ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****

 ЈУ ОШ „Јован Дучић" Шековићи,

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну  радих  мјеста

 

 1. Наставник математике-20 часа седмично , на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдаље до 29.12.2023. године,- 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 2. Наставник енглеског језика-6 часова седмично, на одређено вријеме до повратка радника  са функције помоћника директора школе, а најдаље до 31.8.2024. године, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,
 3. Дефектолог, на одређеновријеме до повратка радника  са боловања- 1 извршилац-приправник,
 4. Водитељ боравка у ЦШ Шековићи-45,83% радног времена на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2023/24. године , а најдаље до 30.6.2024. године, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом
 5. Водитељ боравка у ПО Тишча -50%  радног времена на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2023/24. године , а најдаље до 30.6.2024. године 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом
 6. Водитељ боравка у  ПО Папраћа -50% радног времена на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2023/24. године , а најдаље до 30.6.2024. године-1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста  пријављени кандидати треба  да испуњавају опште услове прописане Законом о раду ("Службени гласник РС",бр.1/16 , 66/18 и 119/21), услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника,  стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и  Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи Службени гласник РС" бр. 74/23)

Право учешћа на конкурс  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу  имају и лица из члана 114.став 5.Закона о основном васпитању и образовању.

 

Општи и посебни  услови које кандидати треба да испуњавају :

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз  потписану пријаву (са кратком биографијом и контакт телефоном) и  документације ,напријед наведене, којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаном Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи , и то:

 

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад за радна мјеста под бројевима 1.2.4.5 и 6 .

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачкоинвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,  просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

               Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

                Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

             Тестирање  и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  12.10.2023. године   са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе „Јован Дучић" Шековићи.

              Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу школе,  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.

                 Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервјуу.  Ако се кандидат не појави на тестирање или  интервју , сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

                 Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања посредством  Завода за  запошљавање  Републике Српске.

                Пријаве са документима  доставити на адресу ЈУ Основна  школа „Јован Дучић" Шековићи ул. Проте Матије Ненадовића број: 5 ,75450 Шековићи , са назнаком  -пријава на конкурс -   Тел:056/653-206.

***

ЈУ „Прва основна школа" Сребреница

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдаље до 05.03.2024.године, лице са искуством и положеним стручним испитом -  1 извршилац.
 2. Дефектолог у настави, пуна норма, на одређено вријеме, до 31.08.2024.године, лице са искуством и положеним стручним испитом -  1 извршилац
 3. Водитељ боравка у Централној школи,са непуним радним временом, односно  30 % радног времена,   на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2023/24.години,а најдаље до  30.06.2024.године, лице са искуством и положеним стручним испитом -  1 извршилац
 4. Водитељ боравка у ПШ Поточари ,са непуним радним временом, односно  50 % радног времена,   на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2023/24.години,а најдаље до 30.06.2024.године, лице са искуством и положеним стручним испитом -  1 извршилац
 5. Наставник хемије, 10 часова, на одређено вријеме, до 31.08.2024.године, лице са искуством и положеним стручним испитом -  1 извршилац
 6. Наставник физичког и здравственог васпитања, 5 часова, на одређено вријеме, до 31.08.2024.године, лице са искуством и положеним стручним испитом -  1 извршилац

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС" број 1/16, 66/18 и 119/21), и посебних услова прописаних чланом 114. и чл.115. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" број: 81/22) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС" број 74/23), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС" 77/09, 86/10, 25/14, 6/15). Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 74/23) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',  бр. 81/22).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1.да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2.да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе,  које не може бити старије од шест мјесеци које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,које прилаже кандидат уз пријаву на конкурс.

 

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата, кандидат треба да приложи  документацију којом се доказује испуњеност општих услова и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаних правилником, а то су:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијког програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

4. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко- методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичо-методичку групу предмета,

5.Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

6. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основнојшколи,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ,а након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ ''Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена'',  просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.
 Уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.
 

На расписани конкурс право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, у складу са чл.198. Закона.

Право учешћа на конкурсу  за радна мјеста за која се тражи лице са искуством и положеним стручним испитом имају и лица из чл.114.став 5. Закона.

Дана, 12.10.2023. године, у просторијама ЈУ „Прва основна школа" Сребреница обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Тестирање ће се обавити у 11:00 часова, а интервју  у 12:00 часова.

Школа ће листу кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената  и те копије им се неће враћати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће обавјестити све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе са јасном  назнаком за које радно мјесто се конкурише: 

 

      ЈУ „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА"

Ул.Миливоја Мићића бб                                                                                

75430 Сребреница                                                                                                         

Контакт тел: 056/440-216

***

Јавна установа Основна музичка школа "Војин Комадина" Зворник,

р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњена радна мјеста

                          

1. Наставник хармонике на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства- лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 11 часова, 1 извршилац.

2. Наставник гитаре на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства- лице са радним искуством и положеним стручним испитом,  18 часова, 1 извршилац.

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/23).

Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме као и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и  образовању ( „Службени гласник РС" број 81/22).                                                                

Кандидати на конкурсу су дужни доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/23).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају, потребно је доставити:

1) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, у изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити овај документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, у изузетним случајевима, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

12) увјерење о држављанству,

13) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност.

Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и злоупотребе опојних средстава, као и увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, за изабраног кандидата, школа прибавља службеним путем.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 10.10.2023. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОМШ „Војин Комадина" Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама "Глас Српске" Бања Лука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна музичка школа "Војин Комадина" Зворник, ул. Светог Саве 71А, 75400 Зворник, са назнаком: "Пријава на конкурс" и навести назив радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Контакт телефон: 056/232-092.

***

        Општина Милићи

 р а с п и с у ј е :

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

              

         за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи

I - У Општинску управу општине Милићи прима се у радни однос на неодређено вријеме:

 1. Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите

Радно мјесто пете категорије, трећег звања 

                               

 II - Опис посла

 1. Опис посла за радно мјесто самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите, утврђен је у члану 12. став 1.1. тачка 1.1.2. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи", број 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19, 10/19 и 4/23).

III -  Општи услови  

   1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

   2. да је старији од 18 година;

   3. да има општу здравствену способност;

  4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан ИЏ став 1. Устава БиХ,

  5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци       или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

   6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу

       власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

   7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу

службеника у општинској управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

IV -  Посебни услови

 • четворогодишњи студиј  или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова   или еквивалент, техничких наука, положен стручни испит за рад у управи, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

V -  Потребна докумената

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс,    који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Милићи, а може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи.

Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.

Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан ИЏ став 1. Устава БиХ,

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копије:

1. дипломе о завршеној стручној спреми;

2. исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

3. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит, уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи, у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 68/11, 85/11 и 7/15).              

VI - Поступак избора

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште  и путем интернет странице Општине Милићи.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља III, тачке 4, 5. и 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

 

VII -  Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске", у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Општине Милићи.

У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од  дана последњег објављивања. 

Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон бр. 056/745-211.  

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи (самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите).

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана