JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

JU OŠ "ŠAMAC" ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik / profesor srpskog jezika, na određeno radno vrijeme - do kraja školske 2023/2024. godine a najduže do 31.08.2024. godine, 14 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ….................................... 1 izvršilac.

 

2. Nastavnik / profesor razredne nastave, na određeno radno vrijeme - do kraja školske 2023/2024. godine a najduže do 31.08.2024. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu …………............................ 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske'", broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21 i 112/23) i članom 5 i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22)  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  ovog Zakona  ispunjavali uslove  koji se  odnose na  stepen i vrste stručne spreme.

 

Opšte uslove koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanje  djeteta, polnog  i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela  učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs, sa kontakt telefonom, adresom stanovanja i e-mail adresom, pored naprijed navedene dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju i posebnih uslova, a potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 

1. diplomu  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško - psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško - psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno - obrazovni rad odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. uvjerenje da se kandidat  oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,

8. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odradbeno - otadžbinskog  rata RS, ukoliko  se radi  o kandidatu ratnog vojnog invalida,

10. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5., prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 7., odnosno ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja ovjerenu kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, a čija ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 27.02.2024. godine, test u 9:00 časova, a  intervju u 10:30 časova.
Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole  tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 8  dana od dana  objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.

Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Šamac" Šamac, ul. Dositeja Obradovića broj 4, 76230 Šamac.

***

JKP "KOMVOD A.D. BROD

NIKOLE TESLE 22

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u

JKP „Komvod" a.d. Brod

 

 1. Uprava JKP „Komvod" a.d. Brod raspisuje Javni konkurs za popunu radnog mjesta u JKP „Komvod" a.d. Brod na određeno vrijeme na period od 3 (tri) mjeseca i to:

 

 1. Radnik na održavanju vodovodnih i kanalizacionih linija ................ 3 izvršioca
 2. Rukovalac radne mašine na deponiji otpada ..........................................1 izvršilac
 3. Radnik na poslovima održavanja groblja i sahranama ........................... 1 izvršilac
 4. Radnik na održavanju zelenih površina .................................................1 izvršilac

 

 1. Radnik se prima u radni odnos na period od 3 (tri) mjeseca. 
 2. Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
 3. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 4. da je stariji od 18 godina,
 5. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 6. da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 7. Posebni uslovi za prijem u radni odnos:
 8. Radnik na održavanju vodovodnih i kanalizacionih linija
 • KV – 6 mjeseci radnog iskustva
 1. Rukovalac radne mašine na deponiji otpada
 • VKV – 1 godina radnog iskustva
 1. Radnik na poslovima održavanja grolja i sahranama
 • KV – bez radnog iskustva
 1. Radnik na održavanju zelenih površina
 • PK – bez radnog iskustva
 1. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (potrebna dokumentacija) i to:
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju (original),
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (original),
 6. Ovjerena fotokopija diplome,
 7. Dokaz o radnom iskustvu,
 8. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidati, prije zasnivanja radnog odnosa.

VI Objavljivanje konkursa i podnošenje prijave:

Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli JKP „Komvod" a.d. Brod, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Doboj – Biro Brod i u dnevnom listu „Glas Srpske".

VII Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.Prijave se mogu dostavi lično u prostorije JKP „Komvod" a.d. Brod ili putem pošte na adresu: JKP „Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle, br. 22, 74 450 Brod, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika u JKP „Komvod" a.d. Brod, te navesti za koje radno mjesto se podnosi prijava.

VIII Intervju:

Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija za prijem radnika u JKP „Komvod" a.d. Brod. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za prijem radnika obaviće razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI SAVA" TESLIĆ

MARKA PEJIĆA 8

74 270 TESLIĆ

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na određeno i neodređeno radno vrijeme

Podaci o radnom mjestu:

 1. Medicinski tehničar u Službi hitne medicinske pomoći
 • broj izvršilaca jedan (1)
 • trajanje rada – rad na neodređeno vrijeme
 1. Medicinski tehničar u Službi hitne medicinske pomoći
 • broj izvršilaca jedan (1)
 • trajanje rada – rad na određeno vrijeme (6 mjeseci)
 1. Medicinski tehničar u Službi porodične medicine
 • broj izvršilaca jedan (1)
 • trajanje rada – rad na određeno vrijeme (6 mjeseci)
 1. Doktor medicine
 • broj izvršilaca (1)
 • trajanje rada – rad na određeno vrijeme (6 mjeseci)

Opšti uslovi za prijem:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za prijem:

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidati  ispunjavaju i posebne uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JZU Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić:

Za radno mjesto medicinski tehničar:

 • da ima  završenu srednju medicinsku školu (SSS 4.stepen) sa stečenim zvanjem medicinski tehničar
 • položen stručni ispit

Za radno mjesto doktor medicine:

 • da ima završen medicinski fakultet (VSS) sa stečenim zvanjem doktor medicine
 • položen stručni ispit

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su  dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • ovjerenu kopiju ili original uvjerenja o državljanstvu,
 • ovjerenu kopiju ili original izvod iz matične knjige rođenih,
 • ovjerenu kopiju Lične karte,
 • original Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru)

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

Za radno mjesto medicinski tehničar:

 • ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi – medicinski tehničar
 • ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Za radno mjesto doktor medicine:

 • ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o stečenom akademskom zvanju doktor medicine
 • ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Podaci o prijavi na konkurs:

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na konkurs ne otvaraj" na protokol Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna Zdravstvena ustanova Dom zdravlja ,,Sveti Sava" Teslić, ulica Marka Pejića, broj 8. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, neće biti uzete u razmatranje.

***

JU SŠC "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE 1A

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin" Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih  radnih  mjesta i to:

 

1.Nastavnik za stručne predmete u području rada elektrotehnika-informatika i programiranje, sa radnim iskustvom, 11 časova, na određeno vrijeme.              Broj izvršilaca 1.

2. Nastavnik fizike, sa radnim iskustvom, 6 časova, na određeno vrijeme.     Broj izvršilaca 1.

 

2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog inegriteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga, što se utvrđuje prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova  kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti orginale ili ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga (ne starije od šest mjeseci ),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga (škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (škola pribavlja službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili diplome kojom dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU SŠC Mihajlo Pupin", ul. Svetog Save  1A,  Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 29.02.2024. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

74 265 VITKOVCI DONjI

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE      „VUK KARADžIĆ" VITKOVCI

I - PREDMET

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić" Vitkovci, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić" Vitkovci.

II –OPIS POSLOVA

Direktor škole je odgovoran za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara školskom odobru i ministru.

III – MANDAT

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, zatim dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dostavlja ministru, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodnog stava.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU  

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Kardžić" Vitkovci,  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS  broj 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21"), Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22"), Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS broj 49/18") i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
    

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

 • Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 198. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS broj 81/22").
 • Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke.
 • Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 • za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost,
 4. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 5. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
 7. Uvjerenja da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. Prijedlog prgrama rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.
 11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX, stav 1. Ustava BiH.

Uvjerenje iz tačke 6, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje  ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VI – ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Vitkovci br.326. , 74265 Vitkovci Donji , sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ „Vuk Karadžić" Vitkovci, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

 

ODLUKA

O RASPISIVANjU KONKURSA

 

 1. Profesor /nastavnik biologije -1 izvršilac-14 časova sedmično, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom

2. Nastavnik/profesor hemije -1 izvršilac-8 časova,na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2024.godine-sa radnim iskustvom

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske,broj:81/22) i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrste stručne spreme.

 

1.Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5)da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje iz tačke 4) i  5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 1.ovog pravilnika potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom:
1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4)uvjerenje da se kandiat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

3.U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz stava 2.tačka 5. ovog člana,prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

4.Izuzetno od stava 2. tačka 7. ovog člana,ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,dostavlja kopiju radne knjižice.

5.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neče vraćati.


Testiranje i intrevju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak 26.02.2024. godine: test u 9:00 časova, a intervju u 10:00 časova.
Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu šќole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Šantić" Vukosavlje, ulica Omladinska 3.,74470 Vukosavlje.

***

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

J A V N I   K O N K U R S

 

1. Sekretar škole, jedan izvršilac- pripravnik, na neodređeno vrijeme, puna norma;

USLOVI KONKURSA

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 142. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1 potrebno je završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.

III

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 74/23) uz potpisanu prijavu  od strane kandidata u kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidata, dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti kopije svih dokumenata i te  kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš" Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom  „ZA KONKURS za radno mjesto pod tačkom 1.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 29.02.2024. godine u  10,00 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

***

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

J A V N I    K O N K U R S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO  VRIJEME – 31.8.2024.godine

 1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, (2 časa redovne nastave sedmično) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad… 1 izvršilac

Uslovi konkursa

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16,66/18, 91/21, 119/21 i 112/23), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
 2. uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od šest mjeseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
  (koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).
 5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 8. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 12. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 13. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 14.  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;
 15. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 17. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona

          U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 12. prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

          U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 14. radni staž se može dokazati kopijom radne knjižice.
 

          Dana, 29.2.2024. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Testiranje kandidata u  13.00 časova.

Intervju sa kandidatima u 13.30 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar" Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

      Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23).

***

"EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI" D.O.O. STANARI

74 208 STANARI

OGLAS

za prijem radnika

 

1.Elektromehaničar II, SSS – elektrotehnička škola, IV stepen, smjer energetski (jaka struja) ..................................................... 1 izvršilac.

2.Elektromehaničar II za MRU opremu, SSS – elektrotehnička škola, IV stepen) ............................................................... 2 izvršioca.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Redni broj 2:

-Poželjno radno iskustvo 1 godina na istim ili sličnim pozicijama,

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: "EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74 208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: [email protected]

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2024. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana