JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.12. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

******

 J.U. ,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

 BRATUNAC,,

 

 

JU,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,

objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika

                        

1 . Nastavnik fizičkog  vaspitanja 6 časova nastave norme, jedan izvršilac na  određeno radno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, najdalje do 12.04.2024.                                                      

    U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.               

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18 i 119/21) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 41/18,35/20,92/20,55/23 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (Službeni Glasnik Republike Srpske  broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)

Uz prijavu na konkur potpisanu od strane kandidata  u kojoj se mora navesti kontakt telefon  kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju-   ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

 

 1. Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi za radno mjesto koje se traži konkursom.
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
 3. Uvjerenje o radnom stažu stečenom u zanimanju i stepenu stručne spreme tražene konkursom izdato od stane ranijeg poslodavca.
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi.      
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 7. Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 8. Uvjerenje o državljanstvu BiH
 9. Izvod iz matične knjige rođenih
 10. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 11. Uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
 12. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta i drugog nasilja i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
 13. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci. Uvjerenje će priložiti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.
 14. Uvjerenje sa podacima iz  posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
 15. Pravo učešća na konkurs imaju i lica  čije su diplome izdate u Bosni i Hercegovini, kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 06. aprila 1992. godine sa istim stepenom i vrstom stručne spreme koja se traži za navedeno radno mjesto.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju   20.12.2023. godine sa početkom u  13 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i  ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu  na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb

   75420 Bratunac   u zatvorenoj  koverti, sa naznakom ,, prijava na konkurs,,.

***

 JU Osnovna škola „Petar Kočić" Kravica

 

 raspisuje :

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

1.  Nastavnik engleskog jezika – puna norma, na određeno vrijeme,  do poratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  1 izvršilac,

2.  Nastavnik istorije – nepuna norma od 2 časa redovne nastave sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine , lice sa iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,    1 izvršilac,

3. Nastavnik muzičke kulture – nepuna norma od 5 časova redovne nastave sedmično, na određeno vrijeme, do 31.8.2024. godine , lice sa iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,    1 izvršilac,

 

Pored opštih uslova  predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16,  66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21),  kandidati treba da ispunjavaju i  posebne uslove  propisane članom 114.   Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj  81/22), Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni  glasnik Republike Srpske"  broj  74/23) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09,  86/10,  25/14i 76/15).

Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale  uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) , ispunjavala uslove koji se odnose na stepen i  vrstu stručne spreme

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

b)  da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

v) da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo  izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ;

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlosavljanja djeteta, plnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje  za izabranog kandidata  škola    pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece, koje  za izabranog kandidata škola  pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

đ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na  konkurs.

Uz potpisanu prijavu  (sa adresom , kontakt telefonom i kraćom biografijom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i dokumentaciju  na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

 1. diplomu  o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u kojoj je  navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon  završenih integrisanih  akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je  dužan  da  dostavi  kandidat  koji  u toku studija  nije položio  pedagoško –psihološku  i didaktičko –metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom  stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, ukoliko je raspisan  konkurs  za prijem u radni odnos   lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 4. uvjerenje  da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili  da je položio  razliku  dijela ispita  u skladu sa  Pravilnikom  o polaganju  stručnog ispita u osnovnoj školi,
 5. dodatak diplomi  koji sadži podatke  o prosjeku ocjena  tokom  studiranja ili  uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi  ne postoje  podaci  o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje  izdato  od Zavoda  za zapošljavanje o vremenu  provedenom  na evidenciji  nezaposlenih  lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. Uvjerenje o radnom stažu  izdato  predhodnog poslodavca, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati  su dužni  dostaviti ovjerene  kopije  svih dokumenata  i te kopije im neće biti  vraćene.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata  na javni konkurs, kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije,  komisija  neće uzeti  u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Kravici dana 21.12.2023. godine (četvrtak):

-za radno mjesto pod rednim brojem 1 -nastavnik engleskog jezika u 11:30 časova,

-za radno mjesto pod rednim brojem 2 -nastavnik istorije sa početkom u 12:00 časova,

-za radno mjesto pod rednim brojem 3 -nastavnik muzičke kulture sa početkom u 12:00 časova,

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa,  nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanjau dnevnom listu  ,,Glas Srpske".

Prijave sa dokazima  o ispunjavanju  uslova  konkursa dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU OŠ,,Petar Kočić" Kravica , Kravica bb, 75422 Kravica, sa  naznakom ,,PRIJAVA NA  KONKURS", naziv radnog mjesta na koje kandidat konkuriše, ne otvarati.

***

JZU Dom zdravlja Vlasenica,

raspisuje,

 

KONKURS

za prijem u radni odnos u JZU Domu zdravlja Vlasenica

 

Doktor  medicine, na  neoređeno  vrijeme 1 izvršilac.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove.

Opšti uslovi:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno B i H,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili krivično  djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova.

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-da nije otpuštan iz službe.

Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate:

 • VSS završen  medicinski fakultet ,
 • zvanje doktor medicine 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.diplomu o završenom medicinskom fakultetu,

2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3.uvjerenje (licenca)

4.rodni list,

5 .uvjerenje o državljanstvu.

Smještaj  obezbjeđen .

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova Konkursa dostavljaju se lično ili putem pošte, na adresu: JZU Dom zdravlja Vlasenica, ul. Srpskih Ranjenika br:11.

Dokumenta se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

Konkurs  ostaje otvoren  do popunjavanja radnog  mjesta.

***

JU Osnovna škola „Nikola Tesla" Pilica,

raspisuje:

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog  mjesta

Javni konkurs se raspisuje za popunu radnog mjesta:

1. nastavnik biologije, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, osam (8) časova sedmično redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac ( 4 časa do povratka radnika s bolovanja, a najduže do 31.8.2024. godine i 4 časa do povratka radnika s bolovanja).

Posebni uslovi radnog mjesta

(1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična đela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična đela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja đeteta, polnog i drugog nasilja nad đetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična đela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja đece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična đela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja đece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična đela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja đece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična đela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja đeteta, polnog i drugog nasilja nad đetetom ili maloljetnim licem.

(2)Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačke (1) potrbno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/23), i to:

1)diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme,

2)Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

 3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, koje prilažu kandidati za radna mjesta sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom (pravo učešća na konkursu ima i lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju), 

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela

ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa),

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, koje treba da prilože kandidati za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo (izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice),

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana , 19.12.2023. godine u sa početkom u 10  časova u prostorijama JU Osnovne škole „Nikola Tesla" Pilica, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće biti posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuisanju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Nikola Tesla" Pilica, 75412.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Zvorniku I Glasu Srpskom Banja Lukai.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.+

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana