", Бо­јан Ма­џар, Кри­сти­на Мо­цо­ња и Ми­ла­на Сми­ља­нић из­ве­ли су још пет пје­са­ма ло­кал­них бен­до­ва па су се на ре­пер­то­а­ру на­шли син­гло­ви бендова "Ту­пас ме­не", "Ауро­ра", "Со­по­т", "Бал­кан екс­пре­с" и групе "Tattoo" из При­је­до­ра.

По­ред во­ка­ла, на сце­ни су се на­шли по­зна­ти до­ма­ћи му­зи­ча­ри: Дра­жен­ко Ко­пуз (бу­бањ), Не­ма­ња Га­ко­вић (бас ги­та­ра), Вла­ди­мир Мак­сим­чук (ги­та­ра и во­кал), Сте­фан Ни­кић (кла­ви­ја­ту­ра) и Дра­ган Мо­цо­ња (ги­та­ра).

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана