ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** *** **

*** ** **

** ** ***

ЈУ Ош „Петар Петровић Његош''
Буснови, Приједор

Телефон/факс: 052/347/113

е-mail: о[email protected]
 

ИСПРАВКА

дијела јавног конкурса за пријем радника у радни однос

 

У Конкурсу ЈУ ОШ ''Петар Петровић Његош'' Буснови број: 81/24 од 16.04.2024. године који је објављен у дневном листу ''Глас Српске'' дана 24.04.2024. године, због уочене техничке грешке, исправља се дио конкурса који се односи на датум тестирања и интервјуа са кандидатима, тако да умјесто датума 05.03.2024. године треба да стоји 07.05.2024. године.

Остали дио текста конкурса остаје непромјењен.

***

ЈУ ОШ „Свети Сава” Козарска Дубица

 Доситејева бб

 Козарска Дубица 79 240

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.   Наставник за наставни предмет географија -   8 часова,  лице  са радним искуством  и   положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу на одређено вријеме до 31.08.2024 године  .....  ............1 извршилац;

2.   Наставник за наставни предмет историја -   6 часова, лице  са радним искуством  и  положеним стручним испитом за рад у васпитно - образовном процесу на одређено вријеме 31.08.2024 године  .......................1 извршилац;

Општи и посебни услови које треба да испуњава кандидат предвиђени су одредбама Закона о раду и  Закона о основном васпитању и образовању , а пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сараднка и васпитача  прописана је врста стручне спреме и која лица могу да буду ангажована на наведено радно мјесто, односно које услове кандидат треба да испуњава у погледу стручне спреме.

I Општи услови конкурса које кандидат треба да испуњава:

1.   да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од 6 мјесеци,

2.   да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,  или копијом личне карте,

3.   да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи , те за кривична дјела  учињена против : службене дужности,  злоупотребе опјних средстава, , полног интегритета, злостављања дјетета,  полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем , прије заснивања радног односа.,

5.   увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, , а  то се доказује увјерењем о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривича дјела сексусалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу  са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правосанжно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем , а прије заснивања радног односа,

6.   увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против  службене дужности,  злоупотребе опојних  средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4. и 5. општих услова за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним  путем прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка ( тачка 6. ) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Уз пријаву ( са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назначеном позицијом на коју конкурише) потписану  од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу којих се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању  и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1.   Овјерену фото – копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области:

2.   Увјерење о положеној педагошкој- психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које је  дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;

3.   Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно – образовни рад , односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.   Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита  или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5.   Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.   Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиднецији незапослених лица која траже запослење  након стицања дипломе;

7.   Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степеном стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;

8.   Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко  - инвалидску заштиту о утвђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

9.   Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко  - инвалидску заштиту  борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије  ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко  - инвалидску заштиту о утвђеном статусу борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије борца;

              Кандидат је дужнан доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће му бити враћене.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 114., став 5) Закона о основном васпитању и образовању  , односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 125., став 5) и чл.198. Закона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.Тестирање  и интервју кандидата који су доставили благовремене и потпуне пријаве за радно мјесто по расписаном конкурсу ће се обавит дана  16.05.2024 . године  са почетком у 13 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове по расписаном конкурсу након прегледа достављене документације ,  биће објављени на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати  на тестирање и  иинтервју. Уколико се кандидат не појави на заказаном тестирању и интервју,  сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске”.Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком  „ЗА КОНКУРС”.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана