JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 10.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** **

** **

** **

 

JU NARODNA BIBLIOTEKA „BRANKO ĆOPIĆ" BROD

SVETOG SAVE 15

74 450 BROD

 

K O N K U R S

za

PRIJEM RADNIKA

 

 

1. Viši knjižničar – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:

 • Najmanje završen prvi ciklus studija u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova) ili završeni dvogodišnji studij na višoj školi, u skladu sa ranije važećim propisima;
 • Najmanje 12 (dvanaest) mjeseci radnog iskustva u bibliotečkoj djelatnosti;
 • Položen stručni ispit za bibliotekara.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na Konkurs sa biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjeren prepis, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • javnu ispravu o stečenom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara;
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom školovanja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • uvjerenje o radnom iskustvu i/ili stažu u bibliotečkoj djelatnosti;
 • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 (šest) mjeseci;
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka – ne starije od 6 (šest) mjeseci;
 • ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat po završetku izborne procedure)

Za izabranog kandidata za koga se kaznena evidencija vodi na području Republike Srpske, prije zasnivanja radnog odnosa, poslodavac će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju.

Rok i mjesto za podnošenje prijave:

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, a neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijava na konkurs, sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „za konkurs", mogu se dostaviti lično u prostorije JU Narodna biblioteka „Branko Ćopić" Brod, svakim danom u vremenu od 07.00 do 15.00 časova (izuzev subotom i nedjeljom), ili putem pošte na adresu JU Narodna biblioteka „Branko Ćopić" Brod, Svetog Save br. 15, 74450 Brod.

Po zaključivanju Konkursa, sa svim kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave i koji ispunjavaju uslove ovog Konkursa, obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

***

JU OŠ" PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

J A V N I   K O N K U R S

 

1. Nastavnik njemačkog jezika, jedan izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine;

USLOVI KONKURSA

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Posebni uslovi:

Članom 142. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci, sa završenim fakultetom  i položenim stručnim ispitom, a pravo učešća imaju i lica iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 81/22). Ukoliko se desi da se na konkurs ne prijave lica sa položenim stručnim ispitom, uzeće se u razmatranje i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.

III

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik Reublike Srpske" broj 74/23) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti kopije svih dokumenata i te  kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš" Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom  „ZA KONKURS za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika''.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 23.04.2024. godine u  12,00 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju, a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

***

JU OŠ „IVO ANDRIĆ" ĐULIĆI

ĐULIĆI 515

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

 

 1. Nastavnik razredne nastave, jedan izvršilac, na određeno  vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, pripravnik.
 2. USLOVI KONKURSA

1.1.  Opšti  uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a)  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b)  da je punoljetan,

v)  da je radno sposoban

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti  prije zasnivanja radnog odnosa

 

  1. Posebni uslovi:  

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane              Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( ''Službeni glasnik Republike             Srpske''), broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i             zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 1. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od          strane kandidata, dostaviti:

 • kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene  dokumentacije ,
 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa,u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca ,

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti:

 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci,
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstav ličnosti, morala, sužbene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima,

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 1. Javni konkurs je otvoren osam (8) dana  od  dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske", posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
 2. ADRESA DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola                      ''Ivo Andrić'' Đulići, 515. Teslić 74270 , ili neposredno u kancelariju                       sekretara  škole u  zatvorenoj  koverti uz naznaku ''Prijava na konkurs''.

5.   INTERVJU I TESTIRANjE

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa,  obaviće se  testiranje i intervju u prostorijama škole, 18.04.2024. godine (četvrtak)  sa početkom u 9,00  časova.

Kandidati koji  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

NAPOMENA:

 1. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU OŠ „MILAN RAKIĆ"VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

-Profesor srpskog jezika, 1. izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,

-Profesor razredne nastave 1. izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme,  do povratka radnika sa bolovanja,

-Profesor razredne nastave 1. izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnijer  do 31.08.2024. godine,

-Voditelj produženog boravka, 1. izvršilac (75%) sa položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2024.godine.

 

- Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom  114, 115. i 116. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja

- završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem.

- Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak
- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23). i to:
- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23)  

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „Milan Rakić", Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti  testu i intervju, koji će se održati  dana, 22.04.2024.godine, sa početkom u 9,00 časova, posle testa-intervju, a koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU „EKONOMSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školi

 

 1. Profesor istorije - 8 časova, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa bolovanja a najduže do  31.08.2024. godine ……. 1 izvršilac;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS     

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su :

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu;

2. Da je punoljetan,  što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest)  mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju Škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem  za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/18 i 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda RS i 119/21 ), kandidati treba da ispunjavahu i posebne uslova predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće  se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

U skladu sa članom 104. stav 7) i 8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (za radna mjesta kod kojih se traži položen stručni ispit) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog  programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 6. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Napomena: U skladu sa članom 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje se kao uslov traži položen stručni ispit, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van školeu trajanju od najmanje godinu dana u struci,ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.
Ukoliko se na radno mjesto ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,škola zadržava pravo da može da primi radnika bez radnog iskustva.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi kandidati su dužni u prijavi  na konkurs navesti tačnu adresu, mail adresu i broj telefona.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua pa se  kandidati neće posebno  pozivati, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen dana 22.04.2024. godine (ponedjeljak) u prostorijama škole. Vrijeme testiranja i intervjua obaviće se sa početkom u 11.00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole: JU Ekonomska škola Doboj, ul. Cara Dušana br.18., 74 000 Doboj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs -  i za koju poziciju kandidat konkuriše".

***

JU OŠ „TODOR DOKIĆ" KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

 1. Profesor likovne kulture- 1 izvršilac na 5 časova radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine

USLOVI: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu (SL.Glasnik RS Br:1/16 i 66/18) kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik RS" br:81/22.) Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl. Glasnik RS"br: 74/18 i 26/19).

Kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

*da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

*da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

 

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumenataciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos

nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studiskog programa, u kojoj je navedeno

stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

*uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

*uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studija ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi  ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom.

*uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginolog borca Odbrambeno-otdžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boraca

*uvjerenje opštinskog / organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otdžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida

*uvjerernje opštinskog /organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ukoliko se na konkurs ne javi kandidat sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivnja.

Prijave slati na adresu:

JUOŠ „Todor Dokić" Kalenderovci

74413 Klenderovci-Derventa

sa naznakom- prijava na oglas

-Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testirnje i intervju sa kandidatima će se obaviti 22.04.2024 godineu 11 časova u prostorijama škole, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ „SVETI SAVA" MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

PONIŠTENjE JAVNOG KONKURSA

 

Poništava se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola „Sveti Sava" Modriča broj: 03-306/24 od 11.03.2024.godine, a koji je objavljen dana 13.03.2024. godine u dnevnom listu „Glas Srpske" po nalogu i rješenju Republičke prosvjetne inspekcije broj: 24.120/616-412-24-3/24 od 29.03.2024. godine i poništava se Odluka broj: 01-412/24 od 25.03.2024. godine, Odluka broj: 01-419-1/24 od 25.03.2024. godine i Odluka broj: 01-419-2/24 od 25.03.2024. godine o izboru kandidata za prijem u radni odnos, te će se slobodna radna mjesta popuniti u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Poništenje konkursa se odnosi na radna mjesta pod rednim brojem:

 1. Nastavnik razredne nastave …………..……………………………….. 2 izvršioca
  ( Na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine – puno radno vrijeme )
 2. Sekretar škole sa iskustvom i položenim stručnim ispitom …….. 1 izvršilac
  ( Na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme)

Odluka je dostavljena svim kandidatima koji su konkurisali za prijem u radni odnos, postavljena  je na oglasnoj tabli i biće objavljena u dnevnom listu „ Glas Srpske".

***

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

J A V N I   K O N K U R S

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. DAKTILOGRAF – izvršilaca 1

 

1. Opis poslova radnog mjesta 

 • Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
 • radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi,
 • prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,
 • odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,
 • priprema korespodenciju i dokumentaciju,
 • vodi brigu o rasporedu suđenja,
 • poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,
 • sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,
 • pomaže osoblju pisarnice ukolilo je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, sekretar ili predsjednik Suda.

2. Opšti uslovi za radno mjesto

 • da je državljanin BiH
 • da ima navršenih 18 godina
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima
 • da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa
 • da se ne vodi krivični postupak.

3. Posebni uslovi za radnom mjesto

 • završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola
 • poznavanje rada na računaru
 • 6 ( šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list)  i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Njindonjs DžP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Njord, Edžcel i Outlook.).

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22. 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana