JU ZZZ RS – Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.05.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.05.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU  OŠ ''Sveti Sava''

Ljubinje

JAVNI KONKURS

za izbor direktora

I Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola „Sveti Sava" Ljubinje raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola ''Sveti Sava''  Ljubinje.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole, kao i za poslove propisane članom 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 81/22).

III Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i  počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska dostavljenog od strane Školskog odbora.                       

Opšti i posebni uslovi radnog mjesta

IV-Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to :

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad.

Posebni uslovi:

- da ima  završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diiplome iz tačke 1. ovog stava i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V Potrebna dokumentacija                                                                                             

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su  dužni priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

  Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine,

  Izvod iz matične knjige rođenih,

  Diplomu o završenom prvom ciklusu studija ili ekvivalent, odnosno diplomu o završenoj stručnoj spremi,

  Potvrdu  kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža  kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

  Uvjerenje  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora  (Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

  Potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem  mandatu,

  Preporuku ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

-   Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim  rezultatima u radu.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati  i nastavnici i stručni saradnici  iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

Radni staž ostvaren na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150. stav 2. tačka 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne stariji od šest mjeseci).

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VIII

Rok za  podnošenje prijava na konkurs i način dostavljanja prijave

Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola ''Sveti Sava'' Ljubinje, Svetosavska 23, 88380  Ljubinje, sa naznakom:  Javni konkurs za izbor direktora škole  (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama ''Glas Srpske''.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  razmatrati.

IX

Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa:

Školski odbor će pisanim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od  dana prijema  odluke.

***

JU  ZA  PREDŠKOLSKO  VASPITANjEI  OBRAZOVANjE  „BUDUĆNOST"

BILEĆA

KONKURS

ZA POPUNU  UPRAŽNjENOG  RADNOG  MJESTA

 

I  RADNO  MJESTO

1.   RAČUNOVOĐA  U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI- 1 izvršilac,puno radno vrijeme, sa  radnim  iskustvom, na neodređeno  vrijeme

OPŠTI  I POSEBNI  USLOVI  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

II  OPŠTI  USLOVI

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na  konkurs su:

1)  Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2)  Da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3)  Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  Da  nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa,

5)  Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6)  da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad,krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana,službene dužnosti,polnog integriteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka

III  POSEBNI USLOVI

1)  Da ima najmanje  prvi ciklus studija na studijskom programu ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu u oblasti ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani ekonomista,

2)  Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa  odgovarajućim stepenom obrazovanja,

3)  Položen stručni ispit u skladu sa propisima kojima se reguliše knjigovodstveno-računovodstvena oblast

4)  Da ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Kandidat  uz prijavu (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova,potrebno je da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje ili prednost kandidata kod istog broja bodova, i to:

  Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od  četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent( diploma odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.aprila 1992.godine, moraju biti nostrifikovane);

  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u skladu sa propisima kojima se reguliše knjigovodstveno-računovodstvena oblast -ovjerena fotokopija;

  Ovjerena foto-kopija licence u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ;

  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže zaposlenje,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme tražene konkursom;

  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ostvaren na radnom mjestu koja su odgovarala  stručnoj spremi i profilu, sa podacima o vrsti posla,stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža;

  Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  Uvjerenje opštinskog  organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U slučaju da se ne prijavi ni jedan kandidat sa posjedovanjem licence za sertifikovanog računovođo, razmatraće se prijave kandidata sa ostalim ispunjenim uslovima, s tim da izabrani kandidat u roku od šest mjeseci, u vlastitoj režiji položi i dostavi traženo.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS",broj: 79/15,63/20 i 64/22) i Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik RS",broj 44/23).

Dana 29.05.2024. godine u 10.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost"Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto  računovođe.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se  da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost" Bileća će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intrvjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično kovertirane i zatvorene ili poštom  na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost"Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. – Komisija za prijem radnika.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana