JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

**********

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA
 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

      -Profesor njemačkog jezika, 1. izvršilac, (14 časova) sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najkasnije  do 30.06.2024. godine,

      -Voditelj produženog boravka, 1. izvršilac (75%) sa položenim stručnim ispitom, na određeno, do povratka radnika sa bolovanja.

      -Profesor razredne nastave 1. izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnije  do 30.06.2024. godine,

      -Profesor fizike-pripravnik, (8 časova), 1. izvršilac, na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2023/24 godine,  najkasnije do 31.08.2024 godine,

 

-Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom  114, 115. i 116. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
-uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

-uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem.

     

-Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:


- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, pod tačkom 1,2, i 3.,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak 
- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
-  Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23). i to:
- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
 

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23).

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „Milan Rakić", Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testu i intervju, koji će se održati dana, 04.03.2024.godine,sa početkom u 9,00 časova, posle testa-intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "OBUDOVAC" OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, 8 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine,

Nastavnik informatike – 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, 8 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine.

 

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS", broj: 1/06 i 66/18), uslove propisane članom 114 i 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i  obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona)  kandidat je dužan da dostavi:

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

-Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje iz tačke 11. i 12. pribaviće Škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, s tim da datum izdavanja dokumenata ne smije biti starije od 6 mjeseci i isti se neće vraćati kandidatima.        

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ''Obudovac'' u Obudovcu dana 8.3.2024. godine u 11 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće postavljen na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Obudovac"  76235 Obudovac

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

***

GRAD DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog   mjesta u statusu  namještenika u

Gradskoj upravi Grada  Derventa

 

I -  U Gradsku upravu  Grada Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu  nmještenika  :

1. U   Odjeljenje za opštu upravu :

 

 Spremačica ..................... 1 izvršilac

 

Status: namještenik

 

II - OPIS POSLOVA

Opis poslova za radno mjesto  spremačica  utvrđen je članom 14. tačka 16.  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa", broj  5/23, 13/23, 16/23 i 17/23).

 

III- OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina ,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
 • da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat  disciplinske  mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
 • da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za radno mjesto spremačica:

NK – osmogodišnja škola ili srednja škola , najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V – POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Konkurs dandidati su dužni priložiti fotokopiju dokaza  o ispunjavanju opštih uslova kako slijedi  :

1. foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2. foto-kopiju lične karte

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili o završenoj srednjoj stručnoj spremi

-  isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo ),

Sastavni dio prijave na javni konkurs je  izjava da kandidat: 

a)  nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b)  nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v)   ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) .

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove  Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem namještenika, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 – Odluka US i „Službeni glasnik BiH", broj 25/21 – Odluka US BiH) ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. navedenog Zakona .

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije , dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), i

g)  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste  uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

VI - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok  za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja  Konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu , koji se može preuzeti u Gradskoj upravi grada  Derventa – šalter sala ili na stranici Grada  Derventa www.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

 Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene  i nerazumljive prijave biće odbačene .

Prijave se mogu dostaviti lično ( prijemna kancelarija  ) ili putem pošte na adresu : GRAD  DERVENTA – GRADONAČELNIK , ul Trg oslobođenja broj 3.  Derventa, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs  za popunu upražnjenog    radnog   mjesta  u statusu  namještenika  u Gradskoj   upravi  Grada Derventa".

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske"

Javni konkurs će se objaviti  i  u  „Derventskom listu" i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa  ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić , tel. broj 053/315-107

***

GRAD DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Teritorijalnoj   vatrogasno-spasilačkoj jedinici Derventa

                  

    

I  Gradonačelnik Grada Derventa raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u TVSJ Derventa  i to:

Vatrogasac-spasilac .................................................. 3 izvršioca

Status: namještenik

 

II  OPIS POSLOVA

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Derventa („Službeni glasnik grada Derventa", broj  13/23).

III -  OPŠTI USLOVI

Opšti uslovi za kandidate :

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da je starije od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj/ opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

IV  -  POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za radno mjesto  vatrogasac – spasilac:

-III ili IV  stepen stručne spreme tehničke struke ( vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske ili električarske)

- položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,

- šest mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme

- položen ispit za vozača B kategorije

- da nije stariji od 25 godina ,

. da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine

 

V – POTREBNA DOKUMENTA           

Prijava za učešće na Javni  konkurs podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs.

Uz navedeni obrazac  kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat za radno mjesto: vatrogasac - spasilac  prilaže:

                  1. svjedočanstvo o završenom III ili  IV stepenu stručne spreme tehničke struke ( vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske ili električarske)

                   2. dokaz o položenom  stručnom  ispitu  za profesionalnog vatrogasca,

                   3. dokaz o radnom iskustvu u trajanju od šest mjeseci,

                   4. dokaz o položenom ispitu za vozača „B"  kategorije

                   5. lice koje aplicira na radno mjesto vatrogasac-spasilac dostavlja dokaz da je uputio zahtjev zdravstvenoj ustanovi za obavljanje prethodnog zdravstvenog pregleda prije prijema u radni odnos ( odnosi se na dokaz  o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vatrogasac – spasilac  ),

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova  svi kandidati prilažu :

                 1. foto-kopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

                 2.  foto-kopija lične karte

                 3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Sastavni dio prijave na Javni konkurs je  svojeručno potpisana izjava da kandidat: 

a)  nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b)  nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v)   ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) .

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove  Konkursna komisija za sprovođenje postupka  za popunjavanje upraženjenih radnih mjesta u TVSJ Derventa   obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. navedenog Zakona .

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije   dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj /gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) .

 Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove  pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste  uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

 

VI - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok  za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja  Konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu , koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Grada  Derventa – šalter sala ili na stranici Grada  Derventa www.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene  uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene  i nerazumljive prijave biće odbačene .

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu : GRAD  DERVENTA – GRADONAČELNIK, ul Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Teritorijalnoj  vatrogasno-spasilačkoj jedinici Derventa"

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas  Srpske".

Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu" i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa , ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Slaven Pijetlović,  tel. br. 065/ 568-928

***

JU "EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školi

 

Profesor islamske vjeronauke – 4 časa, , sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine ……. 1 izvršilac; 

Profesor ekonomske grupe predmeta – 18 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine                                                              

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS     

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,  što se  dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu;

2. Da je punoljetan,  što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti  starije od 6 (šest)  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece , dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda RS i 119/21 ), kandidati treba da ispunjavahu i  posebne  uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) , i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće  se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-medodičkoj grupi predmeta, koji je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko –metodičku grupu predmeta;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van školeu trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na radno mjesto ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,škola zadržava pravo da može da primi radnika bez radnog iskustva.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu, mail adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno  pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana  05.03.2024. godine (utorak) u prostorijama škole. Vrijeme testiranja i intervjua obaviće se sa početkom u 11.00 časova u prostorijama škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".  

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs -  i za koju poziciju kandidat konkuriše".

***

JU "STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA" DERVENTA

SVETOG SAVE 1

74 400 DERVENTA

 

Javni konkurs

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

Direktor Srednje škole „JU Stručna i tehnička škola Derventa" iz Dervente raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog   mjesta i to:

 

 – Profesor fizičkog vaspitanja –puna norma

 

- Sa radnim iskustvom

- Na  određeno vrijeme   (do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, odnosno do 30.06.2024.godine) 

- Broj izvršilaca 1.

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2. da je punoljetan,a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih

3. da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

 

- Prijava  na konkurs ( u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona)

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-Uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 6 mjeseci.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240  ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,

-Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

- dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih  poslodavaca, (obavezno uvjerenje da sadrži vrstu posla koju je radnik obavljao i stručnu spremu potrebnu za taj posao)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18,35/20 , 92/20 i 55­/23),ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava:

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

„JU Stručna i tehnička škola Derventa", ul. Svetog Save  br 1.,  Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Intervju sa kandidatima  i testiranje će se održati dana   07.03.2024. godine u 09.00  časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "SRBIJA" CRKVINA

76 239 CRKVINA

 

K  O  N  K  U  R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

Školski bibliotekar .......1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2024.godine – 40% radnog vremena.

Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 

Opšti uslovi:

 • da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte
 • da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdato od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola  pribavavlja  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da se ne vodi u Registaru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a koje se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra pravosnažno osuđenih lica za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivični djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem  izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta koje kandidat dostavlja.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga da pribavi dokument - dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja  kopiju radne knjižice.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (član 114. stav 5. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

         

07.03.2024.godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama škole obavit će se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u  prostorije  škole svakim radnim danom od 7:00 do 12:00 časova ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Srbija", 76 239 Crkvina.

***

JPU "NAŠA RADOST" MODRIČA

CARA LAZARA 7

74 480 MODRIČA

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA U JPU „NAŠA RADOST" MODRIČA

 

I     Direktor JPU „Naša radost"Modriča raspisuje Javni konkurs za prijem na određeno vrijeme, od 01.03.2024.godine i to:

Diplomirani vaspitač predškolske djece-1 izvršilac,na određeno vrijeme,do povratka vaspitača sa bolovanja;

Diplomirani vaspitač predškolske djece-1 izvršilac,na određeno vrijeme,do povratka vaspitača sa funkcije.

               

II     OPIS  POSLOVA   

      Vaspitač u JPU „Naša radost"Modriča obavljaće sljedeće poslove:rad sa djecom u grupi od 16 mjeseci do 6 godina u skladu sa Programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.   

III     OPŠTI  USLOVI

 • da je državljanin Republike Srpske i BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je radno sposoban;
 • da  nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana,službene djelatnosti,polnog integriteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem,a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorištavanja djece,koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja sluđbenim putem;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene djelatnosti,polnog integriteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,a to se dokazuje Uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

IV    POSEBNI  USLOVI

 • da ima odgovarajući nivo obrazovanja-VSS, VII stepen stručne spreme,završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 • da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad ili uslov za polaganje stručnog ispita.Vaspitač koje je stekao radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana,a nije položio stručni ispit,može zasnovati radni odnos ukuliko ispunjava uslove propisane Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ali je dužan da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u Predškolskoj ustanovi,u protivno prestaje mu radni odnos,

pravo učešća na Konkursu imaju i vaspitači koji su radni staž ili iskustvo stekli van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana,a nisu položili stručni ispit.

V      POTREBNA  DOKUMENTACIJA

 • prijava na Konkurs i kratka biografija(potpisano od strane kandidata)
 • Uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci)
 • Ovjerena kopija lične karte i Izvod iz matične knjige rođenih
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom,izdato od certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci(prilažu samo izabrani kandidati na Konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
 • Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,koje treba da sadrži podatke o vrsti i opisu poslova definisanih aktom kojim se utvrđuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta,stepenu stručne spreme i profilu i dužini ostvarenog radnog staža po vrsti posla.
 • Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
 • Izuzetno ,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga dostaviti pomenuti dokument,dostavlja ovjerenu kopiju radne knjižice.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem,ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa plaćanja obaveze ppolaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili Uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga nabaviti pomenuti dokument,prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
 • Uvjerenje Opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije RVI.
 • Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Napomena: kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

VI      Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u prostorije vrtića ili Putem pošte na adresu vrtića: JPU „Naša rados t"Modriča,Cara Lazara 7.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs-ne otvaraj".Na prijavi kandidat treba da napiše kontakt telefon.

VII    Kandidtai koji ispunjavaju uslove konkursa,a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu na koji se neće posebno pozivati.

Intervju će biti obavljen u prostorijama JPU „naša radost",Cara Lazara 7, dana 01.03.2024. godine sa početkom u 11,00 sati.

VIII  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen n oglasnoj tabli JPU „Naša radost",najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua,a ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu,smatraće se da je odustao od priojave na Konkurs.Neblagovremene i nepotpune prijave neže biti uzete u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana