ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 7.2.2024. године.

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 7.2.2024. године.

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 7.2.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

******

******

******

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић"

Корај, Академика М. Бегића 1, 75247 Корај

тел.: 055/666-010,

е-mail: [email protected]

Број: 51/24

Датум: 31. 01. 2024. године

 

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКА О ИСПРАВЦИ ТЕКСТА КОНКУРСА

1. У Јавном конкурсу који је објављен дана 31.01.2024. године за попуну упражњеног радног мјеста, ЈУ Основне школе „Доситеј Обрадовић ", Корај, број: 47/24 од 29. 01. 2024. године, у тексту:

•Тестирање кандидата ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе ,,Доситеј  Обрадовић",  12. 01. 2024. године у 10:00 часова.

врши се исправка датума, тако да се умјесто „12.1.2024. године" уписује датум: „12.02.2024. године".

 

Све остало је исто.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Средња стручна школа, Јања

Карађорђева  250,

телеф: 055/543-012,

е-mail: [email protected]

Број: 54/24

Датум: 02.02.2024.године.

 

На основу члана 104 и 106 Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.Гл.РС" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 53/23), члана 4 Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл.Гл.РС" број: 24/19) (Правилник о поступку), директор школе расписује:

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос

На одређено вријеме до 30.06.2023.године:

1. Наставника/цу  за предмет Практичне наставе  за куваре, један извршилац, на 8 часова наставе седмично, са искуством и положеним стручним испитом за рад у настави.

За све кандидате важи, код пријаве на конкурс да, поред општих услова из Закона о раду („Сл.гл.РС" број: 1/16,66/18, 119/21 и 112/23),  испуњавају и посебне услове из Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим  техничким и средњим стручним школама.

Поступак пријема радника извршиће се у складу са Правилником о поступку, на основу уредно, својеручно потписане и уредно достављене пријаве на конкурс уз коју се доставља и кратка биографија са личним подацима и подацима за контакт, са доказима о испуњавању општих и посебних условима.

Општи  услови:

- да је држављанин/ка  Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан/а,

- да је радно способан/а,

- да против њега/ње  није покренут кривични поступак за дјела учињена против, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања  дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога.

- да није правоснажно осуђиван/а и да се не налази у Регистру правоснажно осуђених лица за кривична дјела из претходне тачке општих услова,  

 

Посебни услови:

 • образовање/занимање: пети степен кувар-специјалиста или угоститењско-кулинараски техничар специјалиста,
 • положена педагошко-психолошка и дидактичко-методичка група предмета ако их није полагао/ла у току школовања,
 • стручни испит за рад у настави,
 • радно искуство најмање 6. мјесеци, у траженом занимању.

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати достављају:

       - биографију,

       - извод из Матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

       - увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе са додатком дипломи о просјеку оцјена, ако то није наведено у дипломи,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да је у цијелости или дјелимично ослобођен полагања стручног испита или је положио разлику испита, према Правилнику о полагању стручног испита,

- увјерење о времену проведеном у евиденцији Завода за запошљавање, као незапослено лице које тражи запослење,

- увјерење о радном искуству у занимању које се тражи у конкурсу, које треба да садржи податке о времену проведеном на раду, називу радног мјеста и потребној стручној спреми,

- увјерење суда у смислу кривичне одговорности (доставља кандидат), а увјерење из Пегистра осуђиваних лица, прибавиће школа службено,

- увјерење о радној способности, доставља само кандидат који буде примљен,

- увјерење општинског/градског органа управе о статусу члана породице, ратног војног инвалида, борца или погинулог борца Војске Републике Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске, ако је члан такве породице или је сам у статусу борца или инвалида.

Уз пријаву се достављају докази (из општих и посебних услова), као овјерене копије и неће се враћати кандидатима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су радни стаж, у потребној струци, стекли и ван школе и немају положен стручни испит, ако испуњавају  остале услове конкурса.

Ако се на конкурс не пријаве лица која испуњавају услове у погледу радног искуства, школа ће примити приправника, ако испуњава остале услове.

Школа ће на огласној табли истаћи имена кандидата који испуњавају услове конкурса.

 

Тестирање кандидата ће се обавити у понедјељак 19.02.2024.године у 12.00 часова, након чега ће се обавити и интервју са кандидатима, истог дана. У том смислу кандидати се неће посебно позивати. За кандидате, који се у заказано вријеме не одазову на овај позив, сматраће се да су одустали од пријаве.

Ранг листе  са бројем бодова, Комисија за избор ставиће на огласну површину у школи на видном мјесту.

Школа ће писменим путем  кандидате  обавјестити о извршеном избору кандидата.

Пријаве, са овјереним копијама докумената, слати на адресу ЈУ Средња стручна школа Јања, улица Бијељинска 250, 76316 Јања или лично предати у административној служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће  се разматрати.

Рок за пријаву је осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА УГЉЕВИК

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ''ФИЛИП ВИШЊИЋ''

ДОЊА ТРНОВА

Број: 71/2024.

Датум: 02. 02. 2024. год.

 

             На основу члана 125. став (1) и члана 152. став (3) тачка 16) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник Републике Српске», број: 81/2022.), директор ЈУ Основна школа ''Филип Вишњи'',  Доња Трнова  р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

 

 1. Библиотекар, са радним искуством, 14,58% радног времена на одређено вријеме, до 31. 08. 2024. године, један извршилац.

 

За наведено радно мјесто поред  општих услова утврђених  Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број: 1/2016, 66/2018. и 119/2021.) и посебних услова прописаних у члану 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022.), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број: 77/2009, 86/2010, 25/2014 и 76/2015). 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број: 81/2022.) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу за упражњено радно мјесто имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број: 81/2022.) и одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/2023.).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

д) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата Школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

ђ) да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, , што се доказује увјерењем које је кандидат дужан доставити уз пријаву на конкурс.

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (6) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/2022.) и  Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републик Српске", број: 74/2023.):

а) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

в) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

е) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

з) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

и) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ под тачком д), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно од тачке е), уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

 

Дана, 21. 02. 2024. године (сриједа) у 11:00 часова обавиће се тестирање, а у 12:00 часова истог дана обавиће се и интервју.

Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе ''Филип Вишњић'' у Доњој Трнови са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса.

Школа ће, након прегледа достављене документације, списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа ''Филип Вишњић'', Доња Трнова 76335.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина

Карађорђева 5,

тел.: 055/206-382,

е-mail: [email protected]

Датум : 05.02.2024.

Број : 169/24

 

На основу члана 106, став 1 и 132, став 3 Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број : 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), директор  школе  р а с п и с у ј е :

 

К О Н К У Р С
     за
пријем радника у радни однос

 • Наставник православне вјеронауке ( средња музичка школа ) .......  4 часа, на одређено до 31.08.2024.године, приправник,

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Послове наставника има право да обавља лице које осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске", број : 29/12, 86/13, 80/14 и 83/15), испуњава и услове прописане у члану 104 Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број : 41/18, 35/20, 92/20 и  55/23).

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова, и то:
1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,
5) да није уписан у Регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, што се доказује увјерењем из посебног регистра, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и
6) да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем које доставља кандидат уз пријаву.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:
1)  овјерену фото - копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2)  увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;
3)  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
4)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица које траже запослење. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;
5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104, став 7 Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени  гласник  Републике Српске", број: 24/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли школе – Карађорђева 5, 76 300 Бијељина, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Музичке школе "Стеван Стојановић Мокрањац" Бијељина, дана 20.02.2024.године, /УТОРАК/, са почетком у  10,00 часова.


Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.
Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.
Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ" БИЈЕЉИНА, Карађорђева 5, 76300 Бијељина, са назнаком „Комисији за пријем радника по конкурсу – ……." ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЈЕСТО СЕ КАНДИДАТ ПРИЈАВЉУЈЕ.


***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ  Техничка школа „Михајло Пупин", Бијељина

 Рачанска бб,

тел.: 055/250-386,

е-mail: [email protected]

Број:175/24

Датум, 05.02.2024. године

 

     На основу члана 106. и 132. став (3) тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) директор  Школе расписује

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Наставник електро групе предмета, 6 часова редовне наставе, приправник, на одређено вријеме до 31.08.2024. године,

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 01/16, 66/18, 91/21- Одлука Уставног суда РС и 119/21)  кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник Републике Српске" број 29/12, 80/14 и 83/15).  Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 108. став 3. и 4. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) и одредби  Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19), а који нису у супротности са Законом о средњем образовању и васпитању.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат доставља документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

 1. да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, доказује се  изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злупотребе опојних средстава,
 5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични  поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.     

Увјерења под бројем 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат доставља и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕСТЅ бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студирања није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,
 3. увјерење о положеном стручном испиту
 4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,
 5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке: о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и
 10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурс за лица са радним искуством имају и лица из члана 104. став 7.  Закона о средњем образовању  и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 , 92/20 и 55/23) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 22.02.2024. године у 10 часова, у просторијама ЈУ Техничке школе ''Михајло Пупин'' Бијељина, ул. Рачанска бб.

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса.  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима слати на адресу ЈУ Техничка школа ''Михајло Пупин'' Бијељина, Рачанска бб, са назнаком „ ПРИЈАВА НА КОНКУРС" (Навести радно мјесто за које кандидат конкурише).      

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана