JU ZZZ RS – Banjaluka Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 8.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

********

Banja Luka

JU Poljoprivredna škola Banja Luka

Knjaza Miloša 9       

78000 Banja Luka

 

Na osnovu člana 132. stav 2. tačka 13. i člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS", br: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Odluke direktorra o raspisivanju Konkursa, br: 262/24 od 26. 4. 2024. godine i Saglasnosti predsjednika Aktiva diretora srednjih škola regije Banjaluka od 25. 4. 2024. godine i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS", br: 24/19), direktor JU Poljoprivredne škole Banjaluka  raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor fizike, 1 izvršilac, nepuna nastavna norma (8 časova redovne nastave) na određeno vrijeme do 31. 8. 2024. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim ispitom za rad u nastavi

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS", br: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda RS, 119/21 i 112/23) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS", br: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS", br: 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS", br: 24/19).

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa, kratka biografija i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijsog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško - psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško - psihološku i didaktičko - metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih,

7. uvjerenje o državljanstvu BiH,

8. uvjerenje suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga koje nije starije od  šest mjeseci,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 23. 5. 2024. godine u 10.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozovoljena proizvodnja i prodaja opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Poljoprivredna škola Banjaluka, ul. Knjaza Miloša br. 9, 78 000 Banjaluka sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto – prof. fizike".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

ČELINAC

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC

VIDOVDANSKA 5

78240 ČELINAC

 

OGLAS

za prijem  radnika

 

Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći .......... 1 izvršilac na određeno vrijeme

 

OPŠTI USLOVI:

   

Da je državljanin  RS/BiH,

Da je punoljetan,

Da je zdravstveno sposoban,

Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i

da se protiv njega ne vodi krivični postupak

POSEBNI USLOVI:

I   - Doktor medicine u SHP:

Uslovi:- Medicinski fakultet ili završena specijalizacija

- Položen stručni ispit ili specijalistički ispit

- Edukacija – bazični trening za hitnu pomoć

Uz  prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

- Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji 

- Uvjerenje o završenoj edukaciji – bazični trening za hitnu pomoć

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske" i na Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu: JZU Dom zdravlja  „Sveti Vračevi" Čelinac,   Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji  za prijem radnika.

Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC

VIDOVDANSKA 5

78240 ČELINAC

 

OGLAS

za prijem radnika

 

Medicinska sestra – tehničar u Timu porodične medicine 3.

u Domu zdravlja na neodređeno vrijeme ........... 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

-    Da je državljanin RS, BiH,

Da je zdravstveno sposoban,

Da nije osuđivan za krivična djela,

Da je punoljetan

POSEBNI USLOVI: 

- Završena SSS – Medicinska škola

-  Doedukacija iz porodične medicine ili Diplomirani medicinar

zdravstvene njege (180 ili 240 ECTS bodova).

-  Položen stručni ispit     

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sledeće dokumente: 

-  Uvjerenje  o državljanstvu RS, BiH,

-  Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o nekažnjavanju,

-  Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

-  Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola ili 

Diplomiradni medicinar zdravstvene njege (180 ili 240 ECTS bodova)

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-  Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                                 

Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Sveti Vračevi" 78240 Čelinac, Ulica Vidovdnska br. 5 sa naznakom "Prijava na oglas".

***

KOTOR VAROŠ

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE

78 223 MASLOVARE

 

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik RS " broj: 81/22 ), direktor škole  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za prijem radnika

 

Nastavnik fizike, na određeno vrijeme, od 13.05.2024. godine do 15.06.2024. godine – 8 časova, 1 izvršilac, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

Za navedeno radno mjesto potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit. U slučaju da se ne prijavi ni jedan kandidat sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, u razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („ Službeni glasnik RS " broj: 01/16,66/18,91/21,119/21 i 112/23), članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik RS " broj 81/22 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik RS " broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS " broj 74/23) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u „ Službenom glasniku RS " broj: 18/16.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad uškoli, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskoristavanja djece i

uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „ Službeni glasnik RS " broj 74/23, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,za samostalan vaspitno – obrazovni rad,

Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca. Uvjerenja treba da sadrže podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciju radnog mjesta; stepenu stručne spreme i zvanju; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće obavljen test i intervju u prostorijama JU OŠ " Petar Petrović Njegoš " Maslovare,  u petak, 17.05.2024. godine, sa početkom u 11,00 časova,. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a onaj ko se ne pojavi na intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske ", a prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole ili poslati na adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „ za konkurs – fizika ".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana