JU ZZZ RS – Derventa: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Derventa: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 2.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*** *

* ***

** **

OPŠTINA DONjI ŽABAR

NIKOLE TESLE 37

76 273 DONjI ŽABAR

 

J A V N I    K O N K U R S

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Donji Žabar

I - Načelnik opštine Donji Žabar raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom, IV stepen, u Opštinsku upravu opštine Donji Žabar na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci i to:

1.  Carinski tehničar ..................................1 izvršilac

II- OPIS POSLOVA

-    Pripravnik je lice koje nakon završenog obrazovanja  prvi put zasniva radni odnos i koje se prima u radni odnos radi osposobljavanja za samostalni rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

-    Pripravnik će se osposobljavati po Programu stručnog osposobljavanja pripravnika u Opštinsku upravu opštine Donji Žabar  („Službeni glasnik opštine Donji Žabar" br. 9/08).

III- OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1.  da je državljanin Republike Srpske,odnosno BiH,

2.  da je stariji od 18 godina,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,

6.  da nije u sukobu interesa,odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i

7.  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu  da se povinuje pred Tribunalom (član IX paragraf 1.Ustava BiH).

 

IV- POSEBNI USLOVI

-    srednja stručna sprema, IV stepen, smjer carinski  tehničar,bez radnog iskustva.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac 1.koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, internet stranici opštine Donji Žabar ili u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Donji Žabar.

Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijeve na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom. Sve rubrike u obrascu Prijave moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis kandidata, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova uz propisan obrazac Prijave na javni kokurs kandidat prilaže i fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju uvjerenja o državljanstvu.

2.Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

a) fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi

b)uvjerenje  da se kandidat nalazi na evidenciji  Zavoda za zapošljavanje

c) ovjerena izjava kandidata da nema radnog iskustva u struci

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Javnog konkursa Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja Komisije dostavi dokaze  o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz tačke III podtačka 4,5,6 i 7 i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

VI ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I OBJAVLjIVANjE KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa  u dnevnom listu Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Opština Donji Žabar, Ul. Nikole Tesle br.37, sa naznakom ,Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u opštinskoj upravi opštine Donji Žabar,76273 Donji Žabar.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Osoba za davanje dodatnih obavještenja u vezi Javnog  konkursa je Svjetlana Stevanović, stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima i opšte poslove kontakt tel.054/875-122.

***

JU OŠ „19.APRIL" DERVENTA

SVETOG SAVE 4

74 400 DERVENTA

 

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjena radna mjesta

 

1.Profesor srpskog jezika, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2024.godine, 1 izvršilac.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16,66/18,91/21 ) i čl. 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS „ broj 74/23), te posebne uslove propisane članom  114. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana  6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik  RS „ broj 74/23).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa ,  ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22 ) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23).     

Potrebna dokumenta:


- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

− Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško -psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško -psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

− Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
−Uvjerenje o državljanstvu, 
−Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
−Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži radno iskustvo i položen stručni ispit

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
−Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
−Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje  kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, dana 16.4.2024. godine, sa početkom u 09,00 časova, a intervju istog dana , sa početkom u 10,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

-Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu :

JU Osnovna škola „ 19.april" Derventa

Ul. Svetog Save br. 4 , 74400 Derventa

sa naznakom – prijava  na oglas , ne otvarati –

***

JU SŠC „JOVAN CVIJIĆ" MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Računovođa škole,  puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom  u skladu sa Zakonom koji uređuje oblast računovodstva,

1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

Opšti uslovi propisani  Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16, 66/18, 91/21, 119/21 - Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 112/23) i Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi  i načinu bodovanja  kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), koje kandidati treba da ispunjavaju su:

  

1.  Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.  Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.  Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje  uživanja opojnih droga (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.  Uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog  zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje  uživanja opojnih droga.

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 124. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20 i 92/20 i 55/23):

1.  Da ima  završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili  računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom i

2.  Da ima odgovarajuću licencu u skaldu sa Zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. uvjerenje o  državljanstvu,

2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ovjerenu foto- kopiju diplome o završenom  najmanje prvoom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili  računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom,

4. odgovarajuću važeću licencu u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

5. uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog  zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje  uživanja opojnih droga,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži:  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. ljekarsko uvjerenje  o  psihofizičkoj  sposobnosti  za  rad  koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 19.4.2024. godine (petak) u  9,00 časova u prostorijama škole.     

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole i njeb stranici škole, 15.4.2024. godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kandidati neće posebno  biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti,  dostaviti lično u sekretarijat škole  ili  na adresu:

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „JOVAN CVIJIĆ", Berlinska bb, 74 480 MODRIČA, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS".

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

***

JZU DOM ZDRAVLjA STANARI

STANARI BB

74 208 STANARI

 

JAVNI KONKURS

za prijem specijaliste porodične medicine ili doktor medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme u JZU Doma zdravlja Stanari

 

I

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Stanari raspisuje javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službi porodične medicine:         

- specijalista porodične medicine ili doktora medicine – jedan izvršilac

II

Kandidat za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme pored opštih uslova propisanih zakonom, treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 

- da ima završen medicinski fakultet

- položen stručni ispit ili specijalistički ispit

                                                                           

III

Uz prijavu za javni konkurs kandidati su dužni priložiti sledeće dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

1. Prijavu svojeručno potpisanu, sa navedenom dokumentacijom koju dostavljaju

2. Biografija sa adresom i kontakt podacima

3. Izvod iz matične knjige rođenih

4. Uvjerenje o državljanstvu

5. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu

6. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu

7. Licencu nadležne Komore doktora medicine

8. Uvjerenje o nekažnjavanju

9. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

10. Izvod iz matične knjige vjenčanih ako je došlo do promjene ličnih podataka o identitetu.

IV

-Kandidati koji su završili fakultet i/ili položili stručni ispit u inostranstvu, potrebno je da dostave rješenje o nostrifikaciji diplome o završenom odgovarajućem fakultetu i/ili položenom stručnom ispitu.

- Dokaze o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidati mogu dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa, Komisija će pozvati na intervju, a o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi.

V

- Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

- Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Stanari, Stanari bb sa naznakom „Prijava na konkurs" ili lično na protokol Doma zdravlja ili putem elektronske pošte: [email protected] slučaju dostavljanja prijave i dokumentacije putem elektronske pošte, prilikom dolazka na interviju, dužni ste dostaviti orginale ili ovjerene kopije).

Kontakt telefon: 065607630

***

JU SŠC „JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

1.  Nastavnik poslovne informatika (diplomirani inženjer elektrotehnike-smjer računarstva, profesor elektrotehnike-smjer računarstva, diplomirani inženjer elektronike-smjer računarstva, profesor informatike, diplomirani ekonomista-smjer poslovne informatike, diplomirani inženjer informatike, diplomirani ekonomista) – 1 izvršilac, 8 nastavnih časova, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31. 8. 2024. godine, lice bez radnog iskustva-pripravnik,

2.  Nastavnik poslovno-informatičke obuke (profesor informatike, diplomirani inženjer informatike, diplomirani informatičar, diplomirani ekonomista) – 1 izvršilac, 4 nastavna časa, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31. 8. 2024. godine, lice bez radnog iskustva-pripravnik,

3.  Nastavnik veb dizajna (profesor informatike, diplomirani inženjer informatike, diplomirani informatičar) – 1 izvršilac, 4 nastavna časa, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31. 8. 2024. godine, lice bez radnog iskustva-pripravnik,

4.  Nastavnik praktične nastave (diplomirani ekonomista-smjer poslovne informatike, diplomirani inženjer elektrotehnike-smjer računarstva, profesor elektrotehnike-smjer računarstva, diplomirani inženjer elektronike-smjer računarstva ili profesor informatike) – 1 izvršilac, 4 nastavna časa, na određeno radno vrijeme do povratka radnice porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31. 8. 2024. godine, lice bez radnog iskustva-pripravnik.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj: 01/16 66/18, 91/21, 119/21 i 112/23) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS" broj: 120/20) i Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19).

 U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 

1.  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javnih isprava, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga,

5.  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6.  uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javnih isprava, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga.

Uvjerenja iz tačke 6. (koje se izdaje u osnovnom sudu nadležnom po mjestu prebivališta kandidata) kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu  prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene foto-kopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

3.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa položenim stručnim ispitom,

4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla.

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila  i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić", ul. Karađorđeva bb,  74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnim novinama „Glas Srpske".  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u utorak, 16.4.2024. godine sa početkom u 12.30 časova za radno mjesto navedena pod brojem 1., u utorak, 16.4.2024. godine sa početkom u 13.30 časova  za radno mjesto navedeno pod brojem 2., u srijedu 17.4.2024. godine sa početkom u 12.30 časova za radno mjesto navedeno pod brojem 3., u srijedu 17.4.2024. sa početkom u 13.30 časova za radno mjesta navedeno pod brojem  4.  

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

***

 

JU OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ" DOBOJ
HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

K  O  N  K  U  R  S

ZA  IZBOR

1.  Voditelj u produženom boravku - puna norma – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za          rad u vaspitno-obrazovnom procesu do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 31.08.2024. godine - 1 izvršilac;

USLOVI :

1.  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016, 66/2018 i 91/2021 - odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj U-66/20 od 29.09.2021g. i 119/2021") kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" br. 81/22.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

2.  Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Sl. Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                            

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs,  kandidati su dužni dostaviti  ovjerene fotokopije  (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi. Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se        dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.  Da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6.  Uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7.  Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem  u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
6.  Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11. Kratku biografiju,

  - Oglas ostaje otvoren 8  dana od dana objavljivanja.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 15.04.2024. godine (ponedjeljak). Testiranje kandidata počinje u 07.00 časova a intervju u  09.00 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. (Pravilnik o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 74/23).

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 - Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Dositej Obradović" Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2, za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana