JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU Muzička škola „Savo Balaban"

Branislava Nušića br. 9

79 101 PRIJEDOR

                                                                                

KONKURS

za  popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1.  Profesor harmonike – diplomirani muzičar - akordeonista - VII stepen stručne spreme – puna norma - sa radnim  iskustvom i položenim  stručnim  ispitom - na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora

OPŠTI  USLOVI:

(1) 1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje                                                                                           

uvjerenjem o državljanstvu,

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i  prilaže  ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem.

(2)  Uvjerenje  iz  stava 1. tačka 4)  i 5) za izabranog kandidata škola  pribavlja  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(3) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

1)  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja  traže zaposlenje,

5)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

     (4) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

     (5) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju  ostale uslove  propisane  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

     (6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati   27.05.2024. godine sa početkom u  10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije,  škola će postaviti  na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu  škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat  koji se ne pojavi na testiranju  i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

    (7) Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Neblagovremene  i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.     

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti  lično ili  slati na adresu škole.

***

Osnovni sud u Prijedoru

 ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6

79101 Prijedor

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

I Naziv i opis radnog mjesta:

-Daktilograf,1 (jedan) izvršilac   na neodređeno vrijeme

II Opšti uslovi su:

-da je državljanin BiH

-da je stariji  od 18.godina

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest   mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

III  Posebni uslovi - Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:

-uvjerenje o državljanstvu,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-uvjerenje ili potvrdu  o radnom iskustvu,

-ličnu kartu ili pasoš,

Izabrani kandidat dostavlja u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije      dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

Rok za podnošenje prijava je  15  dana od  dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju i test poznavanja rada na računaru  o čemu će biti obavješteni pisanim putem.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs" ili lično na adresu Osnovnog suda u Prijedoru.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana