ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 8.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

********

********

Бања Лука

ЈУ Пољопривредна школа Бања Лука

Књаза Милоша 9       

78000 Бања Лука

 

На основу члана 132. став 2. тачка 13. и члана 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС", бр: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Одлуке директорра о расписивању Конкурса, бр: 262/24 од 26. 4. 2024. године и Сагласности предсједника Актива диретора средњих школа регије Бањалука од 25. 4. 2024. године и члана 2. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. гласник РС", бр: 24/19), директор ЈУ Пољопривредне школе Бањалука  расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Професор физике, 1 извршилац, непуна наставна норма (8 часова редовне наставе) на одређено вријеме до 31. 8. 2024. године, лице са радним искуством и положеним испитом за рад у настави

Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС", бр: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда РС, 119/21 и 112/23) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС", бр: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл. гласник РС", бр: 29/12, 80/14 и 83/15) и услове прописане Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл. гласник РС", бр: 24/19).

Кандидат је дужан приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

1. пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон, адреса, кратка биографија и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс,

2. диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклус студијсог програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. увјерење о положеној педагошко - психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко - психолошку и дидактичко - методичку групу предмета,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. извод из матичне књиге рођених,

7. увјерење о држављанству БиХ,

8. увјерење суда да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозовољена производња и продаја опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога које није старије од  шест мјесеци,

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању - лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за пријем радника обавиће интервју и тестирање дана 23. 5. 2024. године у 10.00 часова у просторијама Школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозовољена производња и продаја опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и школа не враћа достављену документацију кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске".

Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити запечаћене у коверти лично на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу: ЈУ Пољопривредна школа Бањалука, ул. Књаза Милоша бр. 9, 78 000 Бањалука са назнаком „Пријава на конкурс за радно мјесто – проф. физике".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЧЕЛИНАЦ

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ" ЧЕЛИНАЦ

ВИДОВДАНСКА 5

78240 ЧЕЛИНАЦ

 

ОГЛАС

за пријем  радника

 

Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи .......... 1 извршилац на одређено вријеме

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

   

Да је држављанин  РС/БиХ,

Да је пунољетан,

Да је здравствено способан,

Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела и

да се против њега не води кривични поступак

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

I   - Доктор медицине у SHP:

Услови:- Медицински факултет или завршена специјализација

- Положен стручни испит или специјалистички испит

- Едукација – базични тренинг за хитну помоћ

Уз  пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу ( оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о некажњавању,                                         

- Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

- Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

- Свједочанство о завршеном факултету или специјализацији 

- Увјерење о завршеној едукацији – базични тренинг за хитну помоћ

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у „Гласу Српске" и на Бироу рада Челинац.

Пријаве са доказима слати на адресу: ЈЗУ Дом здравља  „Свети Врачеви" Челинац,   Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији  за пријем радника.

Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ" ЧЕЛИНАЦ

ВИДОВДАНСКА 5

78240 ЧЕЛИНАЦ

 

ОГЛАС

за пријем радника

 

Медицинска сестра – техничар у Тиму породичне медицине 3.

у Дому здравља на неодређено вријеме ........... 1 извршилац

ОПШТИ УСЛОВИ:

-    Да је држављанин РС, БиХ,

Да је здравствено способан,

Да није осуђиван за кривична дјела,

Да је пунољетан

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

- Завршена ССС – Медицинска школа

-  Доедукација из породичне медицине или Дипломирани медицинар

здравствене његе (180 или 240 ECTS бодова).

-  Положен стручни испит     

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доставити (доказ о испуњавању општих и посебних услова) у оригиналу или у овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од мјесец дана) следеће документе: 

-  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,

-  Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о некажњавању,

-  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

-  Свједочанство о завршеној ССС – Медицинска школа или 

Дипломирадни медицинар здравствене његе (180 или 240 ECTS бодова)

-  Увјерење о положеном стручном испиту

-  Љекарско увјерење о здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.                                 

Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити путем поште на адресу: Јавна здравствена установа Дом здравља "Свети Врачеви" 78240 Челинац, Улица Видовднска бр. 5 са назнаком "Пријава на оглас".

***

КОТОР ВАРОШ

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" МАСЛОВАРЕ

78 223 МАСЛОВАРЕ

 

На основу члана 125. Закона о основном васпитању и образовању („ Службени гласник РС " број: 81/22 ), директор школе  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

за пријем радника

 

Наставник физике, на одређено вријеме, од 13.05.2024. године до 15.06.2024. године – 8 часова, 1 извршилац, до повратка радника са неплаћеног одсуства

За наведено радно мјесто потребно је имати радно искуство и положен стручни испит. У случају да се не пријави ни један кандидат са положеним стручним испитом и радним искуством, у разматрање ће се узети пријаве кандидата који немају положен стручни испит.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду („ Службени гласник РС " број: 01/16,66/18,91/21,119/21 и 112/23), чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („ Службени гласник РС " број 81/22 ) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („ Службени гласник РС " број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Бодовање кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС " број 74/23) и на основу Одлуке Уставног суда бр. У-83/14, објављена у „ Службеном гласнику РС " број: 18/16.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад ушколи, те за кривична дјела учињена против:  службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности,

да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориставања дјеце и

увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ( „ Службени гласник РС " број 74/23, у даљем тексту: Правилник), која подразумијева:

Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета,

Увјерење о положеном стручном испиту,за самосталан васпитно – образовни рад,

Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

Увјерење издато од Завода за запошљавања као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме  (бодује се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми и профилу траженим конкурсом),

Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца. Увјерења треба да садрже податке о: опису радног мјеста или систематизацију радног мјеста; степену стручне спреме и звању; дужини оствареног радног стажа  по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом, те је то радно вријеме потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Увјерење надлежног органа о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе овјерене фотокопије свих докумената и те фотокопије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће обављен тест и интервју у просторијама ЈУ ОШ " Петар Петровић Његош " Масловаре,  у петак, 17.05.2024. године, са почетком у 11,00 часова,. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а онај ко се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у „ Гласу Српске ", а пријаве се могу доставити лично у просторије школе или послати на адресу: ЈУ ОШ „ Петар Петровић Његош " Масловаре, 78 223 Масловаре, са назнаком „ за конкурс – физика ".

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног теста и интервјуа.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору кандидата.

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана