JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 10.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** **

** **

** **

JU Osnovna škola „Petar Kočić" Kozluk


raspisuje:

 

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

1.Nastavnik razredne nastave u PO Malešić,  puna norma, određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2024.godine -1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisa  važećim do stupanja na snagu ovog zakona  („Službeni glasnik RS" broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 125.stav (4) i  (5) Zakona.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan ,što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3.da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za radu školi, te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,  zloupotreba opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem

5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a prije zasnivanja radnog odnosa

6.uvjerenje da protiv kandidata   nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uz potpisanu prijavu  pored navedenog , kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju

na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,  u određenoj oblasti  ili ekvivalent,odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika ,stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi

predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

5.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

6.uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

7.uvjernje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže posao,

8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Dana, 23.04.2024.godine u 13.00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Petar Kočić" Kozluk obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Petar Kočić" Drinska 70, 75413 Kozluk.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa , nakon pregleda dostavljene dokumentacije ,škola će postaviti  na oglasnoj tabli.

***

 

JU Tehnički školski centar Zvornik

raspisuje

 

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

 1. Nastavnik saobraćajne geografije, 1 izvršilac, pripravnik, 6 časova redovne nastave, do 31.08.2024. godine.

Opšti  uslovi  koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 • Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
 • Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
 • Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos).

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave i sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, a u skladu sa   Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS", br. 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15)
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o proseku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o proseku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o proseku ocjena.
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 • Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
 • Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno– otadžbinskog rata Republike Srpske.
 • Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će biti obavljeno dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 08.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljeni na oglasnoj tabli škole.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Potpisanu prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:

JU Tehnički školski centar Zvornik, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs" ili dostaviti lično u kancelariji sekretara škole.

Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.

***

JU Osnovna škola „Sveti Sava" Zvornik,

donosi

O D L U K U

 

I

Poništava se konkurs za upražnjeno radno mjesto nastavnik istorije, broj 394/24 od 22.3.2024. godine, objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske dana 27.3.2024. godine, raspisan na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja. Konkurs se poništava zbog povratka radnika sa bolovanja.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Član 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) propisuje da direktor donosi odluke o slobodnim radnim mjestima i raspisuje konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školi.

Direktor JU Osnovne škole „Sveti Sava" Zvornik raspisao je konkurs broj 394/24 od 22.3.2024. godine, za prijem u radni odnos nastavnika istorije na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Radnik za čije radno mjesto je raspisan konkurs dostavio je, dana 8.4.2024. godine, izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad u kom je naveden poslednji dan privremene nesposobnosti, odnosno datum zaključivanja bolovanja. Zbog povratka na rad odsutnog radnika, radno mjesto za koji je raspisan konkurs nije više upražnjeno.

Na osnovu prethodno navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

***

 Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik,

r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjeno radno mjesto

                          

- Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme u područnim odjeljenjima Snagovo, Kula Grad i Divič, do povratka radnika sa bolovanja, 10 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:

1) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi, za radno mjesto na koje se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

12) uvjerenje o državljanstvu,

13) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, škola pribavlja službenim putem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 24.4.2024. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615.

***

 JU,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,

objavljuje

 

  K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika

 

1. Profesor engleskog jezika, puna nastavna norma,na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

 

 U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u školi.

Opšti   i posebni   uslovi za prijem u radni odnos:

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske  broj: 01/16,66/18,91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske, 112/23 ) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18,35/20,92/20 i  55/23 ) i članom 5.i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 24/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 29/12,80/14 i 83/15.)

Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj:24/19)

Pravo učešće na konkurs imaju i lica čije su diplome izdate u Bi H kao i diplome izdate u  bivšoj SFRJ do 06.04.1992. godine sa istim stepenom i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike.

                   Potrebna dokumenta:

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata,kandidta je dužan dostaviti sledeća dokumenta:

1.Da je lice starije od 18 godina,  što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte

2.Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

3.Da ima opštu zdravstvenu (psiho-fizičku) sposobnost za rad, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem ne starije od 6 mjeseci i dostavlja ga samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

4.Da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanje djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata pribavlja Škola )

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za izabvranog kandidata pribavlja Škola )

 

 1. Uvjerenje da protiv lica nje pokrenut krivični postupak za djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice.

7.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

8.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.

9.Uvjerenje o radnom stažu stečenom u zanimanju i stepenu stručne spreme tražene konkursom izdato od stane ranijeg poslodavca.

      10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.      

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

13.Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

14.Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica  čije su diplome izdate u Bosni i Hercegovini, kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 06. aprila 1992. godine sa istim stepenom i vrstom stručne spreme koja se traži za navedeno radno mjesto.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju   u utorak, 23.04.2024. godine sa početkom u  13 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i  ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu  na konkurs sa potrebnom dokumentacijom  se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb

   75420 Bratunac   u zatvorenoj  koverti, sa naznakom ,, prijava na konkurs,,.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana