ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ШАМАЦ,

76230 ШАМАЦ,

Улица:А.Карађорђевића бр.4.

Тел: 054-620-230

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуњавање упражњених  радних мјеста у

Општинској управи општине Шамац

 

I - Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у Општинској управи Општине Шамац:

1.  – Стручни сарадник за послове вођења матичних књига –  (1)  извршиоц;

категорија: општински службеник седме категорије; звање: стручни сарадник трећег звања.

III - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је лице старије од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44 и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број: 97/16).

IV - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА:

Средња стручна спрема - ИВ степен, завршена гимназија, економска или управна школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства, положен стручни испит за рад у органу управе, познавање рада на рачунару, положен посебан стручни испит  за матичара.

V - ПОТРЕБА ДОКУМЕНТА

Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1.  Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију пасоша или личне карте, увјерење о држављанству РС, односно БиХ и овјерене изјаве у писаној форми:

-    да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

-    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

-    да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

-    да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

2.  Као доказ о испуњености посебних услова кандидат је дужан приложити овјерену фотокопију :

- дипломе о стручној спреми,

-исправе којим доказује искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

- стручног испита за рад у органу управе и посебног стручног испита за матичара,

- потврду или увјерење о познавању рада на рачунару.

VI - Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у смислу одредби чл. 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске", број: 97/16).

VII – ИНТЕРВЈУ И ИЗБОР КАНДИДАТА

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Конкурсна комисија обавиће писмену провјеру, а о мјесту и времену одржавања исте кандидати ће бити обавијештени појединачно писменим путем и огласом на интернет страници Општинске управе. На дан писмене провјере кандидати ће добити обавјештење о мјесту и датуму  обављања усменог интервјуа.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњењу и општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фото- копији,  увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављаних доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе.

 

VII – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

          Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у Службеном гласнику Републике Српске и дневном листу „Глас Српске".

          Формулар за пријављивање на овај конкурс може се подићи у просторијама Општинске управе Општине Шамац. Попуњене пријаве могу се доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа Општине Шамац, 76230 Шамац, К.А.Карађорђевића бр.4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима Јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавјештени.

Особа задужена за давање додатних информација о Јавном конкурсу је Смиљанић Срђан самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, контакт телефон: 054/620-230.

***

ГРАД  ДЕРВЕНТА-ГРАДОНАЧЕЛНИК

Трг слободе број 3, 74400  Дервента

Тел: 053-315-107

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног   мјеста у статусу  службеника у Градској управи Града

Дервента

I -  У  Градску управу  Града Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника  :

У Одјељење за општу упрву :

-    Стручни сарадник матичар у мјесној канцеларији  ............................... 1 извршилац Категорија радног мјеста: седма , звање службеника : треће звање

III - ОПШТИ УСЛОВИ:

1.  да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

2.  да је старији од 18 година ,

3.  да има општу здравствену способност ,

4.  да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи

5.  да није отпуштен из органа управе као резултат  дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6.  да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно општинској управи.

IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Поред општих услова из поглавља III овог јавног конкурса , посебни услови су: ССС у четворогодишњем трајању, правног или економског смјера  или гимназија општег или друштвеног смјера , најмање шест мјесеци  радног искуства у струци и траженом степену образовања , положен стручни испит за рад у градској/ општинској управи , положен посебан стручни испит за матичара као услов за добиијање овлашћења за обављање послова матичара.  Ово радно мјесто  ће бити предмет основног сигурносног провјеравања у складу са законом.

V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже :

1. фото-копија увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине

 2.  фото-копија личне карте  и изјаве да кандидат :

а)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе,

б)  није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

в)   не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске", број 97/16) .

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног  обрасца

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

1. Диплома о стеченом образовању у четворогодишњем трајању правног или економског смјера  или гимназија општег или друштвеног смјера

- степен стручне спреме доказује се свједочанством о завршеној средњој стручној спреми.

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској /градској

управи , односно уколико нема положен стручни испит изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске", број 68/11, 85//11 и 7/15) .

3. Увјерење о положеном посебном стручном испиту за матичара који је положен у складу са Законом о матичним књигама

4. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом

степену образовања од најмање шест мјесеци :  потврда, увјерење ,  рјешење или други акт  послодавца код којег је радио  а из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство .

 

Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове  Комисија за спровођење јавног конкурса  за пријем службеника  обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца , како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чл. 30. 39. и 60. наведеног Закона .

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије  дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској /градској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,

в) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске", број 97/16),  и

г)  увјерење о општој здравственој способности

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове , позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе  успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

VI - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  Конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу  који се може преузети у Граедској управи града  Дервента – шалтер сала или на страници Града  Дервента www.derventa.ba

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене  уз обавезан својеручни потпис.

 Неблаговремене , непотпуне , недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене .

Пријаве се могу доставити лично ( пријемна канцеларија  ) или путем поште на адресу : ГРАД  ДЕРВЕНТА – ГРАДОНАЧЕЛНИК    , ул Трг ослобођења број 3.  Дервента ,  са назнаком: Пријава на Јавни конкурс  за попуну упражњеног  радног  мјеста  у статусу службеника у Градској   управи  града Дервента".

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас  Српске"  и  у „Службеном гласнику Републике Српске".

Ако Конкурс не буде објављен истовремено  рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу" и на званичној интернет страници града Дервента , али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Нада Ђурић , тел. број 053/315-107

***

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

Ул.Стевана Синђелића бр. 10

Тел: 053-221-347, 053-203-671

Е-mail: [email protected]

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

I

1) Расписује се конкурс за попуњавање сљедећег радног мјеста:

1.  Наставник енглеског језика, пуна норма на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац

II

1) Послове наставника у предметној настави обављају лица која поред испуњених услова утврђених законом којим се уређују радни односи, испуњавају услове одређене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, и Правилником о начину организовања проширеног програма.

2) У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању.

3) Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

1) Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

2) Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5.  да се  не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела секскуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 2. подтачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

3) Документација на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, подразумијева сљедеће:

1.  диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно – образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5.  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошкослске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7.  увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.         увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

4) У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити

документ из тачке 3. подтачка 5. овог члана, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

5) Изузетно од тачке 3. подтачка 7. овог члана, уколико кандидат не може доставити

увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

6) Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

IV

1) Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 28.5.2024. године са почетком у 18.40 часова.

2) Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страници школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

3) Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, и сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс уколико се не појави на тестирању или интервјуисању.

V

1) Конкурс ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" посредством Завода за запошљавање.

2) Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VI

1) Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља тестирање и интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

2) Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи и објављује је на огласној табли школе.

3) На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.     

VII

1) Пријаве се могу доставити лично или путем поште на следећу адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава" Добој, Ул. Стевана Синђелића број 10, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

2) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VIII

Школа обавјештава све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОБОЈ

Поп Љубина бр.31, Добој

Тел: 053-242-204, 053-242-205

Е-mail: [email protected]

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

Рачуновођа школе, пуно радно вријеме, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством у струци, које посједује лиценцу у складу са Законом који уређује област рачуноводства ................................................. 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  („Службени  гласник Републике Српске" број 01/16, 66/18, 91/21 одлука Уставног суда Републике Српске, 119/21 и 112/23) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Уз потписану  пријавџ  кандидат  је  дужан доставити:

1. увјерење  о  држављанству,

2. извод  из  матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско  увјерење  о  психофизичкој  способности  за  рад  које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правоснажном  пресудом за  кривична  дјела  учињена  против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (школа ће прибавити службеним  путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 3 мјесеца),

7. овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

11. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

12. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

13. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

14. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

15. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

16. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

17. сертификат о стеченом професионално-стручном звању сертификовани рачуновођа,

18. лиценцу у складу са Законом којим се уређује област рачуноводства (важећу лиценцу за обављање професионално стручне активности у звању сертификованог рачуновође).       

Сви документи  се  достављају лично или путем поште  као овјерене  копије на  адресу: Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити „за конкурс" и за које радно мјесто кандидат  конкурише. Иста се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на сајт школе и на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа, те се кандидати неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом одржаће се у просторијама школе, 28. 5. 2024. године у 10. 00 часова.

Након тестирања обавиће се интервју.

Конкурс  остаје  отворен  осам (8) дана од дана објављивања.    

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана