ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** **

** **

** **

ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Козлук


расписује:

 

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

 

1.Наставник разредне наставе у ПО Малешић,  пуна норма, одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдаље до 31.08.2024.године -1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописа  важећим до ступања на снагу овог закона  („Службени гласник РС" број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 125.став (4) и  (5) Закона.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

(1)Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1.да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине ,а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.да је пунољетан ,што се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3.да је радно способан,а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за раду школи, те за кривична дјела учињена против:службене дужности,  злоупотреба опојних средстава , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата  школа прибавља службеним путем

5.увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата,а прије заснивања радног односа

6.увјерење да против кандидата   није покренут кривични поступак  за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Уз потписану пријаву  поред наведеног , кандидат је дужан доставити документацију

на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

1.овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,  у одређеној области  или еквивалент,односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника ,стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС" број:77/09; 86/10;25/14;76/15).

2.увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи

предмета , које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.додатак дипломи , који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4.увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

5.увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописима којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

6.увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

7.увјерње издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која траже посао,

8.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца,

9.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Дана, 23.04.2024.године у 13.00 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Петар Кочић" Козлук обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ,односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ „Петар Кочић" Дринска 70, 75413 Козлук.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у Гласу Српске.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса , након прегледа достављене документације ,школа ће поставити  на огласној табли.

***

 

ЈУ Технички школски центар Зворник

расписује

 

 

К О Н К У Р С

за пријем у радни однос

 

 1. Наставник саобраћајне географије, 1 извршилац, приправник, 6 часова редовне наставе, до 31.08.2024. године.

Општи  услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 • Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.
 • Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.
 • Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.
 • Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, (доставља кандидат који буде примљен у радни однос).

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе и сљедећа документа:

 • Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, а у складу са   Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС", бр. 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15)
 • Додатак дипломи, који садржи податке о просеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просеку оцјена.
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.
 • Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
 • Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске.
 • Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 24.04.2024. године, са почетком у 08.00 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављени на огласној табли школе.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Потписану пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом „за конкурс" или доставити лично у канцеларији секретара школе.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

***

ЈУ Основна школа „Свети Сава" Зворник,

доноси

О Д Л У К У

 

I

Поништава се конкурс за упражњено радно мјесто наставник историје, број 394/24 од 22.3.2024. године, објављен у дневним новинама Глас Српске дана 27.3.2024. године, расписан на одређено вријеме до повратка радника са боловања. Конкурс се поништава због повратка радника са боловања.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

Члан 152. став (3) тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) прописује да директор доноси одлуке о слободним радним мјестима и расписује конкурс за попуну упражњених радних мјеста у школи.

Директор ЈУ Основне школе „Свети Сава" Зворник расписао је конкурс број 394/24 од 22.3.2024. године, за пријем у радни однос наставника историје на одређено вријеме, до повратка радника са боловања.

Радник за чије радно мјесто је расписан конкурс доставио је, дана 8.4.2024. године, извјештај о трајању привремене неспособности за рад у ком је наведен последњи дан привремене неспособности, односно датум закључивања боловања. Због повратка на рад одсутног радника, радно мјесто за који је расписан конкурс није више упражњено.

На основу претходно наведеног донијета је одлука као у диспозитиву.

***

 Јавна установа Основна школа "Свети Сава" Зворник,

р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

                          

- Наставник енглеског језика на одређено вријеме у подручним одјељењима Снагово, Кула Град и Дивич, до повратка радника са боловања, 10 часова редовне наставе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом -1 извршилац.

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/23).

Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме као и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и  образовању ( „Службени гласник РС" број 81/22).                                                                

Кандидати на конкурсу су дужни доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/23).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају, потребно је доставити:

1) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи, за радно мјесто на које се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити овај документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, у изузетним случајевима, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

12) увјерење о држављанству,

13) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за изабраног кандидата, школа прибавља службеним путем.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 24.4.2024. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Свети Сава" Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама "Глас Српске" Бања Лука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Зворник, ул. Светог Саве 71А, 75400 Зворник, са назнаком: "Пријава на конкурс" и навести назив радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Контакт телефон: 056/490-615.

***

 ЈУ,, СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ,,

објављује

 

  К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем радника

 

1. Професор енглеског језика, пуна наставна норма,на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања.

 

 У радни однос се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у школи.

Општи   и посебни   услови за пријем у радни однос:

За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду (Службени гласник Републике Српске  број: 01/16,66/18,91/21-Одлука уставног суда Републике Српске, 112/23 ) кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом  104. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник Републике Српске број: 41/18,35/20,92/20 и  55/23 ) и чланом 5.и 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ( Службени гласник Републике Српске број: 24/19) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Службени гласник Републике Српске број: 29/12,80/14 и 83/15.)

Пријем радника врши се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи ( Службени гласник Републике Српске број:24/19)

Право учешће на конкурс имају и лица чије су дипломе издате у Би Х као и дипломе издате у  бившој СФРЈ до 06.04.1992. године са истим степеном и врстом школске спреме која се тражи за наставнике.

                   Потребна документа:

Уз пријаву потписану од стране кандидата,кандидта је дужан доставити следећа документа:

1.Да је лице старије од 18 година,  што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте

2.Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

3.Да има општу здравствену (психо-физичку) способност за рад, што се доказује љекарским увјерењем не старије од 6 мјесеци и доставља га само изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

4.Да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,трговине људима,злостављање дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата прибавља Школа )

5.Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, за изабвраног кандидата прибавља Школа )

 

 1. Увјерење да против лица нје покренут кривични поступак за дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лице.

7.Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

8.Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.

9.Увјерење о радном стажу стеченом у занимању и степену стручне спреме тражене конкурсом издато од стане ранијег послодавца.

      10.Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.      

11.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату  из категорије породице погинулог борца

12.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

13.Увјерење оптинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

14.Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

Право учешћа на конкурс имају и лица  чије су дипломе издате у Босни и Херцеговини, као и дипломе издате у бившој СФРЈ до 06. априла 1992. године са истим степеном и врстом стручне спреме која се тражи за наведено радно мјесто.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће објавити на огласној табли школе.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће тестирање и интервију   у уторак, 23.04.2024. године са почетком у  13 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервију и  уколико се не појаве у назначено вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен  8  дана од дана објављивања у дневним новинама ,, Глас Српске,,

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву  на конкурс са потребном документацијом  се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу:

Ј.У.,, СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ,, Петра Кочића бб

   75420 Братунац   у затвореној  коверти, са назнаком ,, пријава на конкурс,,.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана