ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.11.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.11.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.11. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****

****

ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ САВА" ТЕСЛИЋ

МАРКА ПЕЈИЋА 8

74 270 ТЕСЛИЋ

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Подаци о радном мјесту:

1.   Зубно-стоматолошки техничар

-    број извршилаца један (1)

-    трајање рада – рад на одређено вријеме (6 мјесеци)

 

Општи услови за пријем:

1.   да је држављанин БиХ,

2.   да је старији од 18 година,

3.   да има општу здравствену способност.

 

Посебни услови за пријем:

Поред општих услова, потребно је да кандидат  испуњава и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ Дом здравља ,,Свети Сава" Теслић:

1)      за радно мјесто Зубно - стоматолошки техничар:

 • да има завршену средњу медицинску школу (ССС 4.степен) са стеченим звањем Зубно-стоматолошки техничар
 • положен стручни испит

 

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији.

Кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова у оригиналу или овјереној копији:

 • овјерену копију или оригинал увјерења о држављанству,
 • овјерену копију или оригинал извод из матичне књиге рођених,
 • овјерену копију Личне карте,
 • овјерену копију или оригинал Љекарског увјерења (доставља изабрани кандидат у року од 5 дана од дана пријема одлуке о избору);

 

Кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању посебних услова:

2.       за радно мјесто Зубно - стоматолошки техничар:

 • овјерена копија дипломе о завршеној средњој медицинској школи - зубно стоматолошки техничар
 • овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту

 

Подаци о пријави на конкурс:

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти са назнаком ,,Пријава на конкурс не отварај" на протокол Установе или путем поште на адресу: Јавна Здравствена установа Дом здравља ,,Свети Сава" Теслић, улица Марка Пејића, број 8. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата, неће бити узете у разматрање.

***

ЈУ ОШ "ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ" ЧЕЧАВА

ЧЕЧАВА 775

74 274 ЧЕЧАВА

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

1. Предмет

Школски одбор Јавне установе Оновна школа „Јеврем Станковић" Чечава, Теслић, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа „Јеврем Станковић" Чечава, Теслић.

2. Опис послова

Директор руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара школском одбору и министру.

3. Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

4. Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ Основна школа „Јеврем Станковић" Чечава, Теслић те Правилником о раду.

5. Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основна школа „Јеврем Станковић" Чечава, Теслић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1) Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2) Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

3) На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме за радно мјесто директора.

6. Потребна документа:

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеном првом циклусу студија или еквивалент, односно диплому о завршеној стручној спреми,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Кандидати су дужни да уз потписану пријаву доставе документа у оригиналу или овјерене фотокопије.

7. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу школе: Јавна установа Основна школа „Јеврем Станковић" Чечава, Теслић - 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком „КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА".

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће се узети у разматрање.

8. Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема одлуке Владе.

***

ГРАД ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у

Градској управи Града Дервента

 

I - У Градску управу Града Дервента – Стручна служба Градоначелника прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

 • самостални стручни сарадник за спровођење поступка јавних набавки из области опште потрошње ...................................................................... 1 извршилац

Категорија радног мјеста: пета, звање службеника : друго

 

II - ОПИС ПОСЛОВА:

Опис послова радног мјеста самостални стручни сарадник за спровођење поступка јавних набавки из области опште потрошње:

 • учествује у планирању јавних набавки опште потрошње (набавке режијског материјала, енегије, комуникационих услуга, комуанлиних услуга, репрезентације и осталих роба и услуга које су потребне за функционисање Градске управе) и то од вриједности директног споразума до вриједности за које је задужено лице које има статус службеника за јавне набавке;
 • предлаже опште акте које се односе на спровођење поступака јавних набавки;
 • припрема тендерску документацију у складу са предрачунима која су сачињавала надлежна одјељења и објављује набавку у Портал јавних набавке за које учествује у планирању јавних набавки;
 • даје одговоре у сарадњи са осталим на упите постављене на тендерску документацију из области текуће потрошње и набавке покретне имовине
 • учествује у поступцима јавних набавки као члан, предсједник или секретар комисије;
 • заказује електронске аукције;
 • предлаже чланове комисије, припрема приједлоге одлуке и обавјештења о избору најповољнијег понуђача/поништење поступка јавне набавке и објављује на интернет страници све наведене одлуке;
 • прати рокове и сачињава приједлог уговора из своје области;
 • доставља Агенцији за јавне набавке извјештаје о спроведеној набавци и обавјештење о додјели уговора у Службени гласник БиХ;
 • води евиденцију предмета из своје надлежности и сачињава извјештај о свом раду;
 • у току поступка јавне набавке брине се о предмети, води евиденцију о садржају документације у предмету и на крају поступка предаје службенику који је надлежан за архивирање из области јавних набавки;
 • обавља и друге послове и задатке које повјери Градоначелник.

III- ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине
 2. да је старији од 18 година ,
 3. да има општу здравствену способност ,
 4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат  дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса
 6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно општинској управи.

IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Посебни услови за радно мјесто: самостални стручни сарадник за за спровођење поступка јавних набавки из области опште потрошње :

 •  ВСС- друштвеног смјера или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;
 • Најмање двије (2) године радног искуства у струци , положен стручни испит за рад у градској/општинској управи и познавање рада на рачунару.

V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на Конкурс дандидати су дужни приложити фотокопију доказа о испуњавању општих услова како слиједи:

1. фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине

2. фото-копију личне карте

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни поред доказа о испуњавању општих услова приложити и фото-копије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

 1. диплома о завршеној високој стручној спреми друштвеног смјера (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања),

 

Кандидати који су стекли диплому у иностранству имају обавезу да доставе нострификоване дипломе. Кандидати који су стекли диплому у бившој СФРЈ прије 06.04.1992. године као и они који су диплому стекли у Републици Србији немају обавезу нострификовања дипломе.

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској /градској управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 68/11, 85//11 и 7/15).

3. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања од најмање двије године ( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

Саставни дио пријаве на јавни конкурс је изјава да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

в) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске", број 97/16).

Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за спровођење јавног конкурса за пријем службеника и намјештеника, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца , како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 134/11, 9/12, 40/12 и 18/15 – Одлука УС и „Службени гласник БиХ", број 25/21 – Одлука УС БиХ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног Закона .

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број 97/16), и

г) увјерење о општој здравственој способности

 

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

 

VI - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Градској управи града Дервента – шалтер сала или на страници Града Дервента www.derventa.ba

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

 

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ГРАД ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК, ул Трг ослобођења број 3. Дервента, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у статусу службеника у Градској управи Града Дервента".

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Гласу Српске" и у „Службеном гласнику Републике Српске"

Ако Конкурс не буде објављен истовремено рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу" и на званичној интернет страници града Дервента али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић , тел. број 053/315-107

***

ЈКП "КОМВОД" А.Д. БРОД

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 22

74 450 БРОД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у

ЈКП „Комвод" а.д. Брод

 

 1. Управа ЈКП „Комвод" а.д. Брод расписује Јавни конкурс за попуну радног мјеста у ЈКП „Комвод" а.д. Брод до повратка радника са боловања и то:

 

 1. Возач ...................................................................................... 1 извршилац

 

II Радник се прима у радни однос до повратка радника са боловања.

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није кажњаван и да се против њега не води кривични поступак.

IV Посебни услови за пријем у радни однос:

 1. Возач
 • ВКВ – 1 година радног искуства

V Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова (потребна документација) и то:

 1. Увјерење о држављанству,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Увјерење о некажњавању (оригинал),
 4. Увјерење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак (оригинал),
 5. Овјерена фотокопија дипломе,
 6. Доказ о радном искуству,
 7. Картица возача,
 8. Љекарско увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати, прије заснивања радног односа.

VI Објављивање конкурса и подношење пријаве:

Јавни конкурс ће бити објављен на огласној табли ЈКП „Комвод" а.д. Брод, на огласној табли Завода за запошљавање РС – Филијала Добој – Биро Брод и у дневном листу „Глас Српске".

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу достави лично у просторије ЈКП „Комвод" а.д. Брод или путем поште на адресу: ЈКП „Комвод" а.д. Брод, Ул. Николе Тесле, бр. 22, 74 450 Брод, са назнаком „Комисији за пријем радника у ЈКП „Комвод" а.д. Брод, те навести за које радно мјесто се подноси пријава.

VIII Интервју:

Поступак избора кандидата спроводи Комисија за пријем радника у ЈКП „Комвод" а.д. Брод. Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за пријем радника обавиће разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 1. Водитељ боравка – 1 радник на 50% радног времена  до 30.06.2024. године, лица са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурсу:

 

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова утврђених у Закону о раду - („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16, 66/18, 91/20 и 119/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени Гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), Правилником о начину организовања проширеног програма („Службени Гласник Републике Српске" број: 37/19) као и Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС" број 74/23).

 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 114. став 5) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица које је стекло радни стаж у школи ван наставног процеса уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, односно увјерење о најмање три године играчког стажа за лица из става 2. тачка 2) овог члана,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из. тачке 5), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

- Изузетно од тачке 7), уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије докумената, који не смију бити старији од шест мјесеци, и исти неће бити враћени кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима за пријем радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основно јшколи ("Службени гласник РС" број 74/23).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе а по могућности и на интернет страници школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервјуће се обавити 29.11.2023. године, са почетком у 9.30 сати у просторијама Јавне установе Основне школе „Лијешће". За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ" Бања Лука .

Пријаве слати на адресу:

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛИЈЕШЋЕ"

Лијешће бб,

74450 БРОД

 

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати-

за радно мјесто (навести)

***

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

БЛАТНИЦА 361

74 275 БЛАТНИЦА

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА

 

 1. Водитељ продуженог боравка 1 извршилац; на одређено радно вријеме до повратка раника са боловања са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу;

2. Професор-наставник техничког обраовања 1 извршилац; 12 часова редовне наставе приправник на неодређено радно вријеме

 

УСЛОВИ:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" бр.1/16, 66/18 и 119/21.) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" бр. 81/22.) Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23).

Право учешћа на конкурс имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број, 81/22) испуњавали услове у погледу  степена и врсте стручне спреме, као и лица по основу члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(Сл. Гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) и одредбама Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23).

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1.Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем , а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
5. увјерење да се кандидат не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотрбе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата Установа прибавља службеним путем а прије заснивања радног односа;
6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем које доставња кандидат ( да није старије од шест мјесеци).


Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 114. и 127. Закона о основном васпитању и образовању („Сл.гласник РС."бр. 81/22) и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 74/23):
 

1.Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, (уколико се тражи положен стручни испит)

4.Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Прописима којим се утврђује област полагања стручног испита у основној школи,

5.Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у, а након  стицања одговарајуће стручне спреме,

7. Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од предходног послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибави докумантацију из тачке 5. просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијеом индекса,

Уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од предходног послодавца,доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

- Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у Гласу Српске.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 28.11.2023. године

-водитељ продуженог боравка тест у 8,00 часова, интервју у 9.00 часова

-техничко образвање  тест у 10,00часова,интервју у 11,00 часова

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве школа ће поставити на огласној табли Школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

- Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Блатница,74275, ул.Блатница бр. 361, за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

***

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

К ОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

 

 1. ПЕДАГОГ....... 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом на неодређено вријеме – 85% радног времена.

 

Кандидати морају да испуњавају следеће услове:

Општи услови:

 1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности издато од цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата школа прибававља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 5. да се не води у Регистару лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а које се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења регистра правоснажно осуђених лица за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 6. да против њега није покренут кривични поступак за кривични дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које се доказује увјерењем издатим од надлежног суда по мјесту пребивалишта које кандидат доставља.

 

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање  у одређеној области односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
 5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
 7. увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Изузетно, уколико кандидат не може из оправданих разлога да прибави документ - додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ( члан 114. став 5. Законом о основном васпитању и образовању).

Такође, право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

30.11.2023.године (четвртак) са почетком у 13,00 часова у просторијама школе обавит ће се тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

На огласној табли школе ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Кандидати који се не појаве на тесту или интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе сваким радним даном од 7:00 до 12:00 часова или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа „Србија", 76 239 Црквина.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана