JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** *** **

*** ** **

** ** ***

JU Oš „Petar Petrović Njegoš''
Busnovi, Prijedor

Telefon/faks: 052/347/113

e-mail: [email protected]
 

ISPRAVKA

dijela javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos

 

U Konkursu JU OŠ ''Petar Petrović Njegoš'' Busnovi broj: 81/24 od 16.04.2024. godine koji je objavljen u dnevnom listu ''Glas Srpske'' dana 24.04.2024. godine, zbog uočene tehničke greške, ispravlja se dio konkursa koji se odnosi na datum testiranja i intervjua sa kandidatima, tako da umjesto datuma 05.03.2024. godine treba da stoji 07.05.2024. godine.

Ostali dio teksta konkursa ostaje nepromjenjen.

***

JU OŠ „Sveti Sava” Kozarska Dubica

 Dositejeva bb

 Kozarska Dubica 79 240

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.   Nastavnik za nastavni predmet geografija -   8 časova,  lice  sa radnim iskustvom  i   položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu na određeno vrijeme do 31.08.2024 godine  .....  ............1 izvršilac;

2.   Nastavnik za nastavni predmet istorija -   6 časova, lice  sa radnim iskustvom  i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu na određeno vrijeme 31.08.2024 godine  .......................1 izvršilac;

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjava kandidat predviđeni su odredbama Zakona o radu i  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnka i vaspitača  propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedeno radno mjesto, odnosno koje uslove kandidat treba da ispunjava u pogledu stručne spreme.

I Opšti uslovi konkursa koje kandidat treba da ispunjava:

1.   da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od 6 mjeseci,

2.   da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,  ili kopijom lične karte,

3.   da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.   da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi , te za krivična djela  učinjena protiv : službene dužnosti,  zloupotrebe opjnih sredstava, , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem , prije zasnivanja radnog odnosa.,

5.   uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, , a  to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za kriviča djela seksusalne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu  sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosanžno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa,

6.   uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  službene dužnosti,  zloupotrebe opojnih  sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim  putem prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6. ) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznačenom pozicijom na koju konkuriše) potpisanu  od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu kojih se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.   Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti:

2.   Uvjerenje o položenoj pedagoškoj- psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje je  dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

3.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno – obrazovni rad , odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.   Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5.   Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.   Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidneciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje  nakon sticanja diplome;

7.   Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepenom stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;

8.   Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu o utvđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

9.   Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije  ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu o utvđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije borca;

              Kandidat je dužnan dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće mu biti vraćene.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 114., stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 125., stav 5) i čl.198. Zakona.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.Testiranje  i intervju kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radno mjesto po raspisanom konkursu će se obavit dana  16.05.2024 . godine  sa početkom u 13 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu nakon pregleda dostavljene dokumentacije ,  biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i  iintervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervju,  smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom  „ZA KONKURS”.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana