JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ŠAMAC,

76230 ŠAMAC,

Ulica:A.Karađorđevića br.4.

Tel: 054-620-230

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunjavanje upražnjenih  radnih mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Šamac

 

I - Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Šamac:

1.  – Stručni saradnik za poslove vođenja matičnih knjiga –  (1)  izvršioc;

kategorija: opštinski službenik sedme kategorije; zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja.

III - OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je lice starije od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

IV - POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:

Srednja stručna sprema - IV stepen, završena gimnazija, ekonomska ili upravna škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru, položen poseban stručni ispit  za matičara.

V - POTREBA DOKUMENTA

Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1.  Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:

-    da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

-    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

-    da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

-    da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

2.  Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti ovjerenu fotokopiju :

- diplome o stručnoj spremi,

-isprave kojim dokazuje iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

- stručnog ispita za rad u organu uprave i posebnog stručnog ispita za matičara,

- potvrdu ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

VI - Sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u smislu odredbi čl. 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16).

VII – INTERVJU I IZBOR KANDIDATA

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće pismenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave. Na dan pismene provjere kandidati će dobiti obavještenje o mjestu i datumu  obavljanja usmenog intervjua.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju i opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto- kopiji,  uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

 

VII – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I OBJAVLjIVANjE KONKURSA

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu „Glas Srpske".

          Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, K.A.Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

***

GRAD  DERVENTA-GRADONAČELNIK

Trg slobode broj 3, 74400  Derventa

Tel: 053-315-107

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog   mjesta u statusu  službenika u Gradskoj upravi Grada

Derventa

I -  U  Gradsku upravu  Grada Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika  :

U Odjeljenje za opštu uprvu :

-    Stručni saradnik matičar u mjesnoj kancelariji  ............................... 1 izvršilac Kategorija radnog mjesta: sedma , zvanje službenika : treće zvanje

III - OPŠTI USLOVI:

1.  da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

2.  da je stariji od 18 godina ,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,

4.  da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi

5.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat  disciplinske  mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6.  da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova iz poglavlja III ovog javnog konkursa , posebni uslovi su: SSS u četvorogodišnjem trajanju, pravnog ili ekonomskog smjera  ili gimnazija opšteg ili društvenog smjera , najmanje šest mjeseci  radnog iskustva u struci i traženom stepenu obrazovanja , položen stručni ispit za rad u gradskoj/ opštinskoj upravi , položen poseban stručni ispit za matičara kao uslov za dobiijanje ovlašćenja za obavljanje poslova matičara.  Ovo radno mjesto  će biti predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja u skladu sa zakonom.

V – POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže :

1. foto-kopija uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

 2.  foto-kopija lične karte  i izjave da kandidat :

a)  nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj/opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b)  nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v)   ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) .

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog  obrasca

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1. Diploma o stečenom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju pravnog ili ekonomskog smjera  ili gimnazija opšteg ili društvenog smjera

- stepen stručne spreme dokazuje se svjedočanstvom o završenoj srednjoj stručnoj spremi.

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj /gradskoj

upravi , odnosno ukoliko nema položen stručni ispit izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/11, 85//11 i 7/15) .

3. Uvjerenje o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara koji je položen u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama

4. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom

stepenu obrazovanja od najmanje šest mjeseci :  potvrda, uvjerenje ,  rješenje ili drugi akt  poslodavca kod kojeg je radio  a iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo .

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove  Komisija za sprovođenje javnog konkursa  za prijem službenika  obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang listi ima isti broj bodova prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca , kako je propisano članovima 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 134/11, 9/12 , 40/12 i 18/15 ). Da bi ostvarili navedene prednosti kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. navedenog Zakona .

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije  dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj /gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

b) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

v) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16),  i

g)  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste  uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

VI - ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok  za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja  Konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu  koji se može preuzeti u Graedskoj upravi grada  Derventa – šalter sala ili na stranici Grada  Derventa www.derventa.ba

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene  uz obavezan svojeručni potpis.

 Neblagovremene , nepotpune , nedopuštene  i nerazumljive prijave biće odbačene .

Prijave se mogu dostaviti lično ( prijemna kancelarija  ) ili putem pošte na adresu : GRAD  DERVENTA – GRADONAČELNIK    , ul Trg oslobođenja broj 3.  Derventa ,  sa naznakom: Prijava na Javni konkurs  za popunu upražnjenog  radnog  mjesta  u statusu službenika u Gradskoj   upravi  grada Derventa".

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas  Srpske"  i  u „Službenom glasniku Republike Srpske".

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno  rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu" i na zvaničnoj internet stranici grada Derventa , ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić , tel. broj 053/315-107

***

JU OŠ „SVETI SAVA" DOBOJ

Ul.Stevana Sinđelića br. 10

Tel: 053-221-347, 053-203-671

E-mail: [email protected]

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

1) Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta:

1.  Nastavnik engleskog jezika, puna norma na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac

II

1) Poslove nastavnika u predmetnoj nastavi obavljaju lica koja pored ispunjenih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, ispunjavaju uslove određene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa.

2) U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

3) Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

1) Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

2) Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.  da se  ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 2. podtačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

3) Dokumentacija na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, podrazumijeva sljedeće:

1.  diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno – obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.         uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

4) U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti

dokument iz tačke 3. podtačka 5. ovog člana, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

5) Izuzetno od tačke 3. podtačka 7. ovog člana, ukoliko kandidat ne može dostaviti

uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

6) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

IV

1) Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 28.5.2024. godine sa početkom u 18.40 časova.

2) Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

3) Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, i smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuisanju.

V

1) Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

2) Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VI

1) Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

2) Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

3) Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.     

VII

1) Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

2) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Škola obavještava sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

JU MEDICINSKA ŠKOLA DOBOJ

Pop Ljubina br.31, Doboj

Tel: 053-242-204, 053-242-205

E-mail: [email protected]

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

Računovođa škole, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom u struci, koje posjeduje licencu u skladu sa Zakonom koji uređuje oblast računovodstva ................................................. 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  („Službeni  glasnik Republike Srpske" broj 01/16, 66/18, 91/21 odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 119/21 i 112/23) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Uz potpisanu  prijavdž  kandidat  je  dužan dostaviti:

1. uvjerenje  o  državljanstvu,

2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko  uvjerenje  o  psihofizičkoj  sposobnosti  za  rad  koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

7. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

17. sertifikat o stečenom profesionalno-stručnom zvanju sertifikovani računovođa,

18. licencu u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (važeću licencu za obavljanje profesionalno stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe).       

Svi dokumenti  se  dostavljaju lično ili putem pošte  kao ovjerene  kopije na  adresu: Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs" i za koje radno mjesto kandidat  konkuriše. Ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na sajt škole i na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom održaće se u prostorijama škole, 28. 5. 2024. godine u 10. 00 časova.

Nakon testiranja obaviće se intervju.

Konkurs  ostaje  otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.    

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana