JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

DOM ZDRAVLjA "SVETI SAVA" TESLIĆ

MARKA PEJIĆA 8

74 270 TESLIĆ

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Podaci o radnom mjestu:

1.   Zubno-stomatološki tehničar

-    broj izvršilaca jedan (1)

-    trajanje rada – rad na određeno vrijeme (6 mjeseci)

 

Opšti uslovi za prijem:

1.   da je državljanin BiH,

2.   da je stariji od 18 godina,

3.   da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi za prijem:

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat  ispunjava i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić:

1)      za radno mjesto Zubno - stomatološki tehničar:

 • da ima završenu srednju medicinsku školu (SSS 4.stepen) sa stečenim zvanjem Zubno-stomatološki tehničar
 • položen stručni ispit

 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • ovjerenu kopiju ili original uvjerenja o državljanstvu,
 • ovjerenu kopiju ili original izvod iz matične knjige rođenih,
 • ovjerenu kopiju Lične karte,
 • ovjerenu kopiju ili original Ljekarskog uvjerenja (dostavlja izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru);

 

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

2.       za radno mjesto Zubno - stomatološki tehničar:

 • ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi - zubno stomatološki tehničar
 • ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

Podaci o prijavi na konkurs:

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na konkurs ne otvaraj" na protokol Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna Zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić, ulica Marka Pejića, broj 8. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće biti uzete u razmatranje.

***

JU OŠ "JEVREM STANKOVIĆ" ČEČAVA

ČEČAVA 775

74 274 ČEČAVA

 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

 

1. Predmet

Školski odbor Javne ustanove Onovna škola „Jevrem Stanković" Čečava, Teslić, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Jevrem Stanković" Čečava, Teslić.

2. Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.

3. Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

4. Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovna škola „Jevrem Stanković" Čečava, Teslić te Pravilnikom o radu.

5. Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovna škola „Jevrem Stanković" Čečava, Teslić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1) Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2) Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

3) Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

6. Potrebna dokumenta:

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studija ili ekvivalent, odnosno diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerene fotokopije.

7. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jevrem Stanković" Čečava, Teslić - 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom „KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA".

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

8. Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema odluke Vlade.

***

GRAD DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 3

74 400 DERVENTA

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u

Gradskoj upravi Grada Derventa

 

I - U Gradsku upravu Grada Derventa – Stručna služba Gradonačelnika prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

 • samostalni stručni saradnik za sprovođenje postupka javnih nabavki iz oblasti opšte potrošnje ...................................................................... 1 izvršilac

Kategorija radnog mjesta: peta, zvanje službenika : drugo

 

II - OPIS POSLOVA:

Opis poslova radnog mjesta samostalni stručni saradnik za sprovođenje postupka javnih nabavki iz oblasti opšte potrošnje:

 • učestvuje u planiranju javnih nabavki opšte potrošnje (nabavke režijskog materijala, enegije, komunikacionih usluga, komuanlinih usluga, reprezentacije i ostalih roba i usluga koje su potrebne za funkcionisanje Gradske uprave) i to od vrijednosti direktnog sporazuma do vrijednosti za koje je zaduženo lice koje ima status službenika za javne nabavke;
 • predlaže opšte akte koje se odnose na sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa predračunima koja su sačinjavala nadležna odjeljenja i objavljuje nabavku u Portal javnih nabavke za koje učestvuje u planiranju javnih nabavki;
 • daje odgovore u saradnji sa ostalim na upite postavljene na tendersku dokumentaciju iz oblasti tekuće potrošnje i nabavke pokretne imovine
 • učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član, predsjednik ili sekretar komisije;
 • zakazuje elektronske aukcije;
 • predlaže članove komisije, priprema prijedloge odluke i obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenje postupka javne nabavke i objavljuje na internet stranici sve navedene odluke;
 • prati rokove i sačinjava prijedlog ugovora iz svoje oblasti;
 • dostavlja Agenciji za javne nabavke izvještaje o sprovedenoj nabavci i obavještenje o dodjeli ugovora u Službeni glasnik BiH;
 • vodi evidenciju predmeta iz svoje nadležnosti i sačinjava izvještaj o svom radu;
 • u toku postupka javne nabavke brine se o predmeti, vodi evidenciju o sadržaju dokumentacije u predmetu i na kraju postupka predaje službeniku koji je nadležan za arhiviranje iz oblasti javnih nabavki;
 • obavlja i druge poslove i zadatke koje povjeri Gradonačelnik.

III- OPŠTI USLOVI:

 1. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
 2. da je stariji od 18 godina ,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
 4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat  disciplinske  mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
 6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za radno mjesto: samostalni stručni saradnik za za sprovođenje postupka javnih nabavki iz oblasti opšte potrošnje :

 •  VSS- društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
 • Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci , položen stručni ispit za rad u gradskoj/opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

V – POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Konkurs dandidati su dužni priložiti fotokopiju dokaza o ispunjavanju opštih uslova kako slijedi:

1. foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2. foto-kopiju lične karte

 

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova priložiti i foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

 1. diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi društvenog smjera (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

 

Kandidati koji su stekli diplomu u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovane diplome. Kandidati koji su stekli diplomu u bivšoj SFRJ prije 06.04.1992. godine kao i oni koji su diplomu stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu nostrifikovanja diplome.

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj /gradskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85//11 i 7/15).

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja od najmanje dvije godine ( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa za prijem službenika i namještenika, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 134/11, 9/12, 40/12 i 18/15 – Odluka US i „Službeni glasnik BiH", broj 25/21 – Odluka US BiH). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. navedenog Zakona .

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), i

g) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

 

VI - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Gradskoj upravi grada Derventa – šalter sala ili na stranici Grada Derventa www.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

 

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: GRAD DERVENTA – GRADONAČELNIK, ul Trg oslobođenja broj 3. Derventa, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Grada Derventa".

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske" i u „Službenom glasniku Republike Srpske"

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu" i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić , tel. broj 053/315-107

***

JKP "KOMVOD" A.D. BROD

NIKOLE TESLE 22

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u

JKP „Komvod" a.d. Brod

 

 1. Uprava JKP „Komvod" a.d. Brod raspisuje Javni konkurs za popunu radnog mjesta u JKP „Komvod" a.d. Brod do povratka radnika sa bolovanja i to:

 

 1. Vozač ...................................................................................... 1 izvršilac

 

II Radnik se prima u radni odnos do povratka radnika sa bolovanja.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

IV Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 1. Vozač
 • VKV – 1 godina radnog iskustva

V Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (potrebna dokumentacija) i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju (original),
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (original),
 5. Ovjerena fotokopija diplome,
 6. Dokaz o radnom iskustvu,
 7. Kartica vozača,
 8. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati, prije zasnivanja radnog odnosa.

VI Objavljivanje konkursa i podnošenje prijave:

Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli JKP „Komvod" a.d. Brod, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Doboj – Biro Brod i u dnevnom listu „Glas Srpske".

VII Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostavi lično u prostorije JKP „Komvod" a.d. Brod ili putem pošte na adresu: JKP „Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle, br. 22, 74 450 Brod, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika u JKP „Komvod" a.d. Brod, te navesti za koje radno mjesto se podnosi prijava.

VIII Intervju:

Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija za prijem radnika u JKP „Komvod" a.d. Brod. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za prijem radnika obaviće razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 1. Voditelj boravka – 1 radnik na 50% radnog vremena  do 30.06.2024. godine, lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkursu:

 

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16, 66/18, 91/20 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 37/19) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/23).

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, odnosno uvjerenje o najmanje tri godine igračkog staža za lica iz stava 2. tačka 2) ovog člana,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz. tačke 5), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

- Izuzetno od tačke 7), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci, i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovno jškoli ("Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervjuće se obaviti 29.11.2023. godine, sa početkom u 9.30 sati u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole „Liješće". Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE" Banja Luka .

Prijave slati na adresu:

JAVNA USTANOVA

OSNOVNA ŠKOLA „LIJEŠĆE"

Liješće bb,

74450 BROD

 

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

za radno mjesto (navesti)

***

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

BLATNICA 361

74 275 BLATNICA

 

KONKURS

ZA IZBOR NASTAVNIKA

 

 1. Voditelj produženog boravka 1 izvršilac; na određeno radno vrijeme do povratka ranika sa bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

2. Profesor-nastavnik tehničkog obraovanja 1 izvršilac; 12 časova redovne nastave pripravnik na neodređeno radno vrijeme

 

USLOVI:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" br.1/16, 66/18 i 119/21.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" br. 81/22.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

Pravo učešća na konkurs imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj, 81/22) ispunjavali uslove u pogledu  stepena i vrste stručne spreme, kao i lica po osnovu člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Sl. Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i odredbama Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
5. uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavnja kandidat ( da nije starije od šest mjeseci).


Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS."br. 81/22) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23):
 

1.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, (ukoliko se traži položen stručni ispit)

4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Propisima kojim se utvrđuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u, a nakon  sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od predhodnog poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribavi dokumantaciju iz tačke 5. prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijeom indeksa,

Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od predhodnog poslodavca,dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

- Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 28.11.2023. godine

-voditelj produženog boravka test u 8,00 časova, intervju u 9.00 časova

-tehničko obrazvanje  test u 10,00časova,intervju u 11,00 časova

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave škola će postaviti na oglasnoj tabli Škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Dositej Obradović" Blatnica,74275, ul.Blatnica br. 361, za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JU OŠ "SRBIJA" CRKVINA

76 239 CRKVINA

K ONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

 1. PEDAGOG....... 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme – 85% radnog vremena.

 

Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdato od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registaru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a koje se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra pravosnažno osuđenih lica za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivični djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje se dokazuje uvjerenjem izdatim od nadležnog suda po mjestu prebivališta koje kandidat dostavlja.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveza polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga da pribavi dokument - dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( član 114. stav 5. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

Takođe, pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

30.11.2023.godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama škole obavit će se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testu ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole svakim radnim danom od 7:00 do 12:00 časova ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Srbija", 76 239 Crkvina.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana