JU ZZZ RS – Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 10.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** **

** **

** **

JU Muzička škola "Trebinje"

Trebinje

KONKURS

za izbor direktora               

 

Za direktora škole može biti izabrano lice, koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 01/16,66/18,91/12 Odluka Ustavnog suda Republike Srpske,119/21,112/23) ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18,35/20,92/20,55/23).

 

Opšti uslovi:

 

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

 

Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik  na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. da nije pravosnažnom presudom osuđivan, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta,seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga i koji se ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše;

Kandidat, koji konkuriše za radno mjesto direktora škole, uz potpisanu prijavu na konkurs za izbor direktora škole, prilaže sledeću dokumentaciju (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;

  Izvod iz matične knjige rođenih;

  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove (ne može biti starije od šest mjeseci, a prilaže ga samo izabrani kandidat);

  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

  Diplomu o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

  Potvrdu, kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 5. i koja sadrži podatke o poslovima na kojima je kandidat radio;

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

  Uvjerenje o nekažnjavanju (škola pribavnja službenim putem za imenovanog kandidata);

  Uvjerenje da se lice ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola pribavlja službenim putem za imenovanog kandidata);

  Potpisan prijedlog programa rada direktora škole u narednom četvorogodišnjem  mandatu;

  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samosltalan obrazovno-vaspitni rad;

 

Direktora škole, na prijedlog Ministra, imenuje Vlada Republike Srpske. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike kokursa o Rješenju Vlade o izboru i imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Rješenja školi.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objave konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole:

JU Muzička škola "Trebinje" Trebinje

Stepe Stepanovića bb

89 101 Trebinje -  sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole"

Dokumentacija priložena na konkurs se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

***

JU OŠ„Veselin Masleša"

Foča 

K  O  N  K  U  R  S

 

1.  VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA  -  1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.06.2024. godine, 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.  

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 74/23),  kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 114. i članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22 i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19, 13/20  i 72/21).

 Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22 ) ispunjavali uslove koji se odnose na  stepen i vrstu stručne spreme.   

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su :

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

5)  da se ne vodi u  Registru lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

6)  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična  djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)  Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast   polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5)  Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7)  Uvjerenje  o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ,  sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta , stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8)  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz

tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

 Neblagovremene  i nepotpune  prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje  kandidata   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 25.04.2024. godine u 09.00 časova u prostorijama Škole.

Intervju  sa kandidatima   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 25.04.2024. godine u 11.00 časova u prostorijama Škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će  postaviti na oglasnu tablu  Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa

neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

          Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola „Veselin Masleša" Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana