JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.****

****

****

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Stevan Nemanja", Dragaljevac Gornji

Grad Bijeljina

76 323 Dragaljevac, tel.: 055/373-362, e-mail: os136Žskolers.org

Broj:1325/23

Datum:15.11.2023.

 

            Na osnovu člana 125. stav 1. i člana 152. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22), JU Osnovna škola „Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji  o b j a v lj u j e:

 

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.Nastavnik tehničkog obrazovanja ...... 9 časova, na određeno vrijeme, do povratka radniceka sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac

 

2.Nastavnik informatike ....7 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, pripravnik, 1 izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav (1)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/22), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/23) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22).

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) da se ne vodi u Registaru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da nije protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 127. stav  (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj 74/23) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj 81/22) i to:

 

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,(ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa)

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 07.12.2023. godine u 11.00 časova, nakon testa istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs, lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli škole 04.12.2023. godine.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Stevan Nemanja" Dragaljevac Gornji, 129 Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LOPARE

JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ

LOPARE

Broj: 286/23

Datum: 17.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/15, 63/20 i 64/22), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja, vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih licakoja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/23), i član 17. Statuta JU Dječiji vrtić Lopare, direktor Javne ustanove Dječiji vrtić Lopare,

r a s p i s u j e:

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neoodređeno vrijeme

 

I – Radno mjesto za koje se raspisuje konkurs:

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta  na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom  u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić Lopare, i to:

 

-Vaspitač ............... 2 izvršioca.

 

II – Opšti uslovi:

1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6.da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

III - Posebni uslovi:

-Visoka stručna sprema: najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent, i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programom za obrazovanje vaspitača,

-položen stručni ispit za rad u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu, osim za vaspitače koji su radni staž ili iskustvo stekli van predškolske ustanove u struci u trajanju od godinu dana.

-najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima vaspitača.

 

IV – Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 

1.diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,

3.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita za vaspitno-obrazovni rad ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

4.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6.uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca,

7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

V – INTERVJU

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju dana 05. 12. 2023. godine (utorak), u prostorijama Ustanove sa početkom u 12,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a  ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli Ustanove.

VI – Rok i način za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske".

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Petrana Krstić, kontakt telefon broj: 055/650-176.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, Ulica 3. Majevičke brigade 50, 75240 Lopare, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta".

***

REPUBLIKA SRPSKA

Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas"

Ugljevik

Broj: 1522/2023

Datum, 20.11.2023.godine

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018,  35/20, 92/2020, 55/2023 ), direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik engleskog jezika 1 izvršilac, 14 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

Uslovi:

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/2016, 66/2018) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/2018, 92/2020, 55/2023) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/12, 80/2014 i 83/2015), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ( „ Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 120/2020) kao i opšte uslove koji su regulisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/2019).

Postupak prijema radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/2019).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je konkurs raspisan sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom stusiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto – kopijom indeksa);
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs raspisan sa radnim iskustvom, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjeenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedemom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 •  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećemim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/2018, 92/2020 i 55/2023), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.

Pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nie osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 07.12.2023.godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati: Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karđorđeva 19,

76 330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana