ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.11.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.11.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 22.11. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.****

****

****

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

1. Дипломирани дефектолог - 1 извршилац, са искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

I Општи услови:

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

Чланом 142. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

За радно мјесто под тачком 1 потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит.

III

У складу са чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (,,Службени гласник Реублике Српске" број 74/23) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити копије свих докумената и те  копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе „Петар Петровић Његош" Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком „ЗА КОНКУРС за радно мјесто под тачком 1.

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 05.12.2023. године у 10,00 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервијуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

***

ОПШТИНА ШАМАЦ

К. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 4

76 230 ШАМАЦ

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у

Општинској управи општине Шамац

 

I - Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи Општине Шамац:

 1. Кафе - куварица – 1 (један) извршилац ...................... намјештеник.
 • Одјељење за општу управу Општине Шамац.

 

III - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:

1. да је пријављено лице држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старије од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђивано за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштено из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16).

 

IV - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:

-Завршена основна школа НК радник.

V - ПОТРЕБА ДОКУМЕНТА

Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:
 • да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,
 • да није у сукобу нинтереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
 1. Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити фотокопију :

- дипломе о завршеној основној школи,

VI – ИНТЕРВЈУ И ИЗБОР КАНДИДАТА

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени поштом и на интернет страници Општине Шамац.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу и општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фото- копији, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

VII – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Завода РС.

          Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе Општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа Општине Шамац, 76230 Шамац, К.А.Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима Јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавјештени.

***

ЈПУ "ТРОЛ" ДЕРВЕНТА

МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 11

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

          Јавна предшколска установа „ТРОЛ" Дервента, у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС" број: 79/15, 63/20 и 64/22), те Правилником о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара, рачуновође и осталих лица која се примају на радно мјесто за које је прописан услов завршено високо образовање („Сл. гласник РС" број: 44/23), расписује јавни конкурс за попуну једног упражњеног радног мјеста и то стручног сарадника - дипломираног дефектолога са искуством, уз закључење уговора о раду на неодређено вријеме - 1 извршилац.

          Кандидати који се пријављују на јавни конкурс потребно је да задовољавају опште и посебне услове наведене у овом конкурсу, уз достављање документације која то доказује.

Непотуне и неблаговремене пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

          Општи услови које кадидат мора испуњавати су сљедећи:

 1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. Да је пунољетан,
 3. Да је радно способан,
 4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искоришћавања дјеце,
 5. Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
 6. Да против њега није покренут кривични поступак за дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искоришћавања дјетета.

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су сљедећи:

 1. Да има завршен први циклус студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент – дипломирани дефектолог на смијеру специјална едикација и рехабилитација,
 2. Да има најмање 1 годину радног стажа у струци,
 3. Да има пложен стручни испит за васпитно-образовни рад.

На јавни конкурс се могу пријавити и сва лица која испуњавају услове конкурса, а која су радни стаж или искуство стекли ван предшколске установе у својој струци у трајању од годину дана, а нису положили стручни испит.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати требају приложити и доказе о испуњавању општих и посебних услова, те поред тих доказа и остале доказе о испуњавању додатних критеријума који ће се бодовати приликом избора кандидата, и то:

 1. Краћа биографија кандидата,
 2. Увјерење о држављанству,
 3. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,
 4. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом, издатим од цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 5. Увјерење о неосуђиваности – за изабраног кандидата Установа прибавља исто службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 6. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце - за изабраног кандидата Установа прибавља исто службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 7. Увјерење о невођењу кривичног поступка,
 8. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент за звање дипломирани дефектолог,
 9. Увјерење о положеном стручном испиту,
 10. Увјерење да се кандидат особађа обавезе полагања стручног испита за васпитно-образовни рад или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се регулише полагање стручног испита,
 11. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 12. Увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања стручне спреме дипломираног дефектолога односно мастер дефектологије,
 13. Увјерење о радном стажу издато од претходних послодаваца,
 14. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 15. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 16. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
 17. Доказ о посједовању додатних знања из информатичке писмености, познавања страних језика, музичких, ликовних, драмских и осталих стваралачких вјештина.

Уколико кандидат не може из оправданих разлога доставити документацију наведену под тачком 13. овог конкурса, умјесто ње доставља овјерену копију своје радне књижице.

Кандидати достављају овјерене копије свих горе наведених докумената и те копије им се неће враћати.

Јавни конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне и који испуњавају услове конкурса, обавиће се у Установи, дана 8.12.2023.године, на адреси Младена Стојановића 11, 74400 Дервента, у 9:00 часова. Овим се сматра да су сви кандидати обавијештени о термину интервјуа, те се неће посебно позивати на интервју. Уколико се кандидати не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Установа ће на своју огласну таблу поставити листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, а најкасније три дана прије заказаног интервуја.

Све пријаве кандидати требају доставити на адресу Установе – ЈПУ „ТРОЛ" Дервента, ул. Младена Стојановића број 11, 74400 Дервента, или лично у административну службу Установе на наведеној адреси.

***

"ЕФТ - РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ" Д.О.О. СТАНАРИ

СТАНАРИ ББ

74 208 СТАНАРИ

ОГЛАС  за пријем радника

 

1.Ауто-механичар .................................... 7 извршилаца,

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

-ВКВ/КВ – редовно завршена средња школа,

-Способност за рад на висини,

-Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Пријаве на оглас доставити путем поште на адресу: "ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари, Станари бб, 74 208 Станари, Република Српска, Босна и Херцеговина и/или на е-mail: [email protected]

Уз пријаву на оглас потребно је приложити детаљну радну биографију са референцама.

У случају да кандидат не буде изабран документа се не враћају, осим уколико то кандидат изричито не захтијева.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Остале пријаве неће се даље разматрати у поступку пријема, а кандидати о томе неће бити посебно обавијештени.

Објављивање огласа не обавезује на пријем.

Рок за достављење пријава је 15.12.2023. године.

***

ОКРУЖНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

 1. СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - на период до двије године - 1 (један) извршилац
 2. СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - ВОЛОНТЕР - на период до двије године - 1 (један) извршилац.

                                                      

Општи услови:

 1. да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 2. да је пунољетан,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске       мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

 

Посебни услови:

 1. VII степен стручне спреме, завршен правни факултет или дипломирани правник са 240 ECTS бодова.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих  и посебних услова и то фотокопије сљедећих докумената:

а) личну карту или пасош,

б) диплому о завршеном правном факултету са просјеком оцјена.

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа Комисији за спровођење поступка избора радника достави оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: 

 1. увјерење о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 2. увјерење о општој здравственој способности,
 3. увјерење о невођењу кривичног поступка,
 4. увјерење о некажњавању,
 5. изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и диплому о завршеном правном факултету са просјеком оцјена.          

          Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса  Комисија за спровођење поступка избора радника ће позвати на  разговор.

          Након утврђених коначних резултата Комисија ће сачинити коначну листу кандидата коју ће се доставити предсједнику суда на одлуку.

          Предсједник суда доноси одлуке о избору кандидата и она мора бити образложена.

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници овог суда: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве за учешће на јавном конкурсу подносе се на прописаном обрасцу  – Пријава на јавни конкурс која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/Пријаву са доказима о испуњавању услова доставити лично или слати на адресу: Окружни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22 или електронским путем скенирано на е-mail адресу: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/.

Пријаве које нису поднесене на прописаном обрасцу, непотпуне и неблаговремене неће бити узете у разматрање.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана