JU ZZZ RS – Filijala Zvornik Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

**********

JU Osnovna škola „Vuk Kradžić" Bratunac  donosi :

O D L U K U

 

Poništava se konkurs za izbor direktora Javne ustanove osnovne škole „Vuk Karadžić" Bratunac, br. 1-45/24 od 12.02.2024. godine, objavljen 14.02.2024. godine u dnevnim novinama „Glas Srspke".

Konkurs se poništava zbog napravljene greške tehničke prirode, jer isti nije objavljen putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, te će se pristupiti raspisivanju novog konkursa za izbor direktora Javne ustanove osnovne škole „Vuk Karadžić" Bratunac u skladu sa članom 149. stav 1. tačka 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

***

JU OŠ „Vuk Karadžić" Bratunac raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU OŠ „Vuk Karadžić" Bratunac

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić„ Bratunac, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić" Bratunac.

II – Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić" Bratunac se bira na period od 4  (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Vuk Karadžić" Bratunac može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju , Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku  izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

Opšti uslovi:

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine – Republike Srpske , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.    da je punoljetan , a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.    da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

1.    da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih  najmanje 240  ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 150 stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22),

2.    da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,

3.    da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198 stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22),odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

Pored opštih i posebnih uslova za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi  član IX, stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da, uz prijavu na konkurs, prilože sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja diplome kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti , izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci  koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),

8.  Potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuka ranijeg poslodavca ili  nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu .

Uvjerenje iz tačke 6, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata , a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje  ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VI -  Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest) dana  od dana objavljivanja konkursa posredstvom zavoda za zapošljavanje u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bih.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Bratunac, Petra Kočića bb, Bratunac 75420 (sa naznakom „JAVNI KONKURS  ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA" VUK KARADžIĆ" BRATUNAC).

VII – Način i rok  obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU OŠ „ Vuk Karadžić" Bratunac u roku od 8 ( osam) dana od dana prijema odluke Vlade o imenovanju.

***

Javna ustanova Srednjoškolski centar „Milutin Milanković"Milići      

raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika sa radnim iskustvom

 

Sekretar škole, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 

1. da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,  

      2.   da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  ovjerenom kopijom lične karte,

   3. da  je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo    izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

   4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja   djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe   opojnih sredstava,

      5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

      6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje diplomirani pravnik.

Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju.

2. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja.

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviće se na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 06.03.2024. godine u 9,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene i potpisane prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste ne vraćaju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom „za konkurs" na protokol škole ili putem pošte na adresu:

 Javna ustanova Srednjoškolski centar

 „Milutin Milanković"

 Nikole Tesle 34                                                                                 

 75446 Milići .                                                                                     

***

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VLASENICA,

VLASENICA

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

 Za  prijem pripravnika u Turističku organizaciju opštine Vlasenica sa visokim obrazovanjem, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana :

1.Diplomirani ekonomista -240 ECTS .......................................... 1 izvršilac

 

I Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog  obrazovanja prvi put zasniva radni odnos  u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II Opšti uslovi

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Turističkoj organizaciji,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6.da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

III  Posebni uslovi:

Diploma o završenom visokom obrazovanju odgovarajućeg smjera

 IV   Uz prijavu na  javni konkurs kandidat  prilaže  sljedeća dokumenata u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji:

1.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2.  izvod iz matične knjige rođenih,

3.  ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Turističkoj organizaciji,

4. ovjerenu izjavu kod nadležnog organa  da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

5.  ovjerenu izjavu  kod nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

6 .ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nije obavljao pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja i

7. diplomu  o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je  visoko obrazovanje  stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolsaka ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da se ne izdaje), ukoliko  kandidat ne posjeduje diplomu može dostaviti uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu  visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj  sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

V Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene  i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkura.

VI Postupak prijema kandidata Komisija će provesti u skladu sa Zakonom o radu.

VII Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana  objavljivanja u  dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu podnositi putem pošte na adresu Opština Vlasenica, Ulica 9.januar 14, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs", privremene prostorije Turističke organizacije.

Za  dodatna obavještenja o javnom konkusu može se obratiti Kurtuma Mareli na telefon 056/490-077.

O rezultatu  Javnog konkursa svi kandidati biće obavješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

***

Javna ustanova Srednjoškolski centar „Petar Kočić" Zvornik,

raspisuje:

JAVNI KONKURS

 

za  prijem u radni odnos radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta:

Nastavnik latinskog jezika -1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, 14 časova, na određeno vrijeme,  do 31.08.2024. godine.

zanimanje:profesor istorije i latinskog jezika, profesor francuskog jezika i književnosti, profesor italijanskog jezika i književnosti.

USLOVI KONKURSA:

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" br.1/16, 66/18 i 91/21 - odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj: U-66/20 od 29.septembra.2021g. i  119/21), tako i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14 i 83/15)Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 120/20) i zahtjevima javnog konkursa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa adresom prebivališta, brojem telefona i kratkom biografijom, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova konkursa i to:       

          1) uvjerenje o državljanstvu,

          2) izvod iz matične knjige rođenih,

          3) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja  djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Ljekarsko uvjerenje  naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci),

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, trgovine

ljudima, falsikfikovanja javne isprave, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava za izabranog škola će

pribaviti službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa.   

 Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog škola će pribaviti službenim  putem,  prije zasnivanja radnog odnosa.    

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:         

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita za kandidate koji konkurišu za radna mjesta sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

4) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

   2)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o    utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje  i intervju će se održati u prostorijama škole dana 07.03.2024. godine u 10  časova za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.       

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom pismenom testu i intervjuu, smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Ukoliko se na javni konkurs ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom,  u obzir će se uzeti i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić" Zvornik, Vuka Karadžića 77, 75 400 Zvornik, sa naznakom „ZA KONKURS".

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana