ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** **

** **

** **

ОПШТИНА ТРНОВО

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у општини Трново

I   Расписује  се  јавни конкурс за пријем приправника на одређено вријеме,  ради обављања приправничког стажа у трајању од  једне године и то:

1. Дипломирани економиста за туризам и хотелијерство, извршилаца  ............................1

2. Дипломирани менаџер (студијски програм Безбедност)  извршилац ..................... 1

II  Запослени из тачке 1 овог конкурса обављаће  послове у складу са  Правилником о пријему приправника  Општинске управе, општине Трново.

III  Статус: Приправник

IV  ОПШТИ УСЛОВИ:

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак,

- да није осуђиван за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање послова  у Општинској управи, јединице  локалне самоуправе.

-  да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива  са дужношћу  која обавља у општинској  управи.

V  ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1.   -висока стручна спрема, VII степен или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS бодова, да се налазе  на евиденцији Завода за запошљавање  са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме.

VI   Уз  пријаву на конкурс  са краћом биографијом кандидати су дужни доставити доказе  о испуњавању општих и посебних услова и то:

-  увјерење о држављанству,

-  извод из МКР,

-  копија личне карте

-  увјерење о некажњавању,

-  доказ да се  не води кривични поступак,

-  диплому о завршеној школској спреми,

-  доказ  да се налази на евиденцији  Завода за запошљавање

-  доказ о здравственој способности (само кандидати  који буду изабрани)

-  фотокопија радне књижице

-  Потписану и од надлежног органа овјерену изјава:

а) да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ,

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

Сва документа морају бити у оригиналу или овјерена копија.

Јавни конкурс ће бити објављен у  Гласу Српске , на  званичној веб старници општине Трново  и огласној табли општине.

 

VII  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју.

Пријаве се могу доставити  лично на протокол општине Трново, или путем поште на адресу Општина Трново, Трновског батаљона 86, 71220 Трново, са назнаком  ,,за комисију за пријем приправника ''.

За додатне информације о јавном конкурсу звати  Бјелица Недицу на  тел. 057/610-237.

Прописани образац за пријаву кандидата  може се преузети на шалтеру писарнице општине Трново, као и  са веб странице Општине. 

***

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА „28.ЈУНИ"

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

На основу Закона о раду ( „Службени гласник Републике Српске" број: 1/16, 66/18, 91/21- одлука УС, и 119/21) и чл. 106. а у вези са чл. 104. чл. 108. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20, 53/23 ) и члана 111. Закона о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), као и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ( „Службени гласник Републике Српске број: 29/12 ), Правилника о измјени и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ( „Службени гласник Републике

Српске број: 83/15 ), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину о бодовању критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број; 24/19), директор школе р а с п и с у ј е:

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I-1 Општеобразовни предмети:

 

1.1 Профеор матеметике- 1 ( један ) извршилац, пуна норма, са радним искуством, радни однос се заснива на одређено вријеме, до повратка радника са боловања;

1.2. Професор вјеронауке – 1 (један) извршилац, са радним искуством, непуна норма на одређено вријеме до 31.08.2024. године, 5. часова

 

II-2 СТРУКА: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ:

О пријему радника за позиције означене:

-под редним бројем 2.1.2.2 – приправник 1 ( један ) извршилац, непуна норма, радни однос се заснива на одређено вријеме на приод од 12.мјесеци;

-под редним бројем 2.3 - 1 ( један ) извршилац, непуна норма, са радним искуством и положеним стрчним испитом, радни однос се заснива на одређено вријеме до 31.08.2024. године

 

2.1. Практична настава 12. часова

2.2. Куварство 4. часа

2.3. Француски језик у кулинарству 4. часа

 

III-3 СТРУКА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

О пријему радника за позиције означене:

 

-под редним бројем од 3.1. до 3.6. - 1 (један) извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, радни однос се заснива на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања;

-под редним бројем од 3.7. до 3.10. - 1 (један) извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, непуна норма, радни однос се заснива на одређено вријеме до 31.08.2024.године;

3.1. Програмирање и програмски језици 7. часова

3.2. Информациони системи и базе података 3. часа

3.3. Веб програмирање 3. часова

3.4. Базе података 4. часа

3.5. Практична настава 2. часа

3.6. Веб дизајн 2. часа

3.7. Програмирање 3. часа

3.8. Практична настава 10. часова

3.9. Базе података 2. часа

3.10. Програмирање 3. Часа

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду ( Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18, 91/21- одлука УС, и 119/21), тако и посебне услове у складу са чланом 104. 108. и чланом 111. Закона о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ( „Службени гласник Републике Српске број: 29/12, 86/13-Одлука УС, 80/14 и 83/15), те Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину о бодовању критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број; 24/19 ).

Уз потписану пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа ;

4. увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

5. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

7. увјерење о положеном стручном испиту (за позиције за које захтјева положен стручни испит);

8. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита (за позиције за које захтјева положен стручни испит);

9. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

10. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженом конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

11. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио с непуним радним временом , то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме)-за позиције за које се захтјева радно искуство;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српска, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (ово увјерење и увјерење под тачком 4. које је претходно наведено у документима које кандидат доставља, нису исти документи) и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуално злоупотребе и искоришћавања дјеце-за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (,,Службени гласник Републике Српске" број 24/19), а у вези са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске број: 29/12, 86/13-Одлука УС, 80/14 и 83/15).

Право учешћа на конкурс, за радна мјеста за која се као услов тражи радно искуство, имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове конкурса и коју су доставили потпуне и благовремене пријаве, тестирање и интервју одржаће се дана 23.04.2024.године, са почетком у 10 часова и 30 минута у просторијама ЈУ Средња школа „28. јуни", Источно Сарајево у Источном Новом Сарајеву.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Уколико се пријављени кандидати не појаве на заказани дан тестирања и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената ( не старије од 6 мјесеци ), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средња школа „28. јуни" Источно Сарајево, ул. Стефана Немање бр. 10 Источно Ново Сарајево. На коверти је неопходно назначити

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС" са назнаком за позицију за коју су конкурисали, а додатне информације могу се добити на контакт телефон број: 057/ 342 – 523.

Конкурс остаје отворен седам дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана