"Ba­nja­luč­ki hor­ski su­sre­ti" oku­plja­ju de­vet an­sam­ba­la

Milanka Mitrić
"Ba­nja­luč­ki hor­ski su­sre­ti" oku­plja­ju de­vet an­sam­ba­la

BA­NjA­LU­KA - Me­đu­na­rod­ni hor­ski fe­sti­val "Ba­nja­luč­ki hor­ski su­sre­ti" u or­ga­ni­za­ci­ji Srp­skog pje­vač­kog dru­štva "Je­din­stvo" iz Ba­nja­lu­ke bi­će odr­žan po 16. put. Smo­tra će bi­ti otvo­re­na u če­tvr­tak u 20 ča­so­va u Hra­mu Hri­sta Spa­si­te­lja, kon­cer­tom du­hov­ne mu­zi­ke i pro­mo­ci­jom ju­bi­lar­nih iz­da­nja.

U okvi­ru ovo­go­di­šnje, tra­di­ci­o­nal­ne mu­zič­ke ma­ni­fe­sta­ci­je na­stu­pi­će de­vet ho­ro­va i an­sam­ba­la, i to:  Mje­šo­vi­ti hor SPD "Je­din­stvo" Ba­nja­lu­ka, Mje­šo­vi­ti hor Aka­de­mi­je umjet­no­sti Ba­nja­lu­ka, Dje­či­ji hor SPD "Je­din­stvo", Hor sve­šte­ni­ka epar­hi­je ba­nja­luč­ke, SPD "Bo­go­lju­blje" iz Do­bo­ja, Srp­sko cr­kve­no pje­vač­ko dru­štvo "Sve­ti Ge­or­gij­e" iz Pr­nja­vo­ra, Žen­ski an­sambl "Dar" iz Ba­nja­lu­ke, Mje­šo­vi­ti hor Hra­ma Sve­ti Sa­va iz Be­o­gra­da i An­sambl "San­vi­la" iz Be­o­gra­da.

Fe­sti­val će tra­ja­ti do su­bo­te, a na­stu­pi će osim u hra­mu bi­ti odr­ža­ni i u cr­kvi Sve­te tro­ji­ce i kon­cert­noj dvo­ra­ni Ban­skog dvo­ra Kul­tur­nog cen­tra. 

Umro čuveni Deni Ajelo
Umro čuveni Deni Ajelo
© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana