ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** *** **

*** ** **

** ** ***

ЈУ ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ДУЧИЋ” ДОБОЈ

ХИЛЕНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног  мјеста

 

1.   Професор математике, 1 извршилац, 18 часова, пуна норма , са радним искуством и положеним стручним испитом ,на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства

Осим општих услова предвиђеним Законом о раду (Службени гласник РС 1/16), кандидати треба да испуњаваху и  посебне  услова предвиђене чланом 104. став1 тачка 1, 2 и 3 Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), и Правилником о врстама стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци ,као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Општи услови за пријем у радни однос:

1. да је држављанин РС или БиХ,  а то доказује увјерењем  о држављанству

2. да је пунољетан, а то доказује извод из матичне књиге рођених или фото копијом  личне карте

3. да је радно способан ,а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити  старије од 6 мјесеци а које прилаже само изабрани кандидат,након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, а доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказују испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то:

1.Овјерене фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2.Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцијени током школовања,ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

3. увјерење о положеној педагошко- психолошкоји дидактичкој- медодичкој групи предмета,који је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио  педагошко-психолошку  и дидактичко –методичку групу предмета

4. увјерење о положеном стручном испиту

5. увјерењеда се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дјела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

6. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене огласом,издато од стране послодавца код кога је кандидат био запослен  а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла,степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца или борца  Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца.

9. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике српске, ако се о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Напомена: У складу са чланом 104. став 7 и 8 Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци,уколико испуњава друге услове прописане законом.

Уколико се на радно мјесто под редним бројем 1 не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом,школа задржава право да прими радника без радног искуства.

Сва напријед наведена документа треба доставити као овјерене фотокопије на адресу школе и неће се враћати кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу и број телефона.

Тестирање и интервју са кандидатима биће обављен дана 21.05.2024.године (уторак) у просторијама школе са почетком у 10 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе ,најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се кандидати неће посебно позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Конкурс остаје отворен 15 ( петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу  Гласу Српске. 

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Гимназија „Јован Дучић” Добој, Хилендарска 2, са назнаком „Пријава на конкурс”

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ТЕСЛИЋ

СВЕТОГ САВЕ 78

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

1.   Секретар школе, дипломирани правник,  1 извршилац, са положеним стручним испитом, пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 30.09.2024. године,

 

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

1)  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2)  да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3)  да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  

За наведена радна мјеста под бројевима 1 тражи се радник са искуством и положеним стручним испитом. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број 81/22) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву на конкурс (са потписом и контакт телефоном) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и  документацију, којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи, а то је:       

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу правног факултета и  остварених 240 ECTS бодова.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. увјерење о положеном стручном испиту;

4. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице  погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити:

1. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

2. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Сви документи које кандидат доставља  уз пријаву  морају бити оригинал или овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће  разматрати. Тестирање и интервју са  кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се према сљедећем распореду:

 

-     понедељак, 13.05.2024. године са почетком у 13:00 часова.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, Школа ће објавити на огласној табли, најмање три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Теслић, Светог Саве 78, 74270 Теслић, са назнаком “За конкурс”.

***

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈУ ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВЋ''

БЛАТНИЦА,ТЕСЛИЋ

 

I - ПРЕДМЕТ

Школски одбор Јавне установе Основна школа „Доситеј Обрадовић” Блатница ,Теслић, расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе „Доситеј Обрадовић “ Блатница,Теслић.

II - ОПИС ПОСЛОВА

Директор руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара школском одобру и министру.

III - МАНДАТ

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор разматра пријаве кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, и министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

На приједлог министра, Влада именује за директора једног  кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора.

IV - СТАТУС

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складау са општим и посебним законима, колективним уговорима,Статутом Ју Основне школе „Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић те Правилником о раду.

V - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За директора Јавне установе Основне школе „Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић, може  бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основномо васпитању и образовању, Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне   школе и то:

1. Општи услови:

   Да је држављанин  Босне и Херцеговине- Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

   Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

   Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа.
 

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

   Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

   Има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе ,

   Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 198. сатав 2. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске број 81/22), односно наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте сручне спреме за радно мјесто директора.

VI - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат који конкурише за радно мјесто директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедеће документе:

1.   Увјерење о држављанству,

2.   Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.   Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), које прилаже само именовани кандидат, а прије ступања на дужност,

4.   Диплому о завршеној стручној спреми,

5.   Потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у Основној школи након стицања дипломе,

6.   Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

7.   Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8.   Приједлог прграма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9.   Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

11. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у Васпитно образовном процесу.

Увјерење из тачке 6, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

Документи којима се доказује  испуњеност општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној копији и неће се враћати кандидатима.

VII - РОК ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић” Блатница, 74275 Блатница општина Теслић, са назнаком „за Јавни кокурс за избор и именовање директора школе”.(НЕ ОТВАРАТИ). Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске”,

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе Републике Српске о избору директора ЈУ ОШ ''Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана