ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

ЈУ Музичка школа „Саво Балабан"

Бранислава Нушића бр. 9

79 101 ПРИЈЕДОР

                                                                                

КОНКУРС

за  попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1.  Професор хармонике – дипломирани музичар - акордеониста - VII степен стручне спреме – пуна норма - са радним  искуством и положеним  стручним  испитом - на одређено вријеме до повратка радника са функције директора

ОПШТИ  УСЛОВИ:

(1) 1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује                                                                                           

увјерењем о држављанству,

 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и  прилаже  га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем.

(2)  Увјерење  из  става 1. тачка 4)  и 5) за изабраног кандидата школа  прибавља  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(3) Уз потписану пријаву и документацију из општих услова потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује  испуњеност  посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

1)  овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)  увјерење о положеном стручном испиту,

3)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која  траже запослење,

5)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

     (4) Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

     (5) Право учешћа на конкурсу  имају и лица  која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају  остале услове  прописане  Законом о основном васпитању и образовању  и Законом о средњем образовању и васпитању.

     (6) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати   27.05.2024. године са почетком у  10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације,  школа ће поставити  на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу  школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат  који се не појави на тестирању  и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

    (7) Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.

Неблаговремене  и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у ГЛАСУ СРПСКЕ.     

Пријаве са потпуном документацијом  доставити  лично или  слати на адресу школе.

***

Основни суд у Приједору

 ул. Академика Јована Рашковића број 6

79101 Приједор

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме 

I Назив и опис радног мјеста:

-Дактилограф,1 (један) извршилац   на неодређено вријеме

II Општи услови су:

-да је држављанин БиХ

-да је старији  од 18.година

-да има општу здравствену способност

-да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест   мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављањем послова у суду.

III  Посебни услови - Средња стручна спрема, IV степен стручне спреме, завршена управна, економска школа или гимназија, најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

IV Потребна документа:

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије сљедећих докумената:

-увјерење о држављанству,

-извод из матичне књиге рођених,

-диплому о завршеној стручној спреми,

-увјерење или потврду  о радном искуству,

-личну карту или пасош,

Изабрани кандидат доставља у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли суда оригинале или овјерене фото-копије      докумената којима се доказује испуњеност општих и посебних услова конкурса и  увјерење о општој здравственој способности, док ће се увјерење о неосуђиваности прибавити службеним путем.

Рок за подношење пријава је  15  дана од  дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове биће позвани на улазни интервју и тест познавања рада на рачунару  о чему ће бити обавјештени писаним путем.

Пријаве се достављају поштом, са назнаком „за конкурс" или лично на адресу Основног суда у Приједору.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана