JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

**********

Bawariamed d.o.o. sa sjedištem u Banja Luci se bavi prodajom i servisiranjem medicinske opreme i aparata. Trenutno smo zastupnici više od 20 svjetskih renomiranih preoizvođača medicinskih aparata i opreme.

 

Raspisujemo konkurs za radnu poziciju:

 

MAGACIONER -  (1 izvršilac) BANjA LUKA

 

Uslovi za kandidata:

- SSS

- poznavanje opšteg rada na računaru

- Razvijen osjećaj za odgovornost, orijentisanost na rezultate, samostalnost u radu kao i ozbiljnost i urednost u pristupu radnim zadacima

- Znanje engleskog jezika (govorno i pisano)

- Dobre organizacione sposobnosti

-Pogodnosti:

- Rad u uspješnom radnom okruženju

- Stalni radni odnos i stimulativna primanja

Mogućnost napredovanja u skladu sa postignutim rezultatima

 

CV slati na e mail adresu: [email protected]

Rok za prijavu: 04.03.2024.

***

JU Poljoprivredna škola Banjaluka

Knjaza Miloša br. 9

78 000 Banjaluka

 

Na osnovu člana 132. stav 2. tačka 13. i člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS", br: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Odluke direktorra o raspisivanju Konkursa, br: 63/24 od 13. 2. 2024. godine i Saglasnosti predsjednika Aktiva diretora srednjih škola regije Banjaluka od 12. 2. 2024. godine (u 14.32 časa) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS", br: 24/19), direktor JU Poljoprivredne škole Banjaluka  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Profesor stručno – teorijske nastave, diplomirani inženjer poljoprivrede, opšti smjer, 1 izvršilac, puna nastavna norma na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnom ispitom za rad u nastavi,

Profesor fizike, 1 izvršilac, nepuna nastavna norma (8 časova redovne nastave) na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom,

Računovođa, 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS", br: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda RS, 119/21 i 112/23) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS", br: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS", br: 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS", br: 24/19).

 

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa, kratka biografija i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijsog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško - psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško - psihološku i didaktičko - metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (za radno mjesto pod brojem 1),

5. odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (za radno mjesto po brojem 3),

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

8. uvjerenje o državljanstvu,

9. uvjerenje suda da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga koje nije starije od  šest mjeseci,

10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 7. 3. 2024. godine u 10.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Poljoprivredna škola Banjaluka, ul. Knjaza Miloša br. 9, 78 000 Banjaluka sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto ________".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

 

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Sl.glasnik Republike Srpske", broj 97/16), člana 67.  Statuta Grada Banja Luka („Sl.glasnik Grada Banja Luka", br. 14/18, 09/19)  člana 5. stav 2. tačka 1., člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Sl.glasnik Republike Srpske", broj 42/17), gradonačelnik Grada Banja Luka, raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi Grada Banja Luka

I

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenje za opštu upravu:

Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene ................ 1 izvršilac

Stručni saradnik  - matičar u Prijemnoj kancelariji .................. 1 izvršilac

Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice .................................. 1 izvršilac  u Odjeljenje za prostorno uređenje:

Samostalni stručni saradnik za dokumentaciju za poslove iz oblasti prostornog planiranja .......................................................... 2 izvršioca

u Odjeljenje za finansije:

Samostalni stručni saradnik za praćenje prihoda ...................... 1 izvršilac

u Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu:

   Samostalni stručni saradnik za boračko-

invalidsku zaštitu ..........................  2 izvršioca

u Odjeljenje za komunalne poslove:

Stručni saradnik za komunalnu opremu, javnu higijenu i zoo higijenu...1 izvršilac

Viši stručni saradnik za zaštitu životne sredine i javnu higijenu....1 izvršilac

u Odjeljenje za društvene djelatnosti:

Samostalni stručni saradnik za  programske aktivnosti u Domu omladine ............................................................... 1 izvršilac

u Odsjeku za međunarodnu saradnju i projekte:

Samostalni stručni saradnik za pripremu projekata ............1 izvršilac.

 

u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj:

Samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika ........... 1 izvršilac.

  

           U Gradsku upravu Grada Banja Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

 u Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

Radnik za izvršenja .................................................................................1 izvršilac

       u Kabinetu gradonačelnika:

Referent za tehničke i opšte poslove

u Kabinetu gradonačelnika ......................................................... 1 izvršilac

            u Službu za zajedničke poslove:

Čistač  ................................................................ 1 izvršilac.

                                                       

                                                II  - Opšti uslovi

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 • da je državljanin RS, odnosno BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

                                               III   - Posebni uslovi  

                    Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene, su:

SSS – srednja škola (IV);

 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi.
 • Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik – matičar u Prijemnoj kancelariji, su:
 • SSS – srednja škola ekonomskog ili pravnog smjera, ili gimnazija opšteg smjera ili društvenog smjera (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi,
 • položen poseban stručni ispit za matičara.
 • Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:
 • SSS – srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen stručni ispit za rad u upravi.

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za dokumentaciju za poslove iz oblasti prostornog planiranja, su:

 • VSS – prostorni planer ili dipl. geograf (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za praćenje prihoda, su:

VSS – dipl.ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za boračko- invalidsku zaštitu , su:

VSS – dipl.pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Stručni saradnik za komunalnu opremu, javnu higijenu i zoo higijenu, su:

 • SSS – srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije,
 • položen stručni ispit za rad u upravi.

Posebni uslovi koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Viši stručni saradnik za zaštitu životne sredine i javnu higijenu,  su:

 • VSS – smjer poljoprivreda ili sanitarno inženjerstvo (prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za programske aktivnosti u Domu omladine, su:

 • VSS – fakultet društvenog smjera, humanističke nauke, obrazovni ili tehnički smjer (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije,
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za pripremu projekata, su:

VSS - fakultet  društvenog, tehničkog ili pravnog smjera ili engleski jezik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije;
 • aktivno poznavanje engleskog ili aktivno poznavanje njemačkog jezika;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za za registar preduzetnika, su:

  • VSS - ekonomski fakultet, pravni fakultet, društveni ili prirodno matematički fakultet (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);
 • položen stručni ispit za rad u upravi;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Radnik za izvršenja, su:

 • SSS – srednja škola (IV);
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Referent za tehničke i opšte poslove u Kabinetu gradonačelnika, su:

 • VSS – fakultet društvenog smjera ili obrazovnog smjera (prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS);
 • poznavanje rada na računaru;
 • položen vozački ispit „B" kategorije;
 • jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Čistač, su:

PK – osmogodišnja škola

         Kandidati koji konkurišu na radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit za rad u upravi, a koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

                     IV - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banja Luka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banja Luka.

Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 

diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 13);

svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 7 i 12);

svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem 14)

uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15) (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 i 11);

isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13);

isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13);

izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B" kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 4, 7, 9, 10, 11, 12 i 13);

izjavu ili ispravu o aktivnom  poznavanju engleskog ili njemačkog jezika (za radno mjesto pod rednim brojem 10).

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

-potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

-uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

-pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 

      Kao dokaz o aktivnom poznavanju engleskog ili njemačkog jezika kandidat može da dostavi:

-  uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave prenošenjem znanja stranih jezika, bez obzira na to da li se nalaze u Republici Srpskoj ili izvan nje; svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole (o provjeri znanja jezika, odnosno da je položen predmet stranog jezika); diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa znanjem stranog jezika (npr. profesora jezika, prevodioca i sl.); uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), te druga isprava fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno da su položeni ispiti stranih jezika; diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog znanja, odnosno isprava o završenoj srednjoj stručnoj spremi na osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je školovanje u cijelosti ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

    Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.  

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

                                                                           V

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno uvjerenje o posebnoj psihofizičkoj sposobnosti (za radno mjesto pod rednim brojem 4) kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (iz tačke 5. podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, u cilju ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

                                                                      VI

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Nataša Dimitrijević, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-563.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 134/11, 09/12, 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.                                                                                     

VII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici Grada Banja Luka.

Univerzitet u Banjoj Luci

***

Na osnovu člana 142. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

     Ia Za uže naučne oblasti:

Arhitektonsko projektovanje - 1 izvršilac

Montažne tehnologije i održavanje – 1 izvršilac

Urgentna medicina*– 1 izvršilac

Hirurgija* - 1 izvršilac

Poslovno pravo i pravo društava - 1 izvršilac

Biohemijsko inženjerstvo - 1 izvršilac

Specijalno fizičko obrazovanje - 1 izvršilac

Organizacija i poslovi policije - 1 izvršilac

 

II ZA IZBOR SARADNIKA:

IIa Za uže naučne oblasti:

Računarske nauke* – 2 izvršioca

Fizička hemija – 1 izvršilac

 

      Ib Za uže umjetničke oblasti:

Snimanje (nastavni predmeti: Kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kamera 1, 2; Kamera; Fotografija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Fotografija 1, 2, 3, 4; Fotografija 1, 2; Primijenjena fotografija; Kamera I, II; III; IV; Fotografija I, II, III, IV) - 1 izvršilac

Reprodukcija muzike (nastavni predmeti: Violina 1-8; Orkestarske dionice i čitanje s lista 1-6; Metodika violine 1-4; Analiza interpretacije 1-2; Violina I-II; Metodika violine I - II; Istorija izvođenja I - II) - 1 izvršilac

 

Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

da je državljanin RS ili BiH;

da je stariji od osamnaest (18) godina;

da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

izvod iz matične knjige rođenih;

uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1     Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20) i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20).

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:

ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem IIa:

ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra, mastera iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

kratku bio kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

grafiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:

Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „3. Urgentna medicina*  - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Hirurgija*- 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem „1. Računarske nauke*- 2 izvršioca", sa jednim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana, a sa drugim kandidatom zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

 

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 84/14 i 38/17).

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Pod rednim brojevima 1. i 2. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 1. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 2. MAŠINSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojevima 3. i 4. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 5. PRAVNOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 6. TEHNOLOŠKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojevima 7. i 8. FAKULTETU BEZBJEDNOSNIH NAUKA, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, Banja Luka.

 

ZA IZBOR SARADNIKA:

Pod rednim brojem 1. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,

Pod rednim brojem 2. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka.

***

KRAJINA OSIGURANjE" A.D. BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 56. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-478-1/22  br. 02-930-1/22 , 02-1896/22,02-1473-1/23), te ukazane potrebe, direktor Društva raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

I radno mjesto u

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

 

Šef Službe računovodstva .........................................................1 izvršilac

 

Saradnik za knjigovodstvene poslove .........................................1 izvršilac

 

 

II radno mjesto u

SLUŽBA ZA PRODAJU OSIGURANjA

Odjeljenje podrške osiguranju

 

Saradnik za tarifiranje i kontrolu  polisa .............................1 izvršilac

 

Mjesto rada : Banja Luka

III OPŠTI USLOVI za radna mjesta pod I  i II

 

da je lice starije od 18 godina

da je državljanin RS/BIH

da ima opštu zdravstvenu sposbnost

 

IV POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod I redni broj 1. potrebno je da lice ima :

najmanje VI stepen stručne spreme ekonomske struke

najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

posjedovanje licence certifikovanog računovođe

poznavanje rada na računaru (MS Office paket - Microsoft Word, Microsoft Excel)

poznavanje rada u knjigovodstvenim  programima  i programima za elektronsku poštu

 

Za radno mjesto pod I redni broj 2. potrebno je da lice ima:

najmanje IV  stepen stručne spreme ekonomske struke

poznavanje rada na računaru (MS Office paket - Microsoft Word, Microsoft Excel)

poznavanje rada u knjigovodstvenim  programima  i programima za elektronsku poštu sa  ili bez radnog iskustva

 

Za radno mjesto pod II redni broj 3. potrebno je da lice ima:

najmanje IV  stepen stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke

poznavanje rada na računaru (MS Office paket - Microsoft Word, Microsoft Excel)

poznavanje rada u knjigovodstvenim  programima  i programima za elektronsku poštu

sa ili bez radnog iskustva

 

V OSTALI USLOVI

Pored opštih i posebnih uslova kandidati bi trebalo da posjeduju izuzetnu razvijene komunikacijske  i organizacione sposobnosti, spremnost  rada u timu, individualna inicijativa, sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti, afiniteti za nove trendove u okviru registrovane djelatnosti, usavršavanje i obučavanje, visok nivo radne etike.

 

VI PRIJAVA NA KONKURS

Kandidati su dužni radi  prijave na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Biografiju (CV)  i propratno pismo u kojim su kandidati obavezni navesti sve tačne lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačost ovih podataka kandidati potvrđuju svojim potpisom

Kao dokaz stručne spreme potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju certifikata – licence računovođe

Izvod iz matične knjige rođenih

Fotokopiju lične karte

 

Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, Braće Pantić br. 2, 78000 BANjA LUKA, kao i na e-mail adresu: [email protected]   u roku od 15 dana od dana objave Konkursa.

 

Objava Konkursa će se vršiti putem JU Zavod za zapošljavanje RS Filijala Banja Luka.

***

„STEFANOTIS" s.p. Banja Luka

KNjAZA MILOŠA 77

78000 Banja Luka

RASPISUJE OGLAS ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME

 

CVJEĆAR..................................................1 IZVRŠILAC

 

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 065/376-698.

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

 

VIGMELT  d.o.o. Banja Luka

Preduzeće za proizvodnju i promet pogonske tehnike i opreme

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.132

 tel/00387 51 438 589, faks 437 731

 

raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

 

Mašinski tehničar/ Mašinski inžinjer

 

Potrebna znanja i vještine:

•        Poznavanje rada u programu, SolidWorks (Sheet Metal), AutoCAD,

•        elementarno poznavanje engleskog jezika,

•        fokusiranost na strategiju i ciljeve,

•        kreativnost, timski rad, komunikativnost,

•        strpljivost i istrajnost,

•        dobro planiranje i organizacija

 

Prijave se mogu slati na [email protected]

Oglas je otvoren do 14.03.2024. godine.

***

GIZMO DOO BANjA LUKA

Ul. Srpskih Pilota br.1

78000 Banja Luka

raspisuje

O G L A S

 

VOZAČ-DOSTAVLjAČ ............................................   2 IZVRŠIOCA

Uslovi rada:

-KV ili SSS

-položen vozački ispit B kategorije

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada: Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/046-462

Oglas otvoren do 13.03.2024. godine.

***

„DACA I ANA" s.p.

Miloša Obilića 39

78000 Banja Luka

 

RASPISUJE OGLAS ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME

 

TRGOVAC (Ž) .................................................................1 izvršilac

 

-rad u trgovini mješovite robe

 

Zainteresovani kandidati mogu da se javljaju na broj telefona 065/582-413.

 

Oglas otvoren do 29.02.2024. godine.

 

JU OŠ „Ivo Andrić"  Banja Luka

 Branka Radičevića 16

 tel.: 051/213-196, 051/213-199, e-mail: [email protected]

***

V.d. direktor Javne ustanove Osnovna škola "Ivo Andrić" Banja Luka na osnovu člana 54., 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i Odluke v.d. direktora o raspisivanju konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta, broj: 98/24 od 19.2.2024. godine, raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 

Voditelj produženog boravka, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac;

Nastavnik biologije, nepuno radno vrijeme – 4 časa, na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;

 

Nastavnik fizike, nepuno radno vrijeme – 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18, 119/21 i 112/23) kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), dok kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. pored navedenih uslova, treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 54. stav. 1. tačka 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22). Kandidati za navedena radna mjesta dužni su da ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 • da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 • da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od strane certifikovana zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog intergriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti.
 • Uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 • Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabrane kandidate Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/23):

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalno vaspitno-obrazovni rad;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi; 
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca koje treba da sadrži podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla; 
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

 

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. posebni uslovi konkursa, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa. Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, iz tačke 7. posebni uslovi konkursa, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitnju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, test će se obaviti u srijedu, 6.3.2024. godine sa početkom u 8:00 časova, dok će se intervju obaviti nakon testiranja u prostorijama škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranici škole (www.osivoandric.org) najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Ivo Andrić'' Banja Luka; Branka Radičevića 16, 78000 Banja Luka sa naznakom "za konkurs ".

***

Poreska uprava Republike Srpske

 Trg Republike Srpske broj 8

78000 Banja Luka

 

Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 

                Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:

 Tri (3) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka;

 Dva (2) pripravnika sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne spreme), koji   će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka;

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH,

-  da je stariji od 18 godina,

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

    Posebni uslovi za prijem pripravnika pod rednim brojem:

1.1 - Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova),

1.2  Završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme;

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi, prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca Prijave na javni konkurs (Tačka V).

Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci, za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično, ili putem pošte, na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs", koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o traženoj školskoj spremi.

 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

05.04.2024. godine (petak) u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

   Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

                     Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

          Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

JU OŠ „Zmaj Jova Jovanović'', Banja Luka

Branka Zagorca br.1

78000 Banja Luka

tel.: 051/431-770; 461-724,

e-mail: [email protected]

 

      Na osnovu člana  152. Stav (3) tačka 16 a u vezi sa članom  125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18, 26/19 i 74/23) , direktor Javne ustanove Osnovna škola "Zmaj Jova Jovanović" Banja Luka raspisuje

  

K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

        Nastavnik/profesor razredne nastave – pripravnika na neodređeno radno vrijeme, 1 izvršilac;

        Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18,26/19 i 74/23) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

    Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

    Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

    Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog

odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18, 26/19 i 74/23):

 

Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovvarajućoj oblasti;

Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta dana 04.03.2024. godine u 10.00  časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

        Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

       Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

       Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Zmaj Jova Jovanović'' ul.Branka Zagorca br.1, 78000 Banja Luka sa naznakom "za konkurs".

***

JU  TEHNOLOŠKA ŠKOLA BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj 41/18,35/20,92/20,55/23), odredaba Statuta i Pravilnika o radu škole, direktor JU Tehnološka škola  Banja Luka raspisuje :

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik praktične nastave za zanimanje Frizer, 1 izvršilac, 12 časova, V stepen stručne spreme, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, najduže do 60 dana odnosno  do  povratka radnika s bolovanja -  lice sa radnim iskustvom.

2. Koordinator praktične nastave za zanimanja, Kozmetički tehničar, Grafički tehničar, Frizer, Fotograf, 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno – do povratka radnika sa bolovanja – lice sa radnim iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za  prijem  (Službeni glasnik RS, broj 24/19.)  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih  Zakonom o radu , treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane   Zakonom  o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj 41/18,35/20 i 92/20)  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS", broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 

- Diplomu o završenom V stepenu stručne spreme (odnosi se na radn mjesto pod rb. 1).
 -Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent (odnosi se na radn mjesto pod rb. 2),
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, dostavlja kandidat  koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u školi ili Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

 (  Dostavljaju  kandidati pod tačkama gdje se traži radno iskustvo )

 -Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu

-Uvjerenje od nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut  postupak za krivična djela učinjena protivdostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (koje nije starije od 6 mjeseci),
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi koja se traži konkursom ,a koja traže zaposlenje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen ;

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  za  kandidate  za koje  se konkursom traži radno iskustvo (dostavljaju lica koja konkurišu  za radna mjesta sa radnim iskustvom). Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
1) vrsta posla;
2)  stepen stručne spreme;
3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaknuti na oglasnu tablu škole u roku utvrđenom Pravilnikom.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 7 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se  dana 05.03.2024.godine sa početkom u 10:00,  časova u prostorijama škole.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da li je lice osuđivano  pravosnažnom presudom za kriivična djela učinjena protiv službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, sekskualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave na konkurs  sa potrebnom dokumentacijom slati u zapečaćenoj koverti na adresu JU Tehnološka škola Banja Luka,  Pilanska bb   Banja Luka ili u Sekretarijat škole – lično. Potrebno je naznačiti za koje se radno mjesto konkuriše.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama " Glas Srpske".

Po završenom izboru svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU Ekonomska škola Banja Luka

 Kralja Alfonsa DžIII/34

78000 Banja Luka

 

Na osnovu člana 106. stav 1)  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), direktor  JU Ekonomska škola Banja Luka raspisuje:

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto profesora

OPIS RADNOG MJESTA

PROFESOR NjEMAČKOG JEZIKA – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, 1 izvršilac sa iskustvom – puna norma.

Uslovi: profesor njemačkog jezika i književnosti i diplomirani filolog - germanista.

PROFESOR FIZIČKOG VASPITANjA - na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, 1 izvršilac sa iskustvom – puna norma.

Uslovi: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta i profesor fizičke kulture.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS", broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kruterijuma za prijem („Službeni glasnik RS", broj: 24/19).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

      2)  stepen stručne spreme;

            3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  7.3.2024. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banja Luka, Kralja Alfonsa DžIII/34, Banja Luka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BANjA LUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

Tel. 051/465-188

 

Na osnovu člana 125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23),  direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Petar Petrović Njegoš " Banja Luka  raspisuje:

K O N K U R S

za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor osnova informatike, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske 91/21 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS" br. 81/22 ) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Sl.glasnik RS „br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi  („Službeni glasnik RS" broj 74/23).

Pravo učešća na Konkursu  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS „ br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske"  br. 81/22)  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkursu su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu ( da nije starije od šest mjeseci).

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad  u školi te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. uvjerenje da se kandidat ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrbe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje dostavnja kandidat ( da nije starije od šest mjeseci).

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom i naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 114. i 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Sl.glasnik RS."br. 81/22 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske"  broj 74/23):

 • diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno- obrazovni rad;
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa).
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (izuzetno ukoliko kandidat ne može pribaviti navedeni dokument dostavlja kopiju radne knjižice).
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. testiranje će se obaviti 04.03.2024. godine sa početkom u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 28, 78000 Banja  Luka, sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „Sveti Sava" Dubrave

Dubrave bb.

78411 Dubrave

tel.: 051/860-551,

e-mail: [email protected]

 

KONKURS ZA NASTAVNIKA TEHNIČKOG OBRAZOVANjA

( jedan izvršilac, nepuna norma – 11 nastavnih časova, na neodređeno vrijeme,

sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom )

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu  su:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca. 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti u prostorijama centralne škole u Dubravama dana 06.03.2024. godine sa početkom u 1000 časova, a intervjuu od 1200 časova istog dana.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona ( po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE" Banja Luka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

 

Adresa škole je:  JU  Osnovna škola „Sveti Sava" Dubrave

Dubrave b.b.  78 411  Dubrave, grad Gradiška

sa naznakom – „Prijava na konkurs, ne otvarati"

***

JU OŠ „Kozarska djeca" Gradiška

Srpski bedem 95/17

78400 Gradiška

 

Na osnovu člana 125. i člana 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske", broj:81/22) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata i osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23) direktor ustanove   r a s p i s u j e  

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

     -Nastavnik tehničkog obrazovanja-1 izvršilac, sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, 33,33 % od punog radnog vremena.

 

 Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1.Da je državljanin RS i B i H ;

2.Da je stariji od 18 godina ;

3.Da je radno sposoban ;

4.Da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u

 školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ;

5.Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i

iskorištavanja djece i

6.Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene

 dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Posebni uslovi :

          -Nastavnik tehničkog obrazovanja - Završen prvi ciklus  studijskog programa i ostvarenih  najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, u trajanju od najmanje tri godine i stručno zvanje profesor tehničkog obrazovanja ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je tehničko obrazovanje samostalan ili ravnopravan predmet ili drugo zvanje propisano članom 3. tačka p) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača   , odnosno visoka  stručna sprema i položen stručni ispit  za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu.

                      

       Smatraće se da ispunjavaju uslove i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci a nemaju položen stručni ispit,kao i kandidati koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove,te kandidati koji su po ranije  važećim  propisima ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme .

 

      Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs ,pored adrese i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (koje neće biti vraćane)sljedećih dokumenata:

    1.   Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;

2.    Izvod iz matične knjige rođenih sa neograničenim rokom važenja ili ovjerena kopija važeće lične karte ne starija od 6 mjeseci ;

             3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti izdato od certifikovane zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci i koje  dostavlja samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa;

               4.  Uvjerenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan (opšti uslovi ,tačka 4.) i uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece(opšti uslovi tačka 5.) ,pribaviće škola za kandidata koji bude izabran putem javnog konkursa,a prije zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je kandidat rođen na teritoriji RS ili u inostranstvu. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat , a prije zasnivanja radnog odnosa;

               5.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ne starije od 6 mjeseci;

               6.   Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diploma stečena nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

               7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena( izuzetno,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa);

               8.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu ;

               9.   Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja tražene stručne spreme(računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom);

               10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke

o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla– izuzetno,ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje dostavlja ovjerenu kopiju radne knjižice;

               11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

 zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

               12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

 zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

               13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku

zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.         

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane,a smatraće se da je kandidat odustao od  prijave ukoliko se  ne odazove na test ili intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici škole dana 1.3.2024. do  17.00 časova.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  biće obavljeni  u utorak   5.3.2024. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama  škole.Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju .

Konkurs  ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

JU  MUZIČKA  ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ"  PRNjAVOR

Vladike Platona br.27  

78430 Prnjavor, 

tel.-faks:051/660-167

E-mail: [email protected]  

 

   Na osnovu članova 104.,106. i 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik RS" br: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) i članova 125., 127. i 152. stav 3. tačka 16. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju („Službeni Glasnik RS" br: 81/22), direktor JU  Muzičke škole „ Konstantin Babić" Prnjavor,   raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih  radnih  mjesta:

 

 • Nastavnik teoretske grupe predmeta -24 časa nastave (solfeđo 13 časova + hor 10 časova + sviranje horskih partitura 1 čas), na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 10.03.2025.godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Nastavnik solfeđa  -24 časa nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika  sa bolovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Nastavnik klavira - 12 časova nastave (klavir 7 časova + uporedni klavir 5 časova), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s funkcije, a najkasnije do 31.08.2024.g., 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Nastavnik klavira -24 časa nastave, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2023/2024 godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Nastavnik gitare -24 časa nastave (gitara 20 časova+ kamerna muzika 2 časa+ čitanje s lista 2 časa), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 19.04.2024.godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 • Nastavnik psihologije - 1 čas nastave, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2023/2024 godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

   Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS" broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21, 112/23), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni Glasnik RS" broj:81/22), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni Glasnik  RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i stručnim školama („Službeni Glasnik RS" broj: 29/12, 80/14, 83/15)  i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik RS" broj: 24/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" broj: 81/22) i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   
Uvjerenja pod brojem 4.i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske",a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti  u čevtrtak 07.03.2024. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Konstantin Babić" Prnjavor.  Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na  konkurs. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično svakog radnog dana od 08-13,00 časova  ili poslati poštom na adresu:

   JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR

   VLADIKE PLATONA BR.27

   78 430 PRNjAVOR

    SA NAZNAKOM – PRIJAVA NA KONKURS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

***

JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić" Prnjavor

Rade Vranješević br.1

78430 Prnjavor

[email protected]

 

Na osnovu člana 106. stav 1.  i člana 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju "Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) direktor                         r a s p i s u j e:

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

-Profesor matematike - puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi- 1 izvršilac

-Profesor mašinske grupe predmeta – puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

 

Napomena: Ukoliko se na konkurs za profesora metematike i mašinske grupe predmeta ne javi nijedan kandidat sa položenim stručnim ispitom za rad u nastavi škola će razmatrati i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 01/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1.  2. i 3.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19) i članom 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 29/12, 80/14, 83/15).

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19).

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

 • uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga ( ne starije od 3 mjeseca),
 • ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi 
 • uvjerenje da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla
 • uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,  i uvjerenje da se ne vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece  Škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju 05.03.2024. godine u prostorijama JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić" Prnjavor,  sa početkom u  12.00 časova.

Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić" Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor.        

                  ***

JU OŠ „Petar Kočić" Šibovska

78433 Šibovska

tel.:051684122,

e-mail: [email protected]    

 

Na osnovu člana 125. stav 1.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22)    direktor škole, r a s p i s u j e

KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

na radno mjesto nastavnika/profesora  matematike  , 16 časova redovne nastave  - na određeno do povratka radnika sa bolovanja,

na radno mjesto nastavnika/profesora osnova informatike , 4 časa redovne nastave- na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Napomena:

 Za upražnjeno radno mjesto ,ovim Konkursom , u radni odnos  primaju se  lica sa radnim iskustvom, (najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad  u vaspitno –obrazovnom  procesu, a ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa položenim  stručnim ispitom, primaće se i lice bez radnog  iskustva).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22)   

   

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o

   državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izavršenog

    izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene užnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog

nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
            6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog

nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem".  stava 1. tačka 4 i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 74/23).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske" .

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će okačiti na oglasnu tablu škole nakon pregleda dokumentacije.

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave vrijeme testiranja i intervjua će se obaviti uponedeljak , 04.03.2024.godine u prostorijama škole u Šibovskoj sa početkom u 12:00 časova.                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu : JU OŠ „Petar Kočić"78433 Šibovska.

Napomena: „ Za konkurs   , ".

Ukoliko se na Konkurs ne prijave lica sa položenim stručnim ispitom, škola će razmatrati i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

***

JU OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ" MRKONjIĆ GRAD

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

Nastavnik fizike - 6 časova, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u  školskoj 2023/24. godine, 1 izvršilac;

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove iz člana 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:  77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:  74/23).

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

 • da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 • Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla (za lica sa iskustvom);
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme; 
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U izuzetnim slučajevima,  ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 6. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

       Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

            Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).
         

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa, obaviće se u prostorijama Škole  u utorak, 05.03.2024. godine sa početkom u 10.00 časova.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu Škole:

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić"

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

***

JU OŠ „Nemanja Vlatković" Šipovo

Omladinska 1

70270 Šipovo tel.: 050 371 407,

e-mail: [email protected]

 

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske",  broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), direktor JU OŠ „Nemanja Vlatković" Šipovo, raspisuje

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Nastavnik hemije, 18 časova sedmično ( 14 časova  u Centralnoj školi i 4  časa u PO Pljeva),  na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa  bolovanja lice sa radnim iskustvom i polože stručnim ispitom  ................................................. 1 izvršilac,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 , 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/23)  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a što podrazumijeva:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da doostavikandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne moće pribaviti dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj  školi ,

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,   

9.  Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepen stručnre spreme i zvanje,  te dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od predhodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.       

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu  imaju lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci  ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22)  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 198. Zakona.

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola  će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene  dokumentacije, škola će  postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/23).

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 07.03.2024. godine  sa početkom u  12.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu  JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković" Šipovo, Omladinska 1,  70270 Šipovo,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom  "za konkurs".

***

JU OŠ „Desanka Maksimović", Gornji Ribnik

Rade Jovanića 38

78000 Banja Luka

tel.: 050/431-017, 431-475,

e-mail: [email protected]

 

          Na osnovu člana 125. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske"broj 81/22), direktor škole  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2023/2024.godini

Profesor tehničkog obrazovanja ..................................... 3 časa, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbljani ,položen stručni ispit,do kraja školske 2023/24 godine;,

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj ( 81/22)  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)    

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 76/15)

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  04.marta  2024.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

OPŠTINA RIBNIK

Centar za socijalni rad Ribnik

Previja br.4

79287 Donja Previja

tel/faks :050/490-224; 050/490-225

 

          Na osnovu člana 20. Statuta JU „Centar za socijalni rad" Ribnik (broj: 01-1/18 i 01-111-1-12/20), člana 4. Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad" Ribnik (broj: 01-051.06-2/22, 01-051.06-2-1/22 i 01-051.06-2-2/22), i člana 16. i 18a  Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad" Ribnik

(broj: 01-051.06-1/21, 01-051.06-1-3/21), direktor JU „Centar za socijalni rad" Ribnik,

 R A S P I S U J E:

J A V N I   K O N K U R S

za prijem radnika na neodeđeno u JU „Centar za socijalni rad" Ribnik

 

          I – Direktor  JU „Centar za socijalni rad" Ribnik raspisuje Javni konkurs:

1. za prijem stručnog radnika u JU „Centar za socijalni rad" Ribnik na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1.1 Viši stručni saradnik za istraživanja, analizu, saradnju sa NVO/VLADINIM sektorom i medijima ................................................ 1 izvršilac

i

2. za prijem stručnog radnika u JU „Centar za socijalni rad" Ribnik na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

2.1 Viši stručni saradnik za poslove socijalne i porodične zaštite ...........1  izvršilac.

 

III – Opšti uslovi:

da je državljanin RS, odnosno BiH,

da je stariji od 18 godine,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci,

da se ne vodi  krivični postupak.

 

IV- Posebni uslovi:

za kandidata pod tačkom 1.1.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema prvog ciklusa  u trajanju od najmanje tri a najviše  četiri godine  i vrednuje se sa 180 odnosno  240 ECTS bodova, sljedećeg zanimanja: diplomirani sociolog,

radno iskustvo:  najmanje jedna  godina radnog iskustva u struci,

stručni ispit: položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite,

ostali uslovi : poznavanje rada na računaru.

za kandidata pod tačkom 2.1.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema  prvog ciklusa u trajanju od  od najmanje tri, a najviše četiri godine  i vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, sljedećeg zanimanja: diplomirani socijalni radnik,

Radno iskustvo: najmanje  jedna godina radnog iskustva u struci,

Stručni ispit: položen stručni ispit  za rad u oblasti socijalne zaštite,

Ostali uslovi: poznavanje rada na računaru.

V- Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze  o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:

 • biografiju o kandidatu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ovjerenu kopiju diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • uvjerenje  o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju nakon okončanja izborne procedure.

JU„Centar za socijalni rad" Ribnik će prilikom prijema u radni odnos zatražiti od nadležnog organa za vođenje Registra podatak da li je to lice upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama ne starija od 6 mjeseci.

VI- Intervju

Konkursni postupak će sprovesti Komisija za prijem radnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII- Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII- Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU „Centar za socijalni rad"Ribnik, Previja br.4, 79287 Donja Previja, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana