JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 7.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Dositej Obradović"

Koraj, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj

tel.: 055/666-010,

e-mail: [email protected]

Broj: 51/24

Datum: 31. 01. 2024. godine

 

PREDMET: ODLUKA O ISPRAVCI TEKSTA KONKURSA

1. U Javnom konkursu koji je objavljen dana 31.01.2024. godine za popunu upražnjenog radnog mjesta, JU Osnovne škole „Dositej Obradović ", Koraj, broj: 47/24 od 29. 01. 2024. godine, u tekstu:

•Testiranje kandidata će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ,,Dositej  Obradović",  12. 01. 2024. godine u 10:00 časova.

vrši se ispravka datuma, tako da se umjesto „12.1.2024. godine" upisuje datum: „12.02.2024. godine".

 

Sve ostalo je isto.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Srednja stručna škola, Janja

Karađorđeva  250,

telef: 055/543-012,

e-mail: [email protected]

Broj: 54/24

Datum: 02.02.2024.godine.

 

Na osnovu člana 104 i 106 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.Gl.RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 53/23), člana 4 Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl.Gl.RS" broj: 24/19) (Pravilnik o postupku), direktor škole raspisuje:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

Na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine:

1. Nastavnika/cu  za predmet Praktične nastave  za kuvare, jedan izvršilac, na 8 časova nastave sedmično, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Za sve kandidate važi, kod prijave na konkurs da, pored opštih uslova iz Zakona o radu („Sl.gl.RS" broj: 1/16,66/18, 119/21 i 112/23),  ispunjavaju i posebne uslove iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim  tehničkim i srednjim stručnim školama.

Postupak prijema radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku, na osnovu uredno, svojeručno potpisane i uredno dostavljene prijave na konkurs uz koju se dostavlja i kratka biografija sa ličnim podacima i podacima za kontakt, sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslovima.

Opšti  uslovi:

- da je državljanin/ka  Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan/a,

- da je radno sposoban/a,

- da protiv njega/nje  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja  djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga.

- da nije pravosnažno osuđivan/a i da se ne nalazi u Registru pravosnažno osuđenih lica za krivična djela iz prethodne tačke opštih uslova,  

 

Posebni uslovi:

 • obrazovanje/zanimanje: peti stepen kuvar-specijalista ili ugostitenjsko-kulinaraski tehničar specijalista,
 • položena pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička grupa predmeta ako ih nije polagao/la u toku školovanja,
 • stručni ispit za rad u nastavi,
 • radno iskustvo najmanje 6. mjeseci, u traženom zanimanju.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati dostavljaju:

       - biografiju,

       - izvod iz Matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

       - uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerenu kopiju diplome sa dodatkom diplomi o prosjeku ocjena, ako to nije navedeno u diplomi,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da je u cijelosti ili djelimično oslobođen polaganja stručnog ispita ili je položio razliku ispita, prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita,

- uvjerenje o vremenu provedenom u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, kao nezaposleno lice koje traži zaposlenje,

- uvjerenje o radnom iskustvu u zanimanju koje se traži u konkursu, koje treba da sadrži podatke o vremenu provedenom na radu, nazivu radnog mjesta i potrebnoj stručnoj spremi,

- uvjerenje suda u smislu krivične odgovornosti (dostavlja kandidat), a uvjerenje iz Pegistra osuđivanih lica, pribaviće škola službeno,

- uvjerenje o radnoj sposobnosti, dostavlja samo kandidat koji bude primljen,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave o statusu člana porodice, ratnog vojnog invalida, borca ili poginulog borca Vojske Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, ako je član takve porodice ili je sam u statusu borca ili invalida.

Uz prijavu se dostavljaju dokazi (iz opštih i posebnih uslova), kao ovjerene kopije i neće se vraćati kandidatima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su radni staž, u potrebnoj struci, stekli i van škole i nemaju položen stručni ispit, ako ispunjavaju  ostale uslove konkursa.

Ako se na konkurs ne prijave lica koja ispunjavaju uslove u pogledu radnog iskustva, škola će primiti pripravnika, ako ispunjava ostale uslove.

Škola će na oglasnoj tabli istaći imena kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Testiranje kandidata će se obaviti u ponedjeljak 19.02.2024.godine u 12.00 časova, nakon čega će se obaviti i intervju sa kandidatima, istog dana. U tom smislu kandidati se neće posebno pozivati. Za kandidate, koji se u zakazano vrijeme ne odazovu na ovaj poziv, smatraće se da su odustali od prijave.

Rang liste  sa brojem bodova, Komisija za izbor staviće na oglasnu površinu u školi na vidnom mjestu.

Škola će pismenim putem  kandidate  obavjestiti o izvršenom izboru kandidata.

Prijave, sa ovjerenim kopijama dokumenata, slati na adresu JU Srednja stručna škola Janja, ulica Bijeljinska 250, 76316 Janja ili lično predati u administrativnoj službi škole. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće  se razmatrati.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

JU OSNOVNA ŠKOLA ''FILIP VIŠNjIĆ''

DONjA TRNOVA

Broj: 71/2024.

Datum: 02. 02. 2024. god.

 

             Na osnovu člana 125. stav (1) i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 81/2022.), direktor JU Osnovna škola ''Filip Višnji'',  Donja Trnova  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Bibliotekar, sa radnim iskustvom, 14,58% radnog vremena na određeno vrijeme, do 31. 08. 2024. godine, jedan izvršilac.

 

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/2016, 66/2018. i 119/2021.) i posebnih uslova propisanih u članu 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022.), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015). 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 81/2022.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu za upražnjeno radno mjesto imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/2022.) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/2023.).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, , što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/2022.) i  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/2023.):

a) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom d), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke e), ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

 

Dana, 21. 02. 2024. godine (srijeda) u 11:00 časova obaviće se testiranje, a u 12:00 časova istog dana obaviće se i intervju.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ''Filip Višnjić'' u Donjoj Trnovi sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ''Filip Višnjić'', Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina

Karađorđeva 5,

tel.: 055/206-382,

e-mail: [email protected]

Datum : 05.02.2024.

Broj : 169/24

 

Na osnovu člana 106, stav 1 i 132, stav 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj : 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), direktor  škole  r a s p i s u j e :

 

K O N K U R S
     za
prijem radnika u radni odnos

 • Nastavnik pravoslavne vjeronauke ( srednja muzička škola ) .......  4 časa, na određeno do 31.08.2024.godine, pripravnik,

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslove nastavnika ima pravo da obavlja lice koje osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj : 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15), ispunjava i uslove propisane u članu 104 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj : 41/18, 35/20, 92/20 i  55/23).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova, i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1)  ovjerenu foto - kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;
3)  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104, stav 7 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni  glasnik  Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Karađorđeva 5, 76 300 Bijeljina, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Muzičke škole "Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, dana 20.02.2024.godine, /UTORAK/, sa početkom u  10,00 časova.


Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANjAC" BIJELjINA, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – ……." OBAVEZNO NAVESTI ZA KOJE RADNO MJESTO SE KANDIDAT PRIJAVLjUJE.


***

REPUBLIKA SRPSKA

JU  Tehnička škola „Mihajlo Pupin", Bijeljina

 Račanska bb,

tel.: 055/250-386,

e-mail: [email protected]

Broj:175/24

Datum, 05.02.2024. godine

 

     Na osnovu člana 106. i 132. stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) direktor  Škole raspisuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik elektro grupe predmeta, 6 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16, 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda RS i 119/21)  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12, 80/14 i 83/15).  Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 108. stav 3. i 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i odredbi  Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični  postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.     

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 7.  Zakona o srednjem obrazovanju  i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 , 92/20 i 55/23) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.02.2024. godine u 10 časova, u prostorijama JU Tehničke škole ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS" (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).      

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana