ЈУ ЗЗЗ РС – Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** **

** **

** **

ЈУ Музичка школа "Требиње"

Требиње

КОНКУРС

за избор директора               

 

За директора школе може бити изабрано лице, које поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду (Службени гласник Републике Српске број: 01/16,66/18,91/12 Одлука Уставног суда Републике Српске,119/21,112/23) испуњава и посебне услове предвиђене чланом 129. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник Републике Српске број: 41/18,35/20,92/20,55/23).

 

Општи услови:

 

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

 

Посебни услови:

1. да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник  на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1;

3. да није правоснажном пресудом осуђиван, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета,сексуалног злостављања и искоришћавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавања уживања опојних дрога и који се не води у регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

4. да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе;

5. да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише;

Кандидат, који конкурише за радно мјесто директора школе, уз потписану пријаву на конкурс за избор директора школе, прилаже следећу документацију (овјерене копије не старије од шест мјесеци):

  Увјерење о држављанству Републике Српске/Босне и Херцеговине;

  Извод из матичне књиге рођених;

  Љекарско увјерење о психофизичкој способности издато од надлежне здравствене установе (не може бити старије од шест мјесеци, а прилаже га само изабрани кандидат);

  Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду;

  Диплому о завршеном првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

  Потврду, којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 5. и која садржи податке о пословима на којима је кандидат радио;

  Увјерење о невођењу кривичног поступка;

  Увјерење о некажњавању (школа прибавња службеним путем за именованог кандидата);

  Увјерење да се лице не води у регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа прибавља службеним путем за именованог кандидата);

  Потписан приједлог програма рада директора школе у наредном четворогодишњем  мандату;

  Увјерење о положеном стручном испиту за самослталан образовно-васпитни рад;

 

Директора школе, на приједлог Министра, именује Влада Републике Српске. Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор ће писменим путем обавјестити све учеснике кокурса о Рјешењу Владе о избору и именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана достављања Рјешења школи.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објаве конкурса.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити лично или путем поште на адресу школе:

ЈУ Музичка школа "Требиње" Требиње

Степе Степановића бб

89 101 Требиње -  са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе"

Документација приложена на конкурс се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

***

ЈУ ОШ„Веселин Маслеша"

Фоча 

К  О  Н  К  У  Р  С

 

1.  ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  -  1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема до краја наставног процеса у школској 2023/2024. години, а најдуже до 30.06.2024. године, 50% радног времена, са радним искуством и  положеним  стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.  

Поред општих услова прописаних  Законом о раду и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи („Службени гласник Републике Српске",  број 74/23),  кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 114. и чланом 54. Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске", број 81/22 и чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске", број 37/19, 13/20  и 72/21).

 Право учешћа на конкурсу  имају и лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22 ) испуњавали услове који се односе на  степен и врсту стручне спреме.   

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су :

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем  о држављанству,

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом  из матичне књиге  рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој  способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа, 

5)  да се не води у  Регистру лица  правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица  правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица  правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,  које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа, 

6)  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична  дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1)  Диплому о завршеном  првом  циклусу  студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2)  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3)  Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан  васпитно-образовни рад,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област   полагања стручног испита у основној школи,

5)  Додатак  дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6)  Увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7)  Увјерење  о радном стажу издато од претходног послодавца ,  са подацима о опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста , степену стручне спреме и звању и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8)  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9)  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10)      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије  борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из

тачке 5. (додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања  ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

 Неблаговремене  и непотпуне  пријаве кандидата на конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на конкурс нису достављене благовремено или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Тестирање  кандидата   који  су  доставили  потпуне и благовремене  пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 25.04.2024. године у 09.00 часова у просторијама Школе.

Интервју  са кандидатима   који  су  доставили  потпуне и благовремене  пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 25.04.2024. године у 11.00 часова у просторијама Школе.

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, Школа ће  поставити на огласну таблу  Школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати   који  су  доставили  потпуне и благовремене  пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса

неће бити посебно позивани на тестирање и интервју.

          Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на конкурс" на адресу: ЈУ Основна школа „Веселин Маслеша" Фоча , Карађорђева 68а, 73300 Фоча.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана