ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.11.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.11.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 22.11. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.****

****

****

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ „Стеван Немања", Драгаљевац Горњи

Град Бијељина

76 323 Драгаљевац, тел.: 055/373-362, е-mail: ос136Жсколерс.орг

Број:1325/23

Датум:15.11.2023.

 

            На основу члана 125. став 1. и члана 152. став 3. Закона о основном васпитању и образовању  ( „Службени гласник Републике Српске", број 81/22), ЈУ Основна школа „Стеван Немања" Драгаљевац Горњи  о б ј а в љ у ј е:

 

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос и то:

 

1.Наставник техничког образовања ...... 9 часова, на одређено вријеме, до повратка радницека са боловања, приправник, 1 извршилац

 

2.Наставник информатике ....7 часова, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања, приправник, 1 извршилац

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

За наведена радна мјеста поред  општих услова утврђених  Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. став (1)  Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене  Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број: 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 127. став  (5) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС", број 74/23) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22).

Уз потписану пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или  Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

д) да се не води у Регистару лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа и

ђ) да није против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати су дужни да доставе  и документацију на основу које се  доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање  по критеријумима из члана 127. став  (6) Закона о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник РС", број 74/23) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању («Службени гласник РС" број 81/22) и то:

 

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,(уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса)

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Централне школе у Драгаљевцу Горњем 07.12.2023. године у 11.00 часова, након теста истог дана биће обављен и интервју са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс, листа кандидата који испуњавају услове конкурса биће истакнута на огласној табли школе 04.12.2023. године.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Стеван Немања" Драгаљевац Горњи, 129 Драгаљевац Горњи, 76323 Драгаљевац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Бијељини.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

ЛОПАРЕ

Број: 286/23

Датум: 17.11.2023. године

 

На основу члана 62. став 1. Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 79/15, 63/20 и 64/22), члана 3. Правилника о процедури пријема у радни однос и начину бодовања, васпитача, стручних сарадника, секретара, рачуновође и осталих лицакоја се примају на радно мјесто за које је прописан услов завршено високо образовање („Службени гласник Републике Српске", број: 44/23), и члан 17. Статута ЈУ Дјечији вртић Лопаре, директор Јавне установе Дјечији вртић Лопаре,

р а с п и с у ј е:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на неоодређено вријеме

 

I – Радно мјесто за које се расписује конкурс:

Расписује се конкурс за попуну упражњених радних мјеста  на неодређено вријеме са пуним радним временом  у Јавној установи Дјечији вртић Лопаре, и то:

 

-Васпитач ............... 2 извршиоца.

 

II – Општи услови:

1.да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом, издатим од цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5.да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6.да против њега није покренут кривични поступак за дјела која га чине недостојним за рад, кривична дјела учињена против слобода и права грађана, службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искоришћавања дјетета, а то се доказује увјерењем о невођењу кривичног поступка.

III - Посебни услови:

-Висока стручна спрема: најмање први циклус студијског програма или еквивалент, и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програмом за образовање васпитача,

-положен стручни испит за рад у предшколском васпитно-образовном процесу, осим за васпитаче који су радни стаж или искуство стекли ван предшколске установе у струци у трајању од годину дана.

-најмање једна (1) година радног искуства на пословима васпитача.

 

IV – Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити следећу документацију:

 

1.диплому о завршеном првом циклусу студијског програма,

2.увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад,

3.увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита за васпитно-образовни рад или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се регулише полагање стручног испита,

4.додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

6.увјерење о радном стажу издато од претходних послодаваца,

7.увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8.увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9.увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

V – ИНТЕРВЈУ

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју дана 05. 12. 2023. године (уторак), у просторијама Установе са почетком у 12,00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а  ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, биће постављен на огласној табли Установе.

VI – Рок и начин за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Завода за запошљавање и у дневном листу „Глас Српске".

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Петрана Крстић, контакт телефон број: 055/650-176.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са траженом документацијом се подносе у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић Лопаре, Улица 3. Мајевичке бригаде 50, 75240 Лопаре, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста".

***

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Јавна установа Средњошколски центар „ Михаило Петровић Алас"

Угљевик

Број: 1522/2023

Датум, 20.11.2023.године

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању ( „ Службени гласник Републике Српске, број 41/2018,  35/20, 92/2020, 55/2023 ), директор школе расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Наставник енглеског језика 1 извршилац, 14 часова, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством  и положеним стручним испитом за рад у настави

 

Услови:

Поред услова предвиђених Законом о раду ( „ Службени гласник Републике Српске", број 1/2016, 66/2018) и Законом о средњем образовању и васпитању ( „ Службени гласник Републике Српске", број 41/2018, 92/2020, 55/2023) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним школама ( „ Службени гласник Републике Српске", број 29/12, 80/2014 и 83/2015), Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији ( „ Службени гласник  Републике Српске", број 120/2020) као и опште услове који су регулисани Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ( „ Службени гласник Републике Српске", број 24/2019).

Поступак пријема радника биће обављен у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ( „ Службени гласник Републике Српске", број 24/2019).

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 • Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 • Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета за наставника који у току студија није положио наведену групу предмета;
 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави уколико је конкурс расписан са радним искуством  и положеним стручним испитом;
 • Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 • Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током стусирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ( Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фото – копијом индекса);
 • Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс расписан са радним искуством, које треба да садржи податке: о врсти посла, степену стручне спреме и дужини радног стажа по врстама посла;
 • Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;
 • Увјерење о држављанству;
 • Увјеење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;
 • Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведемом на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
 •  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида;
 • Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећемим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању ( „ Службени гласник Републике Српске", број 41/2018, 92/2020 и 55/2023), испуњавали услове у погледу профила и наставника.

Право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе ( не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да ние осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 07.12.2023.године у 10 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих документа и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу: Јавна установа Средњошколски центар „ Михаило Петровић Алас" Угљевик, Карђорђева 19,

76 330 Угљевик, са назнаком „ За конкурс".

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана