ЈУ ЗЗЗ РС – Дервента: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Дервента: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 2.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** *

* ***

** **

ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 37

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за пријем приправника у Општинску управу општине Доњи Жабар

I - Начелник општине Доњи Жабар расписује Јавни конкурс за пријем приправника са средњом стручном спремом, IV степен, у Општинску управу општине Доњи Жабар на одређено вријеме у трајању од 6 мјесеци и то:

1.  Царински техничар ..................................1 извршилац

II- ОПИС ПОСЛОВА

-    Приправник је лице које након завршеног образовања  први пут заснива радни однос и које се прима у радни однос ради оспособљавања за самостални рад у струци, односно самостално обављање посла и стицања права на полагање стручног испита за рад у управи.

-    Приправник ће се оспособљавати по Програму стручног оспособљавања приправника у Општинску управу општине Доњи Жабар  („Службени гласник општине Доњи Жабар" бр. 9/08).

III- ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.  да је држављанин Републике Српске,односно БиХ,

2.  да је старији од 18 година,

3.  да има општу здравствену способност,

4.  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.  да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Јавног конкурса,

6.  да није у сукобу интереса,односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

7.  да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу  да се повинује пред Трибуналом (члан IX параграф 1.Устава БиХ).

 

IV- ПОСЕБНИ УСЛОВИ

-    средња стручна спрема, IV степен, смјер царински  техничар,без радног искуства.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (Образац 1.који се може преузети на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, интернет страници општине Доњи Жабар или у Пријемној канцеларији Општинске управе Доњи Жабар.

Тачност података наведених у обрасцу Пријеве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом. Све рубрике у обрасцу Пријаве морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис кандидата, којим се потврђују наводи из изјава чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

1. Као доказ о испуњавању општих услова уз прописан образац Пријаве на јавни кокурс кандидат прилаже и фотокопије извода из матичне књиге рођених, фотокопију увјерења о држављанству.

2.Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

а) фотокопију дипломе о завршеној средњој школи

б)увјерење  да се кандидат налази на евиденцији  Завода за запошљавање

ц) овјерена изјава кандидата да нема радног искуства у струци

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове Јавног конкурса Комисија за спровођење јавног конкурса обавиће усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавештења Комисије достави доказе  о испуњавању општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве о испуњавању услова из тачке III подтачка 4,5,6 и 7 и доказ о општој здравственој способности.

 

VI РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса  у дневном листу Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Општина Доњи Жабар, Ул. Николе Тесле бр.37, са назнаком ,Пријава на Јавни конкурс за пријем приправника у општинској управи општине Доњи Жабар,76273 Доњи Жабар.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Особа за давање додатних обавјештења у вези Јавног  конкурса је Свјетлана Стевановић, стручни сарадник за управљање људским ресурсима и опште послове контакт тел.054/875-122.

***

ЈУ ОШ „19.АПРИЛ" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ 4

74 400 ДЕРВЕНТА

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњена радна мјеста

 

1.Професор српског језика, са искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2024.године, 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске" број: 1/16,66/18,91/21 ) и чл. 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник  РС „ број 74/23), те посебне услове прописане чланом  114. Закона о основном  васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана  6. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник  РС „ број 74/23).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса ,  уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број: 81/22 ) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23).     

Потребна документа:


- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт- телефон и списак приложене документације.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

− Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Увјерење о положеној педагошко -психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко -психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

− Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
−Увјерење о држављанству, 
−Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
−Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста за која се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
−Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,
−Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица која траже запослење,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,
−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тестирање  кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, дана 16.4.2024. године, са почетком у 09,00 часова, а интервју истог дана , са почетком у 10,00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Уколико се на конкурс не јаве кандидати са искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без искуства и положеног стручног испита.

-Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве слати на адресу :

ЈУ Основна школа „ 19.април" Дервента

Ул. Светог Саве бр. 4 , 74400 Дервента

са назнаком – пријава  на оглас , не отварати –

***

ЈУ СШЦ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Рачуновођа школе,  пуно радно вријеме, на неодређено вријеме са радним искуством и одговарајућом лиценцом  у складу са Законом који уређује област рачуноводства,

1 извршилац.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Општи услови прописани  Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 01/16, 66/18, 91/21, 119/21 - Одлука Уставног суда Републике Српске и 112/23) и Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи  и начину бодовања  критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19) и Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), које кандидати треба да испуњавају су:

  

1.  Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2.  Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3.  Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање  уживања опојних дрога (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5.  Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6.  Увјерење  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног  злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање  уживања опојних дрога.

 

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 124. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20 и 92/20 и 55/23):

1.  Да има  завршен најмање први циклус студијског програма економије, финансија или  рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом и

2.  Да има одговарајућу лиценцу у скалду са Законом којим се уређује област рачуноводства.

 

Потребна документација:

 

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. увјерење о  држављанству,

2. извод  из  матичне  књиге рођених или копију личне карте,

3. овјерену фото- копију дипломе о завршеном  најмање првоом циклусу студијског програма економије, финансија или  рачуноводства у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом,

4. одговарајућу важећу лиценцу у складу са Законом којим се уређује област рачуноводства,

5. увјерење  да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, полног интегритета, сексуалног  злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање  уживања опојних дрога,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи:  врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

12. љекарско увјерење  о  психофизичкој  способности  за  рад  које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником  о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Тестирање  и интервју са кандидатима који  испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 19.4.2024. године (петак) у  9,00 часова у просторијама школе.     

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе и њеб страници школе, 15.4.2024. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кандидати неће посебно  бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти,  доставити лично у секретаријат школе  или  на адресу:

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ЈОВАН ЦВИЈИЋ", Берлинска бб, 74 480 МОДРИЧА, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се разматрати.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА СТАНАРИ

СТАНАРИ ББ

74 208 СТАНАРИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем специјалисте породичне медицине или доктор медицине у радни однос на неодређено вријеме у ЈЗУ Дома здравља Станари

 

I

Јавна здравствена установа Дом здравља Станари расписује јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме у Служби породичне медицине:         

- специјалиста породичне медицине или доктора медицине – један извршилац

II

Кандидат за пријем у радни однос на неодређено вријеме поред општих услова прописаних законом, треба да испуњава сљедеће посебне услове:

 

- да има завршен медицински факултет

- положен стручни испит или специјалистички испит

                                                                           

III

Уз пријаву за јавни конкурс кандидати су дужни приложити следеће доказе о испуњавању услова конкурса:

1. Пријаву својеручно потписану, са наведеном документацијом коју достављају

2. Биографија са адресом и контакт подацима

3. Извод из матичне књиге рођених

4. Увјерење о држављанству

5. Диплому о завршеном медицинском факултету

6. Увјерења о положеном стручном испиту

7. Лиценцу надлежне Коморе доктора медицине

8. Увјерење о некажњавању

9. Увјерење о невођењу кривичног поступка

10. Извод из матичне књиге вјенчаних ако је дошло до промјене личних података о идентитету.

IV

-Кандидати који су завршили факултет и/или положили стручни испит у иностранству, потребно је да доставе рјешење о нострификацији дипломе о завршеном одговарајућем факултету и/или положеном стручном испиту.

- Доказе о испуњавању услова јавног конкурса, кандидати могу доставити у оригиналу или овјереним копијама.

- Кандидати који испуњавају услове из јавног конкурса, Комисија ће позвати на интервју, а о чему ће кандидати бити обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон, који су дужни навести у пријави.

V

- Конкурс остаје отворен до попуне радног мјеста.

- Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти препорученом поштом на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља Станари, Станари бб са назнаком „Пријава на конкурс" или лично на протокол Дома здравља или путем електронске поште: [email protected] случају достављања пријаве и документације путем електронске поште, приликом долазка на интервију, дужни сте доставити оргинале или овјерене копије).

Контакт телефон: 065607630

***

ЈУ СШЦ „ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

 

1.  Наставник пословне информатика (дипломирани инжењер електротехнике-смјер рачунарства, професор електротехнике-смјер рачунарства, дипломирани инжењер електронике-смјер рачунарства, професор информатике, дипломирани економиста-смјер пословне информатике, дипломирани инжењер информатике, дипломирани економиста) – 1 извршилац, 8 наставних часова, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најкасније до 31. 8. 2024. године, лице без радног искуства-приправник,

2.  Наставник пословно-информатичке обуке (професор информатике, дипломирани инжењер информатике, дипломирани информатичар, дипломирани економиста) – 1 извршилац, 4 наставна часа, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најкасније до 31. 8. 2024. године, лице без радног искуства-приправник,

3.  Наставник веб дизајна (професор информатике, дипломирани инжењер информатике, дипломирани информатичар) – 1 извршилац, 4 наставна часа, на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најкасније до 31. 8. 2024. године, лице без радног искуства-приправник,

4.  Наставник практичне наставе (дипломирани економиста-смјер пословне информатике, дипломирани инжењер електротехнике-смјер рачунарства, професор електротехнике-смјер рачунарства, дипломирани инжењер електронике-смјер рачунарства или професор информатике) – 1 извршилац, 4 наставна часа, на одређено радно вријеме до повратка раднице породиљског одсуства, а најкасније до 31. 8. 2024. године, лице без радног искуства-приправник.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС" број: 01/16 66/18, 91/21, 119/21 и 112/23) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15), Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС" број: 120/20) и Правилника о поступку  за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19).

 У случају да је на конкурсу тражено радно искуство, а не пријави се кандидат са радним искуством, разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства-приправника.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1.  да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавних исправа, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавања уживања опојних дрога,

5.  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6.  увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавних исправа, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавања уживања опојних дрога.

Увјерења из тачке 6. (које се издаје у основном суду надлежном по мјесту пребивалишта кандидата) кандидат доставља приликом пријаве на конкурс, док ће увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану  пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1.  овјерену фото-копију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фото-копије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

3.  увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са положеним стручним испитом,

4.  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5.  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

6.  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:
врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) испуњавали услове у погледу профила  и звања наставника.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу: ЈУ Средњошколски центар "Јован Дучић", ул. Карађорђева бб,  74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног  радног  мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  у дневним новинама „Глас Српске".  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе у уторак, 16.4.2024. године са почетком у 12.30 часова за радно мјесто наведена под бројем 1., у уторак, 16.4.2024. године са почетком у 13.30 часова  за радно мјесто наведено под бројем 2., у сриједу 17.4.2024. године са почетком у 12.30 часова за радно мјесто наведено под бројем 3., у сриједу 17.4.2024. са почетком у 13.30 часова за радно мјеста наведено под бројем  4.  

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса. Кандидати  се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

***

 

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ДОБОЈ
ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА  ИЗБОР

1.  Водитељ у продуженом боравку - пуна норма – са искуством и положеним стручним испитом за          рад у васпитно-образовном процесу до повратка раднице са боловања а најкасније до 31.08.2024. године - 1 извршилац;

УСЛОВИ :

1.  Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Српске, број 1/2016, 66/2018 и 91/2021 - одлука Уставног суда Републике Српске број У-66/20 од 29.09.2021г. и 119/2021") кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС" бр. 81/22.) Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15.) као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23).

2.  Право учешћа на конкурс на основу члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању(Сл. Гласник Републике Српске", број: 81/22), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                            

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс,  кандидати су дужни доставити  овјерене фотокопије  (не старије од 6 мјесеци) следећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи. Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.  Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се        доказује увјерењем о држављанству,

2.  Да је пунољетан, а то  се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

3.  Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности,трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.  Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

6.  Увјерење да  није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

7.  Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури пријема,  критеријумима за пријем  у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу
5. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
6.  Увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла.
7. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица  у стручној спреми траженој конкурсом,
8. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
10. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,
11. Кратку биографију,

  - Оглас остаје отворен 8  дана од дана објављивања.

- Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 15.04.2024. године (понедјељак). Тестирање кандидата почиње у 07.00 часова а интервју у  09.00 часова.

Списак кандидата који доставе потпуне и благовремене пријаве ће бити постављен на огласној табли Школе.

Кандидат који достави потпуну и благовремену пријаву, а не појави се на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа. Кандитати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. (Правилник о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата  у основној школи („Службени гласник РС" бр. 74/23).

- Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

 - Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић" Добој 74000, ул. Хиландарска бр. 2, за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана