ЈУ ЗЗЗ РС – Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.05.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.05.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

ЈУ  ОШ ''Свети Сава''

Љубиње

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора

I Предмет

Школски одбор ЈУ Основна школа „Свети Сава" Љубиње расписује Јавни конкурс за избор директора ЈУ Основна школа ''Свети Сава''  Љубиње.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор за свој рад одговара Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе, као и за послове прописане чланом 152. Закона о основном васпитању и образовању  (''Службени гласник Републике Српске'', број: 81/22).

III Мандат

Мандат директора траје четири године и  почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка достављеног од стране Школског одбора.                       

Општи и посебни услови радног мјеста

IV-Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то :

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске  или Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година и

- да има општу здравствену способност  за рад.

Посебни услови:

- да има  завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања диипломе из тачке 1. овог става и

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V Потребна документација                                                                                             

Уз потписану пријаву на Конкурс кандидати су  дужни приложити  доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

  Увјерење о држављанству Републике Српске  или  Босне и Херцеговине,

  Извод из матичне књиге рођених,

  Диплому о завршеном првом циклусу студија или еквивалент, односно диплому о завршеној стручној спреми,

  Потврду  којом доказује да има најмање пет година радног стажа  као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

  Љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

  Увјерење  да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора  (Школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

  Потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем  мандату,

  Препоруку ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-   Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним  резултатима у раду.

На мјесто директора школе могу конкурисати  и наставници и стручни сарадници  из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22).

Радни стаж остварен на пословима директора школе урачунава се у радни стаж тражен чланом 150. став 2. тачка 2) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22).

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној копији (не старији од шест мјесеци).

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

VIII

Рок за  подношење пријава на конкурс и начин достављања пријаве

Пријаве на конкурс се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Основна школа ''Свети Сава'' Љубиње, Светосавска 23, 88380  Љубиње, са назнаком:  Јавни конкурс за избор директора школе  (НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријава је 15 дана од  дана објављивања конкурса у дневним новинама ''Глас Српске''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  се  разматрати.

IX

Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса:

Школски одбор ће писаним путем  обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам (8) дана од  дана пријема  одлуке.

***

ЈУ  ЗА  ПРЕДШКОЛСКО  ВАСПИТАЊЕИ  ОБРАЗОВАЊЕ  „БУДУЋНОСТ"

БИЛЕЋА

КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ  УПРАЖЊЕНОГ  РАДНОГ  МЈЕСТА

 

I  РАДНО  МЈЕСТО

1.   РАЧУНОВОЂА  У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ- 1 извршилац,пуно радно вријеме, са  радним  искуством, на неодређено  вријеме

ОПШТИ  И ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

II  ОПШТИ  УСЛОВИ

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на  конкурс су:

1)  Да је држављанин Републике Српске или БиХ,а то се доказује увјерењем о држављанству (не старије од шест мјесеци),

2)  Да је пунољетан,а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или копијом личне карте,

3)  Да је радно способан,а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа,

4)  Да  није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем,а прије заснивања радног односа,

5)  Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђиваних за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6)  да  против њега није покренут кривични поступак за дјела која га чине недостојним за рад,кривична дјела учињена против слобода и права грађана,службене дужности,полног интегритета,сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка

III  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1)  Да има најмање  први циклус студија на студијском програму или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму у области економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова и академску титулу и стручно звање дипломирани економиста,

2)  Да има најмање једну годину радног искуства са  одговарајућим степеном образовања,

3)  Положен стручни испит у складу са прописима којима се регулише књиговодствено-рачуноводствена област

4)  Да има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Кандидат  уз пријаву (на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон) и документацију којом доказује испуњеност општих услова,потребно је да достави документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање или предност кандидата код истог броја бодова, и то:

  Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од  четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент( диплома одговарајуће стручне спреме које нису стечене у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 06.априла 1992.године, морају бити нострификоване);

  Увјерење о положеном стручном испиту у складу са прописима којима се регулише књиговодствено-рачуноводствена област -овјерена фотокопија;

  Овјерена фото-копија лиценце у складу са законом којим се уређује област рачуноводства,

  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ;

  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  која  траже запослење,а након стицања одговарајуће стручне спреме тражене конкурсом;

  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца остварен на радном мјесту која су одговарала  стручној спреми и профилу, са подацима о врсти посла,степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа;

  Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

  Увјерење општинског  органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

  Увјерење општинског органа надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбранбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У случају да се не пријави ни један кандидат са посједовањем лиценце за сертификованог рачуновођо, разматраће се пријаве кандидата са осталим испуњеним условима, с тим да изабрани кандидат у року од шест мјесеци, у властитој режији положи и достави тражено.

Пријем кандидата у радни однос извршиће се у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС",број: 79/15,63/20 и 64/22) и Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара, рачуновође и осталих лица која се примају на радно мјесто за које је прописан услов завршено високо образовање у предшколским установама („Службени гласник РС",број 44/23).

Дана 29.05.2024. године у 10.00 часова у просторијама Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Будућност"Билећа, ул.Николе Пашића б.б. обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове Конкурса за радно мјесто  рачуновође.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се  да су одустали од пријаве на Конкурс.

Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Будућност" Билећа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу установе, најкасније три дана прије заказаног интрвјуа.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично ковертиране и затворене или поштом  на адресу Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Будућност"Билећа, ул.Николе Пашића б.б. – Комисија за пријем радника.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана