JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

HAN PIJESAK

 

raspisuje :

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u organizacionu jedinicu Centra

Vrtić "Diana Budisavljević"

                                                

 1. Diplomirani vaspitač predškolske djece

Rad na neodređeno vrijeme.
Broj izvršilaca: 1(jedan) sa 1(jednom) godinom radnog iskustva na poslovima vaspitača i položenim stručnim ispitom.


Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21, 112/23), čanom 5. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/23), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 52 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/15, 63/20, 64/22) i članom 2. stav (1) i (2) Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 36/16).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs i dokumentacija na osnovu koje se dokazuju opšti uslovi su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5) da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Uvjerenja iz tački 4) i 5) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) VSS – da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača, što dokazuje ovjerenom foto-kopijom diplome/ ovjerenom foto-kopijom uvjerenja,

2) položen stručni ispit za rad u predškolskim ustanovama, što dokazuju uvjerenjem o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita,

3) ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Uz prijavu za  konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 6. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođa i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/23):

1) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena foto-kopija indeksa,

2) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.


Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama, budući da ista neće biti vraćena kandidatima.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera, npr.uvjerenje o državljanstvu, ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od  dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske" , oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala I.Sarajevo - Biro Han-Pijesak, oglasnoj tabli Centra.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.   

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u Centar ili putem pošte na adresu Centra : JU Centar za socijalni rad Han Pijesak, A.Karađorđevića 4, 71360 Han Pijesak.  

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Prijava na konkurs".  
S kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, će se obaviti intervju dana 05.03.2024.godine u 12 časova u prostorijama Centra ul. A.Karađorđevića 4. soba broj 7, te se kandidati neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali.

Centar će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ČAJNIČE

raspisuje

K O N K U R S

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 6 časova sedmično, sa iskustvom, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2024. godine,

2. Profesor biologije – 4 časa sedmično, sa iskustvom do 31.08.2024. godine.

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16, 66/18, 91/21 i 121/21), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" 120/20).

 

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti: 
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didatičko – metodičku grupu predmeta;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za lica sa radnim iskustvom;

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
8. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

9.  Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za a krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

10. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne upotrebe i iskorišćavanja djece.

11.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,

protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

13. Ujerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

14. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. Ujerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

16. Uvjerenje pštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Uvjerenja iz tačke 10. i 11.  - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Testiranje  i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 28.02.2024. godine za profesora fizičkog vaspitanja u 1000 časova i profesora biologije u 1100 časova.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš", Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

***

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLjA "DR LjUBOMIR ĆERANIĆ"

SOKOLAC                                                                               

 

r a s p i s u j e :

 

K O N K U R S

 za prijem radnika u radni odnos

 

- Medicinska sestra/ tehničar u timu porodične medicine - 2 izvršioca radi zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

Utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JZU Dom zdravlja „ Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac.

Uvid u Pravilnik može se izvršiti u Službi za opšte, pravne i kadrovske  poslove svakog radnog dana u vremenu od 7 - 15 časova.

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

-     završena medicinska škola – smjer medicinska sestra - tehničar,

-     položen stručni ispit.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti, u originalu ili ovjerenim kopijama sledeću dokumentaciju: diplomu o završenoj medicinskoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), izvod iz matične knjige vjenčanih ukoliko je došlo do promjene prezimena i fotokopiju lične karte.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se razgovor (intervju), o čemu će se naknadno biti obaviješteni putem telefona ili mejl adrese koju dostave u prijavi.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:JZU Dom zdravlja „ Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac, Glasinačka 15, 71 350 Sokolac, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos" ili predati lično na protokol JZU Dom zdravlja „ Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "ISTOČNA ILIDžA"

ISTOČNA ILIDžA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

 1. Profesor pravoslavne vjeronauke- 7 časova, na određeno vrijeme-godinu dana, pripravnik.

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16, 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 119/21 i 112/23), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 86/13- odluka US, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" 120/20).

Uz potpisanu prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ;

5. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

6. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

 

8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženom konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpska, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (ovo uvjerenje i uvjerenje pod tačkom 5.  koje je  prethodno navedeno u dokumentima koje kandidat dostavlja, nisu isti dokumenti) i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno  osuđenih za krivična djela seksualno zloupotrebe i iskorišćavanja djece-za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje  kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 28.2.2024. godine u 9:00 časova, a intervju isti dan u 10:00 časova u prostorijama Škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža"

ulica Stefana Nemanje broj 10 

71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Za konkurs – pozicija broj ___

Kontakt telefon: 057/342-735                          

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "RUDO"

RUDO

raspisuje                                                                                                                                                                                                                          

KONKURS

za prijem radnika u  radni odnos

 

1.  Nastavnik fizike –  jedan izvršilac, 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18) i člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:74/23), kandidat  treba da ispunjava posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik RS" broj 81/22), uslove iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09,86/10, 25/14, i 76/15).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj 81/22) i člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Ukoliko  za navedena radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita u vaspitno obrazovnom procesu.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Dokumentacija iz prethodnog stava podrazumijeva:

1)  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7)  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz prethodnog stava tačka 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od stava 2. tačka 7) ovog člana, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole,

Komisije će otvarati pristigle koverte __26.02.2024._________. godine u _12.00___ časova i na oglasnoj tabli će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana __29.02.2024._____. godine u sljedećem terminu: testiranje u _12.30__ časova, intervju u __13.30__ časova.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu JU Osnovna škola „Rudo"ul. Cara Dušana br. 35A, Rudo, 73260.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR„27. JANUAR"

ROGATICA

raspisuje,                      

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik teorije i praktične nastave u struci poljoprivreda i prerada hrane, zanimanje agroturistički tehničar (stočarstvo 4 časa, biljna proizvodnja 2 časa, osnove preduzetništva 2 časa, pčelarstvo i ribarstvo 2 časa, praktična nastava 12 časova),  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS"broj: 1/16, 66/18, 119/21.), ispunjavaju i uslove u skladu sa čl.104. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" broj 29/12,80/14, 83/15.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 120/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

Uz obaveznu prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci) na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, ne starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje pod tačkama 4) i  5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" – 29.02.2024.  godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. JANUAR" Ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje 

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

PALE                                                                                                                                                                                 

raspisuje:

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor pravoslavne vjeronauke-pripravnik, 8 nastavnih časova, odnosno na nepuno radno vrijem od 16 sati sedmično , 1 izvršilac , na određeno vrijeme-godinu dana.
 2. Sekretar,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puno radno vrijeme, na određeno do 31.8.2024. godine.

 

              Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS" broj 01/16 , 66/18,119/21 i 112/23), ispunjavaju posebne i opšte uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18,35/20 , 92/20 i 55/23) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(„Službeni glasnik RS" broj 24/19)

 

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.  uvjerenje o državljanstvu;
2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
6. uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (Samo za radno mjesto pod rednim brojem 2);
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca

Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu izkategorijeborca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20,92/20 i 55/23) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(„Službeni glasnik RS" broj 24/19)

 • Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20, 92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika. 
 • Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, u koliko ispunjavaju ostale uslove.
 • Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama Glas Srpske. Lista kandidata koji ispunjavaju uslove iz konkursa biće objavljena na oglasnoj tabli škole 23.2.2024. Testiranje  kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 26.2.2024. godine, u 1000 časova, a intervju  u 1200 časova u prostorijama Škole.
 • Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa 7, 71420 Pale

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC"

SOKOLAC

raspisuje

JAVNI KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Nastavnik razredne nastave - puna norma, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme;
 2. Voditelj produženog boravka - puna norma, jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2024. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18,  91/21 – odluka US, 119/21 i 112/23) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 77/09 i 86/10, 25/14, 76/15). Za radno mjesto voditelj produženog boravka kandidati moraju da ispunjavaju uslove u skladu sa članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/19, 13/20 i 72/21).       

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu za radno mjesto nastavnika razredne nastave imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostavrenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima,  ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše, na adresu Ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 01.03.2024. godine sa početkom u 11,00 časova, a intervju će se obaviti istog dana, odnosno 01.03.2024. godine sa početkom u 12,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuisanju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana