Iva­na Pe­ters o ono­me što ni­je pro­ba­la

Agencije
 Iva­na Pe­ters o ono­me što ni­je pro­ba­la

Vla­sni­ca je­dnog od naj­bo­ljih vo­ka­la na na­šoj mu­zičkoj sce­ni, ne­ka­daš­nja čla­ni­ca gru­pe Tap 011, ali i aktu­el­ni član gru­pe Ne­ga­tiv, Iva­na Pe­ters go­vo­ri­la je ka­ko održava svoj glas u ko­jem uživa­ju svi ko­ji vo­le da slu­ša­ju nje­nu mu­zi­ku.

Iva­na kaže da je re­do­vno pej­va­nje način da se održava glas.

- Ot­kad znam za se­be ja sam ne­što pe­va­la. Bi­la sam u mu­zičkoj ško­li, pe­va­la sam u ho­ru, ali u i dve gru­pe. To vam je kao kad ne­ko re­do­vno pe­re zu­be, uju­tru i uveče. Slično je i sa gla­som. Re­do­vno, kon­stan­tno pje­va­nje je je­di­ni način da se glas održava - re­kla je Iva­na.

- Ako bih bi­la po­spa­na ili ako bih se ra­zbo­le­la, even­tu­al­no ćuta­la dva da­na, si­gur­no ne bih mo­gla da pe­vam ova­ko ka­ko to sa­da ra­dim - is­ta­kla je Iva­na.

Pje­vačica kaže da ne­ma ne­ki određeni ri­tu­al ka­da je čuva­nje gla­sa u pi­ta­nju, kao što je čuve­no ispi­ja­nje ja­je­ta. Kaže da to ni­je ni­ka­da pro­ba­la.

- Me­ni ta­ko ne­što ni­ka­da ni­je bi­lo po­tre­bno. Bi­lo je i slučaje­va ka­da sam pi­la hla­dna pića pred nas­tup. Ne­ka­da sam bi­la i akti­vni pu­šač, ali ni­šta od to­ga mi ni­je sme­ta­lo da pe­vam - re­kla je pje­vačica.

Ona je na­gla­si­la da je bi­lo mo­me­na­ta ka­da je čak i na­mjer­no ra­di­la sve ove stva­ri ka­ko bi vi­dje­la da li može da pje­va, što joj je pred­stav­lja­lo iza­zov. Na pi­ta­nje za­što je to ra­di­la, Iva­na od­go­va­ra:

"Eto ta­ko. Ma­lo sam ja ču­dna", na­ša­li­la se Iva­na.

Pje­vačica kaže da joj, ka­da je glas u pi­ta­nju, po­se­bno sme­ta gužva i bu­ka, tačni­je ka­da tre­ba gla­sno da priča, kao i pa­si­vno pu­še­nje, iako je ne­ka­da uživa­la u ci­ga­re­ta­ma.

- Iako sam biv­ši pu­šač, ne pu­šim već 8 go­di­na, pa­si­vno udi­sa­nje di­ma mi ja­ko sme­ta, ali nje­ga ne mo­gu da kon­tro­li­šem - is­tiče Iva­na.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana