JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** *** **

*** ** **

** ** ***

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” DOBOJ

HILENDARSKA 2

74 000 DOBOJ

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

1.   Profesor matematike, 1 izvršilac, 18 časova, puna norma , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Osim opštih uslova predviđenim Zakonom o radu (Službeni glasnik RS 1/16), kandidati treba da ispunjavahu i  posebne  uslova predviđene članom 104. stav1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), i Pravilnikom o vrstama stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ,kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin RS ili BiH,  a to dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvod iz matične knjige rođenih ili foto kopijom  lične karte

3. da je radno sposoban ,a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti  starije od 6 mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat,nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, a dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to:

1.Ovjerene fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocijeni tokom školovanja,ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

3. uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoji didaktičkoj- medodičkoj grupi predmeta,koji je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku  i didaktičko –metodičku grupu predmeta

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

5. uvjerenjeda se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

6. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene oglasom,izdato od strane poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen  a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca ili borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike srpske, ako se o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7 i 8 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na radno mjesto pod rednim brojem 1 ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,škola zadržava pravo da primi radnika bez radnog iskustva.

Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene fotokopije na adresu škole i neće se vraćati kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu i broj telefona.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen dana 21.05.2024.godine (utorak) u prostorijama škole sa početkom u 10 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole ,najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se kandidati neće posebno pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu  Glasu Srpske. 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Gimnazija „Jovan Dučić” Doboj, Hilendarska 2, sa naznakom „Prijava na konkurs”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” TESLIĆ

SVETOG SAVE 78

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

1.   Sekretar škole, diplomirani pravnik,  1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 30.09.2024. godine,

 

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)  da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  

Za navedena radna mjesta pod brojevima 1 traži se radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu na konkurs (sa potpisom i kontakt telefonom) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a to je:       

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu pravnog fakulteta i  ostvarenih 240 ECTS bodova.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Svi dokumenti koje kandidat dostavlja  uz prijavu  moraju biti original ili ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće  razmatrati. Testiranje i intervju sa  kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se prema sljedećem rasporedu:

 

-     ponedeljak, 13.05.2024. godine sa početkom u 13:00 časova.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Teslić, Svetog Save 78, 74270 Teslić, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA  JU OŠ ''DOSITEJ OBRADOVĆ''

BLATNICA,TESLIĆ

 

I - PREDMET

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Dositej Obradović” Blatnica ,Teslić, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović “ Blatnica,Teslić.

II - OPIS POSLOVA

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odobru i ministru.

III - MANDAT

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog  kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

IV - STATUS

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladau sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima,Statutom Ju Osnovne škole „Dositej Obradović” Blatnica, Teslić te Pravilnikom o radu.

V - USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović” Blatnica, Teslić, može  biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnomo vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne   škole i to:

1. Opšti uslovi:

   Da je državljanin  Bosne i Hercegovine- Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

   Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

   Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa.
 

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

   Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

   Ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome ,

   Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 198. satav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj 81/22), odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste sručne spreme za radno mjesto direktora.

VI - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

1.   Uvjerenje o državljanstvu,

2.   Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.   Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost,

4.   Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

5.   Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

6.   Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7.   Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8.   Prijedlog prgrama rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9.   Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

11. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u Vaspitno obrazovnom procesu.

Uvjerenje iz tačke 6, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje  ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VII - ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Dositej Obradović” Blatnica, 74275 Blatnica opština Teslić, sa naznakom „za Javni kokurs za izbor i imenovanje direktora škole”.(NE OTVARATI). Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU OŠ ''Dositej Obradović” Blatnica, Teslić, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana