JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.****

****

****

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

 

J A V N I   K O N K U R S

 

1. Diplomirani defektolog - 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,

 

USLOVI KONKURSA

 

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi:

Članom 142. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1 potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit.

III

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 74/23) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti kopije svih dokumenata i te  kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš" Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom „ZA KONKURS za radno mjesto pod tačkom 1.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 05.12.2023. godine u 10,00 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

***

OPŠTINA ŠAMAC

K. A. KARAĐORĐEVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Šamac

 

I - Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Šamac:

 1. Kafe - kuvarica – 1 (jedan) izvršilac ...................... namještenik.
 • Odjeljenje za opštu upravu Opštine Šamac.

 

III - OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:

1. da je prijavljeno lice državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je starije od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivano za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušteno iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

 

IV - POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:

-Završena osnovna škola NK radnik.

V - POTREBA DOKUMENTA

Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 • da nije u sukobu ninteresa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
 1. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju :

- diplome o završenoj osnovnoj školi,

VI – INTERVJU I IZBOR KANDIDATA

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni poštom i na internet stranici Opštine Šamac.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju i opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto- kopiji, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I OBJAVLjIVANjE KONKURSA

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Zavoda RS.

          Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, K.A.Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

***

JPU "TROL" DERVENTA

MLADENA STOJANOVIĆA 11

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

          Javna predškolska ustanova „TROL" Derventa, u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS" broj: 79/15, 63/20 i 64/22), te Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Sl. glasnik RS" broj: 44/23), raspisuje javni konkurs za popunu jednog upražnjenog radnog mjesta i to stručnog saradnika - diplomiranog defektologa sa iskustvom, uz zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac.

          Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs potrebno je da zadovoljavaju opšte i posebne uslove navedene u ovom konkursu, uz dostavljanje dokumentacije koja to dokazuje.

Nepotune i neblagovremene prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

          Opšti uslovi koje kadidat mora ispunjavati su sljedeći:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. Da je punoljetan,
 3. Da je radno sposoban,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece,
 5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su sljedeći:

 1. Da ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent – diplomirani defektolog na smijeru specijalna edikacija i rehabilitacija,
 2. Da ima najmanje 1 godinu radnog staža u struci,
 3. Da ima pložen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

Na javni konkurs se mogu prijaviti i sva lica koja ispunjavaju uslove konkursa, a koja su radni staž ili iskustvo stekli van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nisu položili stručni ispit.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati trebaju priložiti i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, te pored tih dokaza i ostale dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterijuma koji će se bodovati prilikom izbora kandidata, i to:

 1. Kraća biografija kandidata,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o neosuđivanosti – za izabranog kandidata Ustanova pribavlja isto službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece - za izabranog kandidata Ustanova pribavlja isto službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 7. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 8. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent za zvanje diplomirani defektolog,
 9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 10. Uvjerenje da se kandidat osobađa obaveze polaganja stručnog ispita za vaspitno-obrazovni rad ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 11. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 12. Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme diplomiranog defektologa odnosno master defektologije,
 13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,
 14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 17. Dokaz o posjedovanju dodatnih znanja iz informatičke pismenosti, poznavanja stranih jezika, muzičkih, likovnih, dramskih i ostalih stvaralačkih vještina.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga dostaviti dokumentaciju navedenu pod tačkom 13. ovog konkursa, umjesto nje dostavlja ovjerenu kopiju svoje radne knjižice.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih gore navedenih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima čije prijave budu blagovremene, potpune i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u Ustanovi, dana 8.12.2023.godine, na adresi Mladena Stojanovića 11, 74400 Derventa, u 9:00 časova. Ovim se smatra da su svi kandidati obaviješteni o terminu intervjua, te se neće posebno pozivati na intervju. Ukoliko se kandidati ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Ustanova će na svoju oglasnu tablu postaviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, a najkasnije tri dana prije zakazanog intervuja.

Sve prijave kandidati trebaju dostaviti na adresu Ustanove – JPU „TROL" Derventa, ul. Mladena Stojanovića broj 11, 74400 Derventa, ili lično u administrativnu službu Ustanove na navedenoj adresi.

***

"EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI" D.O.O. STANARI

STANARI BB

74 208 STANARI

OGLAS  za prijem radnika

 

1.Auto-mehaničar .................................... 7 izvršilaca,

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

-VKV/KV – redovno završena srednja škola,

-Sposobnost za rad na visini,

-Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: "EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74 208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: [email protected]

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

Rok za dostavljenje prijava je 15.12.2023. godine.

***

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI  KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

 1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - na period do dvije godine - 1 (jedan) izvršilac
 2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER - na period do dvije godine - 1 (jedan) izvršilac.

                                                      

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. da je punoljetan,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske       mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

 1. VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet ili diplomirani pravnik sa 240 ECTS bodova.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih  i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

a) ličnu kartu ili pasoš,

b) diplomu o završenom pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: 

 1. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 4. uvjerenje o nekažnjavanju,
 5. izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i diplomu o završenom pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.          

          Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa  Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na  razgovor.

          Nakon utvrđenih konačnih rezultata Komisija će sačiniti konačnu listu kandidata koju će se dostaviti predsjedniku suda na odluku.

          Predsjednik suda donosi odluke o izboru kandidata i ona mora biti obrazložena.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu  – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22 ili elektronskim putem skenirano na e-mail adresu: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/.

Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana