JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 10.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** **

** **

** **

OPŠTINA TRNOVO

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u opštini Trnovo

I   Raspisuje  se  javni konkurs za prijem pripravnika na određeno vrijeme,  radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od  jedne godine i to:

1. Diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo, izvršilaca  ............................1

2. Diplomirani menadžer (studijski program Bezbednost)  izvršilac ..................... 1

II  Zaposleni iz tačke 1 ovog konkursa obavljaće  poslove u skladu sa  Pravilnikom o prijemu pripravnika  Opštinske uprave, opštine Trnovo.

III  Status: Pripravnik

IV  OPŠTI USLOVI:

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje poslova  u Opštinskoj upravi, jedinice  lokalne samouprave.

-  da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva  sa dužnošću  koja obavlja u opštinskoj  upravi.

V  POSEBNI USLOVI

1.   -visoka stručna sprema, VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalaze  na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

VI   Uz  prijavu na konkurs  sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti dokaze  o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

-  uvjerenje o državljanstvu,

-  izvod iz MKR,

-  kopija lične karte

-  uvjerenje o nekažnjavanju,

-  dokaz da se  ne vodi krivični postupak,

-  diplomu o završenoj školskoj spremi,

-  dokaz  da se nalazi na evidenciji  Zavoda za zapošljavanje

-  dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidati  koji budu izabrani)

-  fotokopija radne knjižice

-  Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjava:

a) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH,

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Sva dokumenta moraju biti u originalu ili ovjerena kopija.

Javni konkurs će biti objavljen u  Glasu Srpske , na  zvaničnoj veb starnici opštine Trnovo  i oglasnoj tabli opštine.

 

VII  ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju.

Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol opštine Trnovo, ili putem pošte na adresu Opština Trnovo, Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo, sa naznakom  ,,za komisiju za prijem pripravnika ''.

Za dodatne informacije o javnom konkursu zvati  Bjelica Nedicu na  tel. 057/610-237.

Propisani obrazac za prijavu kandidata  može se preuzeti na šalteru pisarnice opštine Trnovo, kao i  sa veb stranice Opštine. 

***

 

JU SREDNjA ŠKOLA „28.JUNI"

ISTOČNO SARAJEVO

 

Na osnovu Zakona o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16, 66/18, 91/21- odluka US, i 119/21) i čl. 106. a u vezi sa čl. 104. čl. 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20, 53/23 ) i člana 111. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), kao i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske broj: 29/12 ), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike

Srpske broj: 83/15 ), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu o bodovanju kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj; 24/19), direktor škole r a s p i s u j e:

 

J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I-1 Opšteobrazovni predmeti:

 

1.1 Profeor matemetike- 1 ( jedan ) izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja;

1.2. Profesor vjeronauke – 1 (jedan) izvršilac, sa radnim iskustvom, nepuna norma na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, 5. časova

 

II-2 STRUKA: UGOSTITELjSTVO I TURIZAM:

O prijemu radnika za pozicije označene:

-pod rednim brojem 2.1.2.2 – pripravnik 1 ( jedan ) izvršilac, nepuna norma, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na priod od 12.mjeseci;

-pod rednim brojem 2.3 - 1 ( jedan ) izvršilac, nepuna norma, sa radnim iskustvom i položenim strčnim ispitom, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine

 

2.1. Praktična nastava 12. časova

2.2. Kuvarstvo 4. časa

2.3. Francuski jezik u kulinarstvu 4. časa

 

III-3 STRUKA: ELEKTROTEHNIKA

O prijemu radnika za pozicije označene:

 

-pod rednim brojem od 3.1. do 3.6. - 1 (jedan) izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja;

-pod rednim brojem od 3.7. do 3.10. - 1 (jedan) izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, nepuna norma, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine;

3.1. Programiranje i programski jezici 7. časova

3.2. Informacioni sistemi i baze podataka 3. časa

3.3. Veb programiranje 3. časova

3.4. Baze podataka 4. časa

3.5. Praktična nastava 2. časa

3.6. Veb dizajn 2. časa

3.7. Programiranje 3. časa

3.8. Praktična nastava 10. časova

3.9. Baze podataka 2. časa

3.10. Programiranje 3. Časa

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18, 91/21- odluka US, i 119/21), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. 108. i članom 111. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske broj: 29/12, 86/13-Odluka US, 80/14 i 83/15), te Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu o bodovanju kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj; 24/19 ).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ;

4. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);

8. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (za pozicije za koje zahtjeva položen stručni ispit);

9. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženom konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme)-za pozicije za koje se zahtjeva radno iskustvo;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpska, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (ovo uvjerenje i uvjerenje pod tačkom 4. koje je prethodno navedeno u dokumentima koje kandidat dostavlja, nisu isti dokumenti) i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualno zloupotrebe i iskorišćavanja djece-za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), a u vezi sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 29/12, 86/13-Odluka US, 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na konkurs, za radna mjesta za koja se kao uslov traži radno iskustvo, imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove konkursa i koju su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju održaće se dana 23.04.2024.godine, sa početkom u 10 časova i 30 minuta u prostorijama JU Srednja škola „28. juni", Istočno Sarajevo u Istočnom Novom Sarajevu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Ukoliko se prijavljeni kandidati ne pojave na zakazani dan testiranja i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci ), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednja škola „28. juni" Istočno Sarajevo, ul. Stefana Nemanje br. 10 Istočno Novo Sarajevo. Na koverti je neophodno naznačiti

„PRIJAVA NA KONKURS" sa naznakom za poziciju za koju su konkurisali, a dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 057/ 342 – 523.

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana