ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.12.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.12.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 6.12. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

******

 Ј.У. ,, СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

 БРАТУНАЦ,,

 

 

ЈУ,, СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ,,

објављује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем радника

                        

1 . Наставник физичког  васпитања 6 часова наставе норме, један извршилац на  одређено радно вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, најдаље до 12.04.2024.                                                      

    У радни однос се прима лице са положеним стручним испитом за рад у школи.               

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са  Законом о раду ( Службени гласник Републике Српске број 1/2016, 66/18 и 119/21) , чланом  104. Закона о средњем образовању (Службени гласник Републике Српске  број 41/18,35/20,92/20,55/23 ) , Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  (Службени Гласник Републике Српске  број 29/12 , 80/14 и 83/15 ) и  Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у  радни однос у средњој школи  (Службени Гласник Републике Српске број 24/19)

Уз пријаву на конкур потписану од стране кандидата  у којој се мора навести контакт телефон  кандидати су дужни доставити следећу документацију-   овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

 

 1. Диплому о одговарајућој  стручној спреми за радно мјесто које се тражи конкурсом.
 2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања.
 3. Увјерење о радном стажу стеченом у занимању и степену стручне спреме тражене конкурсом издато од стане ранијег послодавца.
 4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у школи.      
 5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату  из категорије породице погинулог борца
 6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида
 7. Увјерење оптинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
 8. Увјерење о држављанству БиХ
 9. Извод из матичне књиге рођених
 10. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.
 11. Увјерење да  против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности полног интегритета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава
 12. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима,злостављања дјетета и другог насиља и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем прије заснивања радног односа.
 13. Љекарско увјерење о психофизичкој способности, не старије од шест мјесеци. Увјерење ће приложити изабрани кандидат прије заснивања радног односа.
 14. Увјерење са подацима из  посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.
 15. Право учешћа на конкурс имају и лица  чије су дипломе издате у Босни и Херцеговини, као и дипломе издате у бившој СФРЈ до 06. априла 1992. године са истим степеном и врстом стручне спреме која се тражи за наведено радно мјесто.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса Школа ће објавити на огласној табли.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће тестирање и интервију   20.12.2023. године са почетком у  13 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервију и  уколико се не појаве у назначено вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама ,, Глас Српске,,

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву  на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу:

Ј.У.,, СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР БРАТУНАЦ,, Петра Кочића бб

   75420 Братунац   у затвореној  коверти, са назнаком ,, пријава на конкурс,,.

***

 ЈУ Основна школа „Петар Кочић" Кравица

 

 расписује :

 

КОНКУРС

за попуну упражњених  радних  мјеста

1.  Наставник енглеског језика – пуна норма, на одређено вријеме,  до поратка раднице са боловања, лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,  1 извршилац,

2.  Наставник историје – непуна норма од 2 часа редовне наставе седмично, на одређено вријеме до 31.8.2024. године , лице са искуством  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,    1 извршилац,

3. Наставник музичке културе – непуна норма од 5 часова редовне наставе седмично, на одређено вријеме, до 31.8.2024. године , лице са искуством  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,    1 извршилац,

 

Поред општих услова  предвиђених Законом о раду (,,Службени гласник Републике Српске" број 1/16,  66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21),  кандидати треба да испуњавају и  посебне услове  прописане чланом 114.   Закона  о основном васпитању и образовању ( ,,Службени гласник Републике Српске" број  81/22), Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (,,Службени  гласник Републике Српске"  број  74/23) и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске" број 77/09,  86/10,  25/14и 76/15).

За радна мјеста са радним искуством право учешћа на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале  услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (,,Службени гласник Републике Српске" број: 81/22).

Право учешћа на конкурсу имају  и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању (,,Сл. гласник Републике Српске" број: 81/22) , испуњавала услове који се односе на степен и  врсту стручне спреме

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

б)  да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

в) да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат  након извршеног избора по конкурсу , а прије заснивања радног односа ;

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злосављања дјетета, плног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које  за изабраног кандидата  школа    прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

д) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце, које  за изабраног кандидата школа  прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

ђ) да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем издатим од стране надлежног основног суда, а које кандидат прилаже уз пријаву на  конкурс.

Уз потписану пријаву  (са адресом , контакт телефоном и краћом биографијом) потребно је доставити  документацију којом се доказује испуњеност општих  услова и документацију  на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним  Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

 1. диплому  о завршеном првом циклусу  студијског програма у којој је  наведено стручно звање  у одређеној области, односно диплому стечену након  завршених интегрисаних  академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној  педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је  дужан  да  достави  кандидат  који  у току студија  није положио  педагошко –психолошку  и дидактичко –методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном  стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, уколико је расписан  конкурс  за пријем у радни однос   лица са радним искуством и положеним стручним испитом.
 4. увјерење  да се кандидат  ослобађа обавезе полагања стручног испита  или  да је положио  разлику  дијела испита  у складу са  Правилником  о полагању  стручног испита у основној школи,
 5. додатак дипломи  који саджи податке  о просјеку оцјена  током  студирања или  увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, ако у дипломи  не постоје  подаци  о просјеку оцјена,
 6. Увјерење  издато  од Завода  за запошљавање о времену  проведеном  на евиденцији  незапослених  лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
 7. Увјерење о радном стажу  издато  предходног послодавца, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  породице погинулог борца,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати  су дужни  доставити овјерене  копије  свих докумената  и те копије им неће бити  враћене.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата  на јавни конкурс, као и неовјерене копије приложене документације,  комисија  неће узети  у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе у Кравици дана 21.12.2023. године (четвртак):

-за радно мјесто под редним бројем 1 -наставник енглеског језика у 11:30 часова,

-за радно мјесто под редним бројем 2 -наставник историје са почетком у 12:00 часова,

-за радно мјесто под редним бројем 3 -наставник музичке културе са почетком у 12:00 часова,

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса,  након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју , а ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивањау дневном листу  ,,Глас Српске".

Пријаве са доказима  о испуњавању  услова  конкурса достављају се лично или поштом на адресу школе: ЈУ ОШ,,Петар Кочић" Кравица , Кравица бб, 75422 Кравица, са  назнаком ,,ПРИЈАВА НА  КОНКУРС", назив радног мјеста на које кандидат конкурише, не отварати.

***

ЈЗУ Дом здравља Власеница,

расписује,

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос у ЈЗУ Дому здравља Власеница

 

Доктор  медицине, на  неоређено  вријеме 1 извршилац.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће услове.

Општи услови:

-да је држављанин Републике Српске, односно Б и Х,

-да има општу здравствену способност,

-да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или кривично  дјело које га чини неподобним за обављање послова.

-да се против њега не води кривични поступак,

-да није отпуштан из службе.

Посебни услови и критеријуми за кандидате:

 • ВСС завршен  медицински факултет ,
 • звање доктор медицине 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.диплому о завршеном медицинском факултету,

2.увјерење о положеном стручном испиту,

3.увјерење (лиценца)

4.родни лист,

5 .увјерење о држављанству.

Смјештај  обезбјеђен .

Пријаве са документима о испуњавању услова Конкурса достављају се лично или путем поште, на адресу: ЈЗУ Дом здравља Власеница, ул. Српских Рањеника бр:11.

Документа се достављају у оргиналу или овјереној фото-копији.

Конкурс  остаје отворен  до попуњавања радног  мјеста.

***

ЈУ Основна школа „Никола Тесла" Пилица,

расписује:

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног  мјеста

Јавни конкурс се расписује за попуну радног мјеста:

1. наставник биологије, с радним искуством и положеним стручним испитом, осам (8) часова седмично редовне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац ( 4 часа до повратка радника с боловања, а најдуже до 31.8.2024. године и 4 часа до повратка радника с боловања).

Посебни услови радног мјеста

(1)Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична ђела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична ђела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања ђетета, полног и другог насиља над ђететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична ђела сексуалне злоупотребе и искориштавања ђеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична ђела сексуалне злоупотребе и искориштавања ђеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична ђела сексуалне злоупотребе и искориштавања ђеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа и

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична ђела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања ђетета, полног и другог насиља над ђететом или малољетним лицем.

(2)Уз потписану пријаву и документацију из тачке (1) потрбно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", бр. 74/23), и то:

1)диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

-Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме,

2)Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

 3)  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, које прилажу кандидати за радна мјеста са радним искуством и положеним стручним испитом (право учешћа на конкурсу има и лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лице које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању), 

4)увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела

испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5)додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити наведени додатак дипломи или увјерење високошколске установе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса),

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, које треба да приложе кандидати за радна мјеста за која се тражи радно искуство (изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице),

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана , 19.12.2023. године у са почетком у 10  часова у просторијама ЈУ Основне школе „Никола Тесла" Пилица, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће листу кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће бити посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се кандидат не појави на тестирању и интервјуисању, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа „Никола Тесла" Пилица, 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику И Гласу Српском Бања Лукаи.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.+

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана