JU ZZZ RS – Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 8.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

REPUBLIKA SRPSKA

JU Ekonomska škola, Bijeljina

Adresa, tel.: Račanska 96,

055/250-439,

e-mail: [email protected]

 

 Na osnovu člana  106.,  132. stav (3) tačka 13), 133. stav (10) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  („Službeni glasnik Republike Srpske", broj  41/18, 35/20, 92/20 i 55/23),  direktor Škole raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta nastavnika

 

1.  Nastavnik ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 30.06.2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

  Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Pored opštih uslova, utvrđenih  opštim propisom o radu i posebnih uslova propisanih  članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem radnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

 

 Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom, kratkom biografijom i adresom prebivališta, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv  službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv  službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga.

 

  Kandidat  dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i

to:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ipita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokumenta iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,  stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20,  92/20 i 55/23), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 Pravo učešća na Konkursu imaju lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, (član 104. stav (7)  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

   Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje  i  intervju   za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se:

 -  dana 23.05.2024. godine (četvrtak) u 12,00 časova, u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremena,  nepotpuna i neovjerena dokumentacija   neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja u «Glasu Srpske».

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Ekonomska škola Račanska 96, Bijeljina sa naznakom  «PRIJAVA NA KONKURS«.

 Broj:  725 /24

Datum, 07.05.2024. godina

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana