JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

 JU OŠ „Jovan Dučić" Šekovići,

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu  radih  mjesta

 

 1. Nastavnik matematike-20 časa sedmično , na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 29.12.2023. godine,- 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 2. Nastavnik engleskog jezika-6 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika  sa funkcije pomoćnika direktora škole, a najdalje do 31.8.2024. godine, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 3. Defektolog, na određenovrijeme do povratka radnika  sa bolovanja- 1 izvršilac-pripravnik,
 4. Voditelj boravka u CŠ Šekovići-45,83% radnog vremena na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/24. godine , a najdalje do 30.6.2024. godine, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
 5. Voditelj boravka u PO Tišča -50%  radnog vremena na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/24. godine , a najdalje do 30.6.2024. godine 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
 6. Voditelj boravka u  PO Papraća -50% radnog vremena na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/24. godine , a najdalje do 30.6.2024. godine-1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta  prijavljeni kandidati treba  da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS",br.1/16 , 66/18 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,  stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i  Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi Službeni glasnik RS" br. 74/23)

Pravo učešća na konkurs  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 114.stav 5.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti i posebni  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju :

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz  potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i  dokumentacije ,naprijed navedene, kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanom Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , i to:

 

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad za radna mjesta pod brojevima 1.2.4.5 i 6 .

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

               Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

                Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se  uzimati u razmatranje.

             Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremne prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  12.10.2023. godine   sa početkom u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Jovan Dučić" Šekovići.

              Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu škole,  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua sa kandidatima.

                 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervjuu.  Ako se kandidat ne pojavi na testiranje ili  intervju , smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

                 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja posredstvom  Zavoda za  zapošljavanje  Republike Srpske.

                Prijave sa dokumentima  dostaviti na adresu JU Osnovna  škola „Jovan Dučić" Šekovići ul. Prote Matije Nenadovića broj: 5 ,75450 Šekovići , sa naznakom  -prijava na konkurs -   Tel:056/653-206.

***

JU „Prva osnovna škola" Srebrenica

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 05.03.2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom -  1 izvršilac.
 2. Defektolog u nastavi, puna norma, na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom -  1 izvršilac
 3. Voditelj boravka u Centralnoj školi,sa nepunim radnim vremenom, odnosno  30 % radnog vremena,   na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/24.godini,a najdalje do  30.06.2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom -  1 izvršilac
 4. Voditelj boravka u PŠ Potočari ,sa nepunim radnim vremenom, odnosno  50 % radnog vremena,   na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/24.godini,a najdalje do 30.06.2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom -  1 izvršilac
 5. Nastavnik hemije, 10 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom -  1 izvršilac
 6. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 5 časova, na određeno vrijeme, do 31.08.2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom -  1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 1/16, 66/18 i 119/21), i posebnih uslova propisanih članom 114. i čl.115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj 74/23), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" 77/09, 86/10, 25/14, 6/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 74/23) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'',  br. 81/22).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove,  koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata, kandidat treba da priloži  dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih pravilnikom, a to su:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijkog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičo-metodičku grupu predmeta,

5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnojškoli,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument ''Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena'',  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.
 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.198. Zakona.

Pravo učešća na konkursu  za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl.114.stav 5. Zakona.

Dana, 12.10.2023. godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola" Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje će se obaviti u 11:00 časova, a intervju  u 12:00 časova.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije im se neće vraćati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavjestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa jasnom  naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: 

 

      JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA"

Ul.Milivoja Mićića bb                                                                                

75430 Srebrenica                                                                                                         

Kontakt tel: 056/440-216

***

Javna ustanova Osnovna muzička škola "Vojin Komadina" Zvornik,

r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

                          

1. Nastavnik harmonike na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 11 časova, 1 izvršilac.

2. Nastavnik gitare na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  18 časova, 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:

1) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

12) uvjerenje o državljanstvu,

13) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, škola pribavlja službenim putem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 10.10.2023. godine u 12 časova, u prostorijama JU OMŠ „Vojin Komadina" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola "Vojin Komadina" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/232-092.

***

        Opština Milići

 r a s p i s u j e :

 

J A V N I   K O N K U R S

              

         za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Milići

I - U Opštinsku upravu opštine Milići prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 1. Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite

Radno mjesto pete kategorije, trećeg zvanja 

                               

 II - Opis posla

 1. Opis posla za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite, utvrđen je u članu 12. stav 1.1. tačka 1.1.2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići", broj 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19, 10/19 i 4/23).

III -  Opšti uslovi  

   1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

   2. da je stariji od 18 godina;

   3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

  4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IDž stav 1. Ustava BiH,

  5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci       ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

   6. da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou

       vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

   7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost  koja je nespojiva sa dužnošću

službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

IV -  Posebni uslovi

 • četvorogodišnji studij  ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova   ili ekvivalent, tehničkih nauka, položen stručni ispit za rad u upravi, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

V -  Potrebna dokumenata

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs,    koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštine Milići, a može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Milići.

Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IDž stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona sastavni su dio prijave na javni konkurs.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat prilaže foto-kopije:

1. diplome o završenoj stručnoj spremi;

2. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit, ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi, u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85/11 i 7/15).              

VI - Postupak izbora

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, konkursna Komisija će obaviti intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem pošte  i putem internet stranice Opštine Milići.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz poglavlja III, tačke 4, 5. i 6. i 7. Konkursa, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

VII -  Rok za podnošenje prijava i objavljivanje Konkursa

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske", u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Opštine Milići.

U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od  dana poslednjeg objavljivanja. 

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Marina Mišić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, kontakt telefon br. 056/745-211.  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u Šalter sali Opštinske uprave opštine Milići ili putem pošte, na adresu: Opštinska uprava opštine Milići, Jovana Dučića br. 2, 75 446 Milići, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Milići (samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana