"Ба­ња­луч­ки хор­ски су­сре­ти" оку­пља­ју де­вет ан­сам­ба­ла

Миланка Митрић
"Ба­ња­луч­ки хор­ски су­сре­ти" оку­пља­ју де­вет ан­сам­ба­ла

БА­ЊА­ЛУ­КА - Ме­ђу­на­род­ни хор­ски фе­сти­вал "Ба­ња­луч­ки хор­ски су­сре­ти" у ор­га­ни­за­ци­ји Срп­ског пје­вач­ког дру­штва "Је­дин­ство" из Ба­ња­лу­ке би­ће одр­жан по 16. пут. Смо­тра ће би­ти отво­ре­на у че­твр­так у 20 ча­со­ва у Хра­му Хри­ста Спа­си­те­ља, кон­цер­том ду­хов­не му­зи­ке и про­мо­ци­јом ју­би­лар­них из­да­ња.

У окви­ру ово­го­ди­шње, тра­ди­ци­о­нал­не му­зич­ке ма­ни­фе­ста­ци­је на­сту­пи­ће де­вет хо­ро­ва и ан­сам­ба­ла, и то:  Мје­шо­ви­ти хор СПД "Је­дин­ство" Ба­ња­лу­ка, Мје­шо­ви­ти хор Ака­де­ми­је умјет­но­сти Ба­ња­лу­ка, Дје­чи­ји хор СПД "Је­дин­ство", Хор све­ште­ни­ка епар­хи­је ба­ња­луч­ке, СПД "Бо­го­љу­бље" из До­бо­ја, Срп­ско цр­кве­но пје­вач­ко дру­штво "Све­ти Ге­ор­гиј­е" из Пр­ња­во­ра, Жен­ски ан­самбл "Дар" из Ба­ња­лу­ке, Мје­шо­ви­ти хор Хра­ма Све­ти Са­ва из Бе­о­гра­да и Ан­самбл "Сан­ви­ла" из Бе­о­гра­да.

Фе­сти­вал ће тра­ја­ти до су­бо­те, а на­сту­пи ће осим у хра­му би­ти одр­жа­ни и у цр­кви Све­те тро­ји­це и кон­церт­ној дво­ра­ни Бан­ског дво­ра Кул­тур­ног цен­тра. 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана