ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** **

** **

** **

 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО ЋОПИЋ" БРОД

СВЕТОГ САВЕ 15

74 450 БРОД

 

К О Н К У Р С

за

ПРИЈЕМ РАДНИКА

 

 

1. Виши књижничар – 1 (један) извршилац на неодређено вријеме

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 • да је старији од 18 година;
 • да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава
 • да се против кандидата не води кривични поступак;
 • да има општу здравствену способност.

Посебни услови:

 • Најмање завршен први циклус студија у трајању од три године (180 ECTS бодова) или завршени двогодишњи студиј на вишој школи, у складу са раније важећим прописима;
 • Најмање 12 (дванаест) мјесеци радног искуства у библиотечкој дјелатности;
 • Положен стручни испит за библиотекара.

Потребна документација:

Уз пријаву на Конкурс са биографијом, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерен препис, и то:

 • увјерење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • јавну исправу о стеченом степену образовања;
 • увјерење о положеном стручном испиту за библиотекара;
 • додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током школовања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 • увјерење о радном искуству и/или стажу у библиотечкој дјелатности;
 • увјерење о некажњавању – не старије од 6 (шест) мјесеци;
 • увјерење о невођењу кривичног поступка – не старије од 6 (шест) мјесеци;
 • љекарско увјерење о општој здравственој способности (доставља изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре)

За изабраног кандидата за кога се казнена евиденција води на подручју Републике Српске, прије заснивања радног односа, послодавац ће по службеној дужности прибавити увјерење о некажњавању.

Рок и мјесто за подношење пријаве:

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана посљедњег објављивања конкурса, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријава на конкурс, са доказима о испуњавању општих и посебних услова и обавезном назнаком „за конкурс", могу се доставити лично у просторије ЈУ Народна библиотека „Бранко Ћопић" Брод, сваким даном у времену од 07.00 до 15.00 часова (изузев суботом и недјељом), или путем поште на адресу ЈУ Народна библиотека „Бранко Ћопић" Брод, Светог Саве бр. 15, 74450 Брод.

По закључивању Конкурса, са свим кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве и који испуњавају услове овог Конкурса, обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити обавијештени.

***

ЈУ ОШ" ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 37

74 270 ТЕСЛИЋ

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

1. Наставник њемачког језика, један извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.06.2024. године;

УСЛОВИ КОНКУРСА

I Општи услови:

Општи услови које кандидати требају да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 4 и 5. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II Посебни услови:

Чланом 142. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци, са завршеним факултетом  и положеним стручним испитом, а право учешћа имају и лица из члана 198. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (,,Службени гласник Реублике Српске" број 81/22). Уколико се деси да се на конкурс не пријаве лица са положеним стручним испитом, узеће се у разматрање и кандидати који немају положен стручни испит.

III

У складу са чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (,,Службени гласник Реублике Српске" број 74/23) уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова  конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс  за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити копије свих докумената и те  копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима слати на адресу или предати непосредно у просторије ЈУ Основне школе „Петар Петровић Његош" Теслић, Карађорђева 37, 74 270 Теслић, са назнаком  „ЗА КОНКУРС за радно мјесто наставник њемачког језика''.

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју и тестирање дана 23.04.2024. године у  12,00 сати у просторијама школе. Кандидати се неће накнадно позивати на интервју, а ако се на истом не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервијуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „Гласу Српске".

***

ЈУ ОШ „ИВО АНДРИЋ" ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ 515

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

 1. Наставник разредне наставе, један извршилац, на одређено  вријеме до повратка раднице са боловања, приправник.
 2. УСЛОВИ КОНКУРСА

1.1.  Општи  услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а)  да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б)  да је пунољетан,

в)  да је радно способан

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити  прије заснивања радног односа

 

  1. Посебни услови:  

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане              Законом о основном образовању и васпитању ( ''Службени гласник Републике             Српске''), број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и             звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од          стране кандидата, доставити:

 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене  документације ,
 • овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 • додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 • овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте,
 • увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
 • увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).
 • увјерење о невођењу кривичног поступка,
 • увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
 • увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца ,

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити:

 • љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци,
 • Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанстав личности, морала, сужбене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима,

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 1. Јавни конкурс је отворен осам (8) дана  од  дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.
 2. АДРЕСА ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа                      ''Иво Андрић'' Ђулићи, 515. Теслић 74270 , или непосредно у канцеларију                       секретара  школе у  затвореној  коверти уз назнаку ''Пријава на конкурс''.

5.   ИНТЕРВЈУ И ТЕСТИРАЊЕ

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса,  обавиће се  тестирање и интервју у просторијама школе, 18.04.2024. године (четвртак)  са почетком у 9,00  часова.

Кандидати који  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

НАПОМЕНА:

 1. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

***

ЈУ ОШ „МИЛАН РАКИЋ"ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

-Професор српског језика, 1. извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања,

-Професор разредне наставе 1. извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме,  до повратка радника са боловања,

-Професор разредне наставе 1. извршилац, са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања,  а најкаснијер  до 31.08.2024. године,

-Водитељ продуженог боравка, 1. извршилац (75%) са положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.08.2024.године.

 

- Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 01/16) кандидати требају и да испуњавају посебне услове прописане чланом  114, 115. и 116. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,
- да има општу здравствену способност за рад,
- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања

- завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом или  малољетним лицем.

- Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената не старије од шест мјесеци:

- Увјерење о држављанству,
- Извод из матичне књиге рођених,
- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалент,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак
- Увјерење о дужини радног стажу у струци , издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види :врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,
- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг листи прије заснивања радног односа),
- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи(„Службени гласник Републике Српске" број: 74/23). и то:
- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,
- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

Достављени докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23)  

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:
Пријаве са Еmail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:
Јавна установа основна школа „Милан Ракић", Буковица Велика 74213 Велика Буковица, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама „Глас Српске". Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати који буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити  тесту и интервју, који ће се одржати  дана, 22.04.2024.године, са почетком у 9,00 часова, после теста-интервју, а који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе,

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***

ЈУ „ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста у школи

 

 1. Професор историје - 8 часова, на одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка радника са боловања а најдуже до  31.08.2024. године ……. 1 извршилац;

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС     

Општи услови за пријем у радни однос су :

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем  о држављанству;

2. Да је пунољетан,  што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 (шест)  мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима, злоупотребе опојних средстава, доказ о некажњавању Школа ће прибавити службени путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. Да се не налази на евиденцији која се воде у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, доказ ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Осим општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/18 и 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда РС и 119/21 ), кандидати треба да испуњаваху и посебне услова предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број 41/18, 35/20 и 92/20), и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ( „Службени гласник Републике Српске" број 29/12), и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" број 24/19).

Пријем у радни однос извршиће  се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

У складу са чланом 104. став 7) и 8) Закона о средњем образовању и васпитању (за радна мјеста код којих се тражи положен стручни испит) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријаву са кратком биографијом, е-mail адресом и контакт телефоном од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити документацију на основу које се доказују испуњеност општих и посебних услова и документација на основу које се врши бодовање критеријума за пријем и то :

 1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четверогодишњем трајању са најмање 240 бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
 2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;
 5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;
 6. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме тражене конкурсом, издато од ранијег(их) послодавца, а које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;
 7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца;
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено –отаџбинског рата Републике Српске , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;
 9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Напомена: У складу са чланом 104. став 7. и 8. Закона о средњем образовању и васпитању, на упражњено радно мјесто, гдје се као услов тражи положен стручни испит, може се ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школеу трајању од најмање годину дана у струци,уколико испуњава друге услове прописане законом.
Уколико се на радно мјесто не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом,школа задржава право да може да прими радника без радног искуства.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Сви кандидати су дужни у пријави  на конкурс навести тачну адресу, mail адресу и број телефона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, најкасније 3 дана прије заказаног тестирања и интервјуа па се  кандидати неће посебно  позивати, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће обављен дана 22.04.2024. године (понедјељак) у просторијама школе. Вријеме тестирања и интервјуа обавиће се са почетком у 11.00 часова.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве са потребним документима доставити лично или на адресу школе: ЈУ Економска школа Добој, ул. Цара Душана бр.18., 74 000 Добој, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс -  и за коју позицију кандидат конкурише".

***

ЈУ ОШ „ТОДОР ДОКИЋ" КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

 1. Професор ликовне културе- 1 извршилац на 5 часова радник са искуством и положеним стручним испитом

на одређено вријеме до 31.08.2024.године

УСЛОВИ: Поред услова утврђених Законом о раду (СЛ.Гласник РС Бр:1/16 и 66/18) кандидати требају да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени Гласник РС" бр:81/22.) Пријем радника извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос начин бодовања кандидата у основној школи („Сл. Гласник РС"бр: 74/18 и 26/19).

Кандидат треба да испуњава и следеће услове:

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин  Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству

*да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

*да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

 

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу докуменатацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос

наставника или стручног сарадника

*овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студиског програма, у којој је наведено

стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

*увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

*увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студија или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи  не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лице са искуством.

*увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинолог борца Одбрамбено-отџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог бораца

*увјерење општинског / органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату ратног војног инвалида

*увјерерње општинског /органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Уколико се на конкурс не јави кандидат са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивња.

Пријаве слати на адресу:

ЈУОШ „Тодор Докић" Календеровци

74413 Клендеровци-Дервента

са назнаком- пријава на оглас

-Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирње и интервју са кандидатима ће се обавити 22.04.2024 годинеу 11 часова у просторијама школе, који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласној табли школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и  интервју,сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

-Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

***

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА" МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 29

74 480 МОДРИЧА

 

ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Поништава се јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Основна школа „Свети Сава" Модрича број: 03-306/24 од 11.03.2024.године, а који је објављен дана 13.03.2024. године у дневном листу „Глас Српске" по налогу и рјешењу Републичке просвјетне инспекције број: 24.120/616-412-24-3/24 од 29.03.2024. године и поништава се Одлука број: 01-412/24 од 25.03.2024. године, Одлука број: 01-419-1/24 од 25.03.2024. године и Одлука број: 01-419-2/24 од 25.03.2024. године о избору кандидата за пријем у радни однос, те ће се слободна радна мјеста попунити у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Поништење конкурса се односи на радна мјеста под редним бројем:

 1. Наставник разредне наставе …………..……………………………….. 2 извршиоца
  ( На одређено вријеме до 31.08.2024. године – пуно радно вријеме )
 2. Секретар школе са искуством и положеним стручним испитом …….. 1 извршилац
  ( На неодређено вријеме – пуно радно вријеме)

Одлука је достављена свим кандидатима који су конкурисали за пријем у радни однос, постављена  је на огласној табли и биће објављена у дневном листу „ Глас Српске".

***

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

 1. ДАКТИЛОГРАФ – извршилаца 1

 

1. Опис послова радног мјеста 

 • Врши све дактилографске послове по диктату и препису на компјутеру или писаћој машини,
 • ради са судијама у осигуравању правилног управљања предметима на дневној основи,
 • прекуцава материјале и одржава евиденцију списа за судије укључујући и вођење записника на рочиштима,
 • одговоран је за одржавање списа и уношење информација у систем регистровања предмета у одговарајуће вријеме,
 • припрема коресподенцију и документацију,
 • води бригу о распореду суђења,
 • позива странке, свједоке и њихове представнике и осигурава да су предмети спремни за рочишта према распореду,
 • сређује и журнализира списе и доставља их писарници суда,
 • помаже особљу писарнице уколило је потребно, те обавља остале послове по наредби судије, секретар или предсједник Суда.

2. Општи услови за радно мјесто

 • да је држављанин БиХ
 • да има навршених 18 година
 • да има општу здравствену способност
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање 6 (шест) мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима
 • да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објаве конкурса
 • да се не води кривични поступак.

3. Посебни услови за радном мјесто

 • завршена средња управна, економска или друга средња школа
 • познавање рада на рачунару
 • 6 ( шест) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

За кандидате који буду примљени у радни однос обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз пријаву на јавни конкурс за радно мјесто кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист)  и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној средњој школи, доказ о радном искуству и доказ о познавању рада на рачунару).

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Изабрани кандидат је дужан да у року од седам дана након објаве резултата спроведеног јавног конкурса, а прије заснивања радног односа достави Комисији за спровођење поступка избора радника оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената: увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере, увјерење о невођењу кривичног поступка и увјерење о некажњавању.

Кандидате који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Комисија за пријем у радни однос кандидата ће писмено позвати на тестирање, односно провјеру радних способности у раду на рачунару (у брзини куцања, познавању Њиндоњс ЏП оперативног система, као и Оффице апликација – Њорд, Еџцел и Оутлоок.).

Јавни оглас биће објављен у дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

Пријаве са доказима о испуњавању услова  слати  на адресу : Основни суд у Добоју, улица Светог Саве број 22. 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана